Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Kultūros sostinė

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
sausis 2020
fow
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 

Prisijungti

 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė41185513
Šiandien29079
Dabar naršo132
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

KVIEČIAME PADOVANOTI KRAUJO!
UNESCO PASAULIO PAVELDO METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PROGRAMA
PERKAMI  BUTAI ROKIŠKIO MIESTE, OBELIUOSE IR JUODUPĖJE
Sausio 27 d. minime tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos prioritetinių investicijų projektų, siūlomų teikti finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos lėšų gauti sąrašas
KVIEČIAME RINKTIS PASIENIEČIO ĮVADINIO MOKYMO KURSUS

KVIEČIAME RINKTIS PASIENIEČIO ĮVADINIO MOKYMO KURSUS

2020-01-20

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 23 d. Pasieniečių mokykloje bus organizuojami Pasieniečio įvadinio mokymo kursai. Turinčius aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį bei aukštesnįjį išsilavinimą ir nepriekaištingos reputacijos asmenis kviečiame rinktis šiuos mokymo kursus ir per 15 savaičių tapti pasieniečiais...

 

Rokiškyje - dar daugiau laisvo interneto!

Rokiškyje - dar daugiau laisvo interneto!

2020-01-16

Rokiškyje, pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) – „WiFi4EU“ įrengtos ir veikia laisvo Wi-Fi zonos:

LAUKE:

1. L. Šepkos parke2. Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje3. Rokiškio miesto Šimtmečio aikštėje4. Rokiškio krašto muziejaus teritorijoje5. Teritorijoje prie Rokiškio ežero6. Tyzenhauzų gatvėje tarp Nepriklausomybės aikštės ir Rokiškio krašto muziejaus7. Velykalnio bendruomenės parke8. Rokiškio rajono savivaldybės aikštėje

VIDUJE:

9. Rokiškio krašto muziejuje10. Rokiškio ligoninėje11. Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre

 
 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Spausdinti

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, informuoja, kad vadovaujantis 2018-03-05 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-39 "Dėl Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos patvirtinimo" 5.1 punktu, nuo 2019 m. spalio 22 d. paraiškos Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšoms gauti nebepriimamos. 

 

   PATVIRTINTA                    

                                                                                                Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2018-03-05 sprendimu Nr. TS-39

                                                                                    (Aktuali suvestinė redakcija 2019-01-25 Nr. TS-25)

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS

 

N U O S T A T A I

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1.1. Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa (toliau tekste - Programa) - skirta koordinuoti ir finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo įtvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą bei verslo švietimo ir kitas verslumą skatinančias priemones rajone.

            1.2. Programos steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.

            1.3. Programa savo veiklai organizuoti naudoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

            1.4. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės strateginiais dokumentais. Programa savo tikslinius įsipareigojimus garantuoja Programos piniginėmis lėšomis.

 

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

            2.1. Pagrindinis Programos tikslas – skatinti gyventojų verslumą bei smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą taip prisidedant prie nedarbo mažinimo bei užimtumo didinimo Rokiškio rajone, bei didinti rajono investicinį patrauklumą.

            2.2. Programos uždaviniai:

            2.2.1. remti smulkaus ir vidutinio verslo steigimą bei plėtrą;

            2.2.2. skatinti darbo vietų kūrimą rajone;

            2.2.3. skatinti Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų kvalifikacijos kėlimą;

            2.2.4. dalyvauti bei įgyvendinti įvairias priemones siekiant pristatyti Rokiškio rajoną kaip patrauklų verslui plėtoti.

 

3.         PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJA

 

            3.1. Programos vertinimo komisijos (toliau – Komisijos) sudėtį tvirtina rajono savivaldybės taryba.

            3.2. Komisiją sudaro nariai iš šių institucijų:

            3.2.1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos (2 atstovai);

            3.2.2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;

            3.2.3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (2 atstovai);

            3.2.4. VšĮ ,,Versli Lietuva“ (1 atstovas);

            3.2.5. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Rokiškio skyriaus (1 atstovas);

            3.2.6. Rokiškio rajono asocijuotos verslo struktūros (po 1 atstovą);

            3.3. Komisijos narius deleguoti ir atšaukti gali juos paskyrusi institucija. Taip pat Komisijos nariai netenka savo įgaliojimų, kai nutraukiama darbo sutartis ir yra atleidžiami iš užimamų pareigų atitinkamose institucijose arba kitaip netenka įgaliojimų atstovauti jį delegavusiai institucijai. Kiekvienas paskirtas komisijos narys per pirmąjį Komisijos posėdį pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (5 priedas) ir išrenka iš deleguotų narių komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

            3.4. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas, jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

            3.5. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti jei juose dalyvauja 2/3 komisijos narių.

