Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
birželis 2024
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 

Prisijungti

 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė91589252
Šiandien34619
Dabar naršo150
 
 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Spausdinti

Rokiškio rajono savivaldybės administracija planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas ne anksčiau kaip 2020 m. gegužės mėnesį.

 

 

 

                                                                                                PATVIRTINTA                    

                                                                                                Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2020-01-31 sprendimu Nr. TS-3

                                                                       

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS

 NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1.