            3.6 Komisijos nariai atlieka šias funkcijas:

            3.6.1. kiekvienais metais, suderinusi su Rokiškio rajono verslo plėtros komisija, nusistato prioritetines paramos kryptis ir jas paskelbia internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt / Verslininkams / Parama verslui.

            3.6.2. svarsto, ar pretendentas atitinka sąlygas pagal šiuos nuostatus, ar jo vykdoma ūkinė-komercinė veikla atitinka Rokiškio rajono savivaldybės strateginių dokumentų nuostatas ir uždavinius, tikrina, ar pretendentas pateikė visus būtinus dokumentus. Paraiška, kurioje prašoma finansuoti iki 500 Eur vertinama Komisijos narių ir sprendimai priimami balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Paraiška, kurios prašoma finansuoti suma viršija 500 Eur yra vertinama balais, kiekvienam posėdyje dalyvaujančiam komisijos nariui užpildžius SVV projektų vertinimo lentelę (4 priedas) ir išvedus bendrą svarstomai paraiškai tenkantį balų vidurkį. Paraiškai, nuo maksimaliai galimos suteikti paramos atitinkamai skiriamas:

            8–7 balai – 100 proc. finansavimas;

            6 balai – 90 proc. finansavimas;

            5 balai – 80 proc. finansavimas;

            4 balai – 70 proc. finansavimas;

            3 balai – 60 proc. finansavimas;

            2 ir mažiau balų – paraiška nefinansuojama, arba atidedamas jos vertinimo terminas.

Didžiausia skiriama suma yra 3000 Eur. Paraiškų vertinimo balais tvarka netaikoma ir didžiausias sumos limitas netaikomas paraiškoms, numatomoms finansuoti pagal nuostatų 4.4.10 punktą.

            3.7. Komisijos pirmininkas:

            3.7.1. sušaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja ir pasirašo Komisijos priimtus sprendimus;

            3.7.2. pagal įgaliojimus atstovauja Komisijai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fondais, programomis, juridiniais asmenimis,

            3.7.3. teikia rajono savivaldybės tarybai Komisijos pasiūlymus dėl Programos nuostatų pakeitimo ir geresnio lėšų panaudojimo;

            3.7.4. atsiskaito už Programos veiklą ir lėšų panaudojimą rajono savivaldybės tarybai vieną kartą per metus.

            3.8. Komisijos pirmininkui nesant, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

            3.9. Programos lėšų finansinę apskaitą tvarko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus paskirtas darbuotojas.          

            3.10. Komisijos posėdžių darbą protokoluoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus paskirtas darbuotojas.

            3.11. Lėšų naudojimo sutartis, pagal Komisijos posėdžių protokolų nutartis, pasirašo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

4.         PROGRAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMO KRYPTYS

 

            4.1. Lėšas programai skiria Rokiškio rajono savivaldybės taryba, tvirtindama rajono biudžetą.

            4.2. Einamais metais iš nekilnojamo turto mokesčio gavus viršplaninių pajamų, kitų metų biudžete 50 procentų šios sumos nukreipti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai.

            4.3. Šios programos asignavimų valdytojas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

            4.4. Programos priemonių kryptys:

            4.4.1. palūkanų kompensavimas smulkaus ir vidutinio verslo subjektui, gavusiam kreditą ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt. (toliau tekste – kreditoriui), suteikusiai smulkaus ir vidutinio verslo subjektui paskolą. Palūkanų kompensavimas arba padengimas vykdomas ne daugiau kaip 50 proc. ir ne ilgiau kaip už 12 mėnesių.

            4.4.2. naujos darbo vietos sukūrimo, į kurią įdarbinamas bedarbis, nustatyta tvarka registruotas Panevėžio teritorinės darbo biržos, Rokiškio skyriuje, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo subjektui kompensavimas, apmokant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos už vieną naują darbo vietą, jei tos naujos darbo vietos kūrimas nebuvo finansuojamas iš darbo biržos.

            4.4.3. įmonės steigimo dokumentų išlaidų kompensavimas asmenims steigiantiems įmonę;

            4.4.4. iki 50 proc. žemės, žemės nuomos arba nekilnojamojo turto mokesčio (mokesčio lengvatą pasirenka pati įmonė) kompensavimas už paskutinį mokestinį laikotarpį;

            4.4.5. specialių mokymo kursų, seminarų, konsultacijų, verslo planų, projektų rengimo išlaidų pilnas ar dalinis kompensavimas rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektams;

            4.4.6. rajono smulkių ir vidutinių verslo subjektų dalyvavimo parodose, mugėse ar verslo misijose dalinis išlaidų kompensavimas;

            4.4.7. naujų internetinių, elektroninių, vaizdinių priemonių parengimo, sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas;

            4.4.8. konkursų ir kitų, verslumą rajone skatinančių renginių organizavimo išlaidų dalinis kompensavimas;

            4.4.9. asocijuotų rajono verslo organizacijų parengtų projektų bei programų, gerinančių rajono verslo aplinką, ir paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti rengimo išlaidų dalinis kompensavimas;

            4.4.10. laimėjusiems valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų programą rajono darbdavių projektams;

            4.4.11. naujos darbo vietos sukūrimo, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo subjektui kompensavimas, apmokant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos patirtas išlaidas už vieną naują darbo vietą;

            4.4.12. įmonėms, kurios vykdo savo veiklą ne ilgiau nei penkerius metus nuo jų įsteigimo dienos, ir plečiančioms savo veiklą išlaidų kompensavimas (patalpų remonto išlaidos, įrangos, būtinos veiklai vykdyti ir kt. įsigijimas, išskyrus N1 ir M1 kategorijoms priskirtas transporto priemones), jei tos išlaidos nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;

            4.4.13. patalpų nuomos mokesčio apmokėjimas einamaisiais metais įsteigtoms įmonėms Rokiškio rajone, už 12 mėnesių. Vieno kvadratinio metro patalpų nuomos kaina neturi viršyti 4 Eur;

            4.4.14. naujų darbo vietų sukūrimui, kompensuojant socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

            4.4.15. subsidija verslo idėjai įgyvendinti (žr. 4.6 punktą).

            4.5. Projektai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius patirtas išlaidas ne ilgiau kaip už 12 mėn. laikotarpį, išskyrus 4.4.13 ir 4.4.15 punktus.

            4.6. Paramos kryptis pagal 4.4.15 punktą vykdoma vadovaujantis Subsidijos verslo idėjai įgyvendinti tvarkos aprašu, kuris tvirtinamas Rokiškio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos protokolu ir skelbiamas Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt/lt/verslinikams/parama-verslui.html

            4.7. Vienas verslo subjektas, per vienerius metus, negali pateikti daugiau kaip tris paraiškas.

 

5.         PROGRAMOS PRIEMONIŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

            5.1. Ūkio subjektai, atitinkantys smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą, registruoti Rokiškio rajono teritorijoje ir užsiimantys ūkine komercine veikla Rokiškio rajono teritorijoje, gali gauti paramą pagal šių nuostatų 4.4 punkte išvardintas kryptis. Verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus iš Rokiškio r. smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšų nėra remiami. Pageidaujantys gauti paramą turi pateikti dokumentus, kurie tiesiogiai susiję su prašoma parama. Pasibaigus einamaisiais metais skirtoms lėšoms, paraiškų priėmimas sustabdomas, ir apie tai paskelbiama Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt ir spaudoje. Preliminarus pridedamųjų dokumentų sąrašas:

            5.1.1. paraišką paramai gauti pagal tipinę formą (1 priedas) (privaloma pateikti kompiuteriu užpildytą formą);

            5.1.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaraciją (forma patvirtinta LR ūkio ministro 2008-03-26 įsakymu Nr.4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“) (įmonėms, bendrijoms, bendrovėms privaloma pateikti);

            5.1.3. sutarties, pasirašytos tarp banko, kredito įstaigos ir kt., kopiją, suteikusio kreditą banko išvadą, pažymą iš banko, kredito įstaigos ir kt. apie per paskutinius 12 mėnesių priskaičiuotas palūkanas, ir išlaidas patvirtinančių dokumentų apie sumokėtas įmokas kopijas, jei ūkio subjektas prašo kompensuoti palūkanas, pagal nuostatų 4.4.1.punktą;

            5.1.4. darbo sutarties su neterminuotam laikui įdarbintu bedarbiu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 6 mėn. kopijos, jei verslo subjektas prašo kompensuoti naujos darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.2. punktą;

            5.1.5. dokumentai, liudijantys apie sumokėtą įmonės steigimo, registravimo mokestį, jei verslo subjektas prašo kompensuoti įmonės steigimo dokumentų mokesčius, pagal nuostatų 4.4.3. punktą. Įmonė turi būti registruota Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje;

            5.1.6. žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijos ar kiti dokumentai, liudijantys apie minėtų mokesčių priskaičiavimą ir sumokėjimą, jei prašoma kompensuoti žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokestį, pagal nuostatų 4.4.4. punktą;

            5.1.7. išlaidas pateisinantys dokumentai, diplomų, pažymėjimų kopijos, sutarčių bei atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų su verslo planų, paraiškų rengėjais kopijos, jei prašoma kompensuoti mokymo kursų, seminarų, konsultacijų, verslo planų, paraiškų rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.5. punktą;

            5.1.8. išlaidas pateisinantys dokumentai apie subjekto dalyvavimą parodoje, mugėje, verslo misijoje, sutartys su parodų organizatoriais (jei sudarytos), jei prašoma kompensuoti parodų, mugių, dalyvavimą verslo misijose išlaidas, pagal nuostatų 4.4.6. punktą;

            5.1.9. sutarties su tiekėjais, internetinės svetainės nuoroda, elektroninės priemonės kopija, vaizdinės priemonės nuotrauka jei prašoma kompensuoti išlaidas susijusias su naujos internetinės svetainės ar elektroninės, vaizdinės priemonės sukūrimu, pagal nuostatų 4.4.7. punktą;

            5.1.10. išlaidas pateisinantys dokumentai, sutartys su konkursų, kitų verslumą rajone skatinančių renginių organizatoriais, jei prašoma kompensuoti konkursų ir kitų verslumą skatinančių renginių organizavimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.8. punktą;

            5.1.11. laisvos formos parengtų projektų aprašymai, kurie gerina rajono verslo aplinką, sutarčių su ES ir kitų fondų paramai gauti sutarčių kopijos su paslaugų rengėjais, bei išlaidas pateisinantys dokumentai, jei prašoma kompensuoti asocijuotų rajono verslo organizacijų projektų, gerinančių verslo aplinką rajone, bei jų teikiamų paraiškų ES ir kitų fondų finansinei paramai gauti rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.9. punktą;

            5.1.12. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo sutarties kopija, jei prašoma dalinai remti rajono darbdavius, laimėjusius valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų programą, pagal nuostatų 4.4.10 punktą;

5.1.13. studijų baigimo diplomo kopija, darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų / banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 6 mėn. kopija, jei verslo subjektas prašo padengti pirmą kartą pagal specialybę įdarbinto absolvento iki 29 metų darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.11. punktą;

            5.1.14. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos apie įmonių, kurios vykdo savo veiklą ne daugiau nei penkerius metus nuo jų įsteigimo dienos, už įsigytas priemones ar patalpų remontą įmonės plėtrai, jei prašoma kompensuoti išlaidas pagal nuostatų 4.4.12 punktą;

            5.1.15. patalpų nuomos sutarties, registruotos registrų centre kopija, jei prašoma kompensuoti nuomos mokestį įmonėms, vykdančioms veiklą Rokiškio rajone, pagal nuostatų 4.4.13 punktą;

            5.1.16. darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie priskaičiuotą ir sumokėtą atlyginimą ir darbdavio sumokėto socialinio draudimo įmoką už 6 mėn. kopija, jei prašoma kompensuoti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų naujų darbo vietų sukūrimą kompensuojant socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui, pagal nuostatų 4.4.14 punktą;

            5.1.17. paraišką gauti subsidiją verslo idėjai įgyvendinti, jei prašoma paremti verslo idėją, pagal nuostatų 4.4.15 punktą.

            5.1.18. kitus reikalingus dokumentus.

            5.2. Komisija, esant reikalui, pasitelkia kitus specialistus, atlieka verslo planų ekspertizę, pateikia išvadas ir pasiūlymus paraiškai tenkinti.

            5.3. Verslo subjektai, gavę paramą pasirašo dvišalę lėšų naudojimo sutartį (2 priedas).

            5.4. Verslo subjektai, fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, teikiant paraišką pateikia sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo (4 priedas).

            5.5. Ūkio subjektai, pateikę neteisingus ar melagingus duomenis, praranda teisę vieneriems metams į smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos paramą.

 

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            6.1. Parama pagal šiuos nuostatus netaikoma šiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, jei jie:

            6.1.1. nepriskiriami vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei: jei daugiau kaip 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi valstybė ir (arba) savivaldybė, išskyrus atvejus, kai nuo 25 iki 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi savivaldybė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 16 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas;

            6.1.2. yra padarę rimtą profesinį pažeidimą ar konkurencijos, darbo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą, pažeidimus finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai, už kuriuos subjektas (fizinis asmuo ar jo vadovaujamas juridinis asmuo) yra teistas ir turi neišnykusį teistumą arba baustas administracine tvarka. Asmuo laikomas neteistu išnykus teistumui. Asmuo laikomas nebaustu, kai per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos kai administracinė nuobauda ar administracinio pavedimo priemonė baigta vykdyti.

            6.1.3. Verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus.

            6.2. Komisijos darbą, Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius.

            6.3.Rajono savivaldybės taryba savivaldybės kontrolieriaus teikimu turi teisę panaikinti arba pakeisti bet kurį Komisijos sprendimą.

_____________________________________

                                                                                                 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

 

                                                                                                2018-03-08 sprendimo Nr. TS- 39

                                                                                                1 priedas

 

P R O J E K T O P A R A I Š K A

(Data)

 

 

1. Priemonės pavadinimas ir kryptis

2. Pareiškėjas (verslo subjekto pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, adresas, kodas, tel., faksas):

3. Bankas, sąskaitos rūšis, sąskaitos Nr.:

4. Pareiškėjo veiklos apibūdinimas ir EVRK kodas:

5. Priemonės aprašymas (tikslas, dalyviai, laikotarpis ir kt.):

6. Priemonės sąmatinė vertė (Eur):

7. Iš jų numatoma finansuoti savo lėšomis (Eur):

8. Prašoma Rokiškio rajono savivaldybės parama (Eur):

9. Kokie asmenys ir kiek (Eur) priemonę remia:

10. Kas padaryta numatytai priemonei įgyvendinti (kokie atlikti darbai, numatomi partneriai, pasiektų susitarimų kopijos):

11. Nurodyti ar pateikta informacija yra konfidenciali                         TAIP*       NE                                               

*Pažymėjus langelį „TAIP“, nurodyti kurie dokumentai yra konfidencialūs:

 

12. Biudžetas**

Išlaidų straipsniai

(darbų pavadinimas)

Išankstinė išlaidų sąmata (EUR)

IŠ VISO

Išlaidos, dengiamos iš Rokiškio rajono savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO 

 

 

** Jei tiekėjas yra PVM mokėtojas, PVM privalo būti išminusuotas.                       

           

13. Dokumentų, pridedamų prie šios paraiškos finansavimui gauti, sąrašas:

□ įmonės registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos pažymos kopija;

□ smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (forma patvirtinta LR ūkio ministro 2008-03-26 įsakymu Nr.4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“)

□ paskolos sutarties su banku ar kita kredito įstaiga kopija bei banko rekomendacija, jei verslo subjektas prašo padengti ar kompensuoti palūkanas;

□ darbo sutarties su neterminuotam laikui įdarbintu bedarbiu kopija, jei verslo subjektas prašo padengti naujos darbo vietos sukūrimo išlaidas;

□ dokumentai, liudijantys apie sumokėtą įmonės registravimo mokestį, darbo biržos pažyma apie bedarbio registracijos laikotarpį;

□ žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijos ar kiti dokumentai, liudijantys apie minėtų mokesčių priskaičiavimą ar sumokėjimą;

□ patalpų nuomos sutarties kopija;

□ studijų baigimo diplomo kopija;

□ kiti reikalingi dokumentai.

 

            Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, o parašoma parama nėra apmokėta iš kitų finansavimo šaltinių.

Užtikrinu, kad nesu padaręs rimto profesinio pažeidimo ar konkurencijos, darbo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, pažeidimų finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai, už kuriuos aš ar mano vadovaujamas juridinis asmuo yra teistas ir turi neišnykusį teistumą arba baustas administracine tvarka. (Asmuo laikomas neteistu išnykus teistumui. Asmuo laikomas nebaustu, kai per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos kai administracinė nuobauda ar administracinio pavedimo priemonė baigta vykdyti).

 

                                                                                                Projekto vadovas __________________________

                                                                                                              (vardas, pavardė, pareigos)

 

Paraišką užpildė:                     ………………………           

 

             .....................................................................................................                               

                                                (parašas)          (data)                                     (vardas, pavardė, pareigos)     

 

 

                                                                                    Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2018-03-08 sprendimo Nr. TS-39

                                                                                    2 priedas

 

LĖŠŲ NAUDOJIMO S U T A R T I S

 

20...m. ........ d. Nr. .......

Rokiškis

 

            1.Sutarties šalys.

            Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – „Savivaldybė“), atstovaujama administracijos direktoriaus............................., veikiančio pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir ......................................... atstovaujamas ........................................ (toliau – „Vykdytojas“), bendrijos kodas................... sudarė šią lėšų naudojimo sutartį.

            2. Sutarties dalykas

            2.1. Šios sutarties dalykas yra ______________________________ dalinis finansavimas.                                                                          (projekto pavadinimas)                                                                                                                                            

           3. Šalių įsipareigojimai

            3.1. Savivaldybė įsipareigoja:

            3.1.1. Iš dalies finansuoti šios sutarties 2.1. punkte nurodytą projektą ir skirti šiam tikslui, atsižvelgiant į pateiktą paraišką ir sąmatą arba patikslintą sąmatą, jei ji skiriasi nuo pradinės pateiktos sąmatos (kurie yra neatskiriama sutarties dalis) bei Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos Komisijos……..posėdžio protokolą Nr. ….., __________ Eur, (……………………….);

     (suma žodžiais)

 

            3.1.2.lėšas pervesti į Vykdytojo sąskaitą Nr. _______________________________________,

esančią ____________________________________, kodas ________________________________.

                         (banko pavadinimas)

            3.2. Vykdytojas įsipareigoja:

            3.2.1. Projektą ________________________________________________________

                                             (projekto pavadinimas)

vykdyti pagal Savivaldybei pateiktą paraišką ir šios sutarties priede nurodytą sąmatą (Sąmata, priedas prie lėšų naudojimo sutarties);

            3.2.2. Skirtas lėšas iš Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos naudoti tik pagal paskirtį, o esant galimybei skleisti informaciją apie dalinį finansavimą iš Rokiškio rajono savivaldybės.

           

            4. Papildomos sutarties sąlygos

            4.1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            4.2. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios sutarties punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.

            4.3. Sutarties papildymai, pakeitimai arba sutarties nutraukimas galioja tik raštu sutikus abiem šalims.

            4.4. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

            4.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo per 15 darbo dienų grąžinti Savivaldybei visą projektui įgyvendinti gautą iš Savivaldybės lėšų sumą.

            4.6.Sutartį nutraukus dėl Savivaldybės kaltės, Savivaldybė pagal Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas projekto įgyvendinimo išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršijant šios sutarties 3.1.1. punkte numatytos sumos.

            4.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

            4.8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus.

            4.9. Sutartis su priedu sudaryta 2 egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną.

            5. Šalių rekvizitai:

 

Savivaldybė:                                                                           Vykdytojas:

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

 

Įm. kodas 188772248                                                           

Respublikos g. 94, Rokiškis                                                  

AB LUMINOR bankas                                                         

A. s. Nr. LT514010041500000092                                        

Banko kodas 40100                                                   

Tel. (8 458) 71 442                                                                 

El. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt                                                                        

                                                                                                     

 

A.V.                                                                                

 

 

Sąmata, priedas prie lėšų naudojimo sutarties

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Mato vnt.

Kaina

Kiekis

Suma     Eur

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDRA SUMA

 

 

 

 

                                                           

Įstaigos buhalterio vardas pavardė

Parašas .......................................................................................................................................................

 

Įstaigos, organizacijos vadovo vardas pavardė

Parašas ........................................................ Antspaudas ............................................................................

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2018 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. TS-39

                                                                                                3 priedas

 

SVV projektų vertinimo lentelė

 

Vertinamo projekto pavadinimas

 

 

 

Taip

Ne

Balai

Pagrindimas

Projekto paraiška užpildyta tinkamai (pateikta visa paraiškos punktuose nurodyta informacija, paraiška užpildyta ne ranka, yra aiški ir įskaitoma)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Taip

Ne

Balai

Pagrindimas

Paraiška atitinka SVV programos nuostatų 3.2. punkte numatytą paramos formą

 

 

 

 

Paramos forma yra prioritetinė (pagal einamųjų metų Programos vertinimo komisijos protokolu patvirtintas prioritetines sritis)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Taip

Ne

Balai

Pagrindimas

Daugiau nei 50 proc. lėšų SVV subjektas finansuoja savo lėšomis arba pritraukia finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių

 

 

 

 

Sukuriama bent viena nuolatinė* darbo vieta arba ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansavimo skyrimo bus sukurta ne mažiau nei viena nuolatinė* darbo vieta

 

 

 

 

Projekto įgyvendinime dalyvauja daugiau nei vienas rajono SVV subjektas/ arba rajono nevyriausybinė organizacija

 

 

 

 

Projekto veiklomis numatoma pradėti arba plėtoti gamybą arba paslaugas Rokiškio rajone

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Iš viso skirta balų:

 

 

 

 

Numatoma lėšų suma:

 

 

 

 

 

Programos vertinimo komisijos narys____________________________________________________                                                                    

Vardas, pavardė                                                    parašas

 

 

*Darbo vieta sudaroma pilnu etatu ir turi būti išlaikoma ne trumpiau nei vienerius metus

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2018-03-08 sprendimo Nr. TS- 39

                                                                                    4 priedas

__________________________________________________________________

 

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________

(gyv. adresas, telefono numeris)

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai           

 

SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

 

________________

(data)

_________________

(vieta)

 

Aš, __________________________________________, 
                             (vardas ir pavardė) 
sutinku, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija paramos skyrimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams 
pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatus, patvirtintus Rokiškio
 rajono savivaldybės 2018 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-39, tikslu viešintų mano asmens duomenis, 
teikiant savivaldybės tarybai lėšų ir veiklos ataskaitas.
 Patvirtinu, kad esu informuotas ir sutinku, kad būtų tikrinami šie mano ypatingi asmens duomenys:
vardas pavardė, gauta lėšų suma, bendra projekto vertė.
  Pareiškiu, kad šis sutikimas yra duotas laisva valia, suprantant tokio sutikimo davimo pasekmes, kartu tai yra 
rašytinis pareiškimas, jog aš esu informuotas apie savo asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tikrinimo ir 
tvarkymo tikslus.

            Šis sutikimas duodamas su sąlyga, kad informacija bus naudojama tik sutikime nurodytam tikslui ir gauti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            Šis sutikimas sudaromas 1 egzemplioriumi lietuvių kalba, kuris saugomas Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje.

 

   _________________                      _______________________

                                         (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

                                                                                  

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2018-03-08 sprendimo Nr. TS- 39

                                                                                    5 priedas

 

________________________________________________________________________

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos

Pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar nario, vardas ir pavardė)

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS Nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 201 m.________________ d.

 Rokiškis

 

Būdamas Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos nariu :

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą informaciją, kuri man taps žinoma, esant Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos nariu;

1.2. man patikėtus konfidencialius dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų konfidencialių dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad konfidencialią informaciją, susijusią su Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos veikla, gautomis paraiškomis, galėsiu teikti tik įpareigotas Programos vertinimo komisijos pirmininko. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė SVV subjektas;

3.2. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti pagal LR teisės reikalavimus.

 

 

___________________                                         _____________________________

            (Parašas)                                                                                            (Vardas, pavardė)

 

 

 ____________________________________________________

  Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos 2018 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaita

Informaciją atnaujino: Vilma Mečiukonienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-10-23 13:23
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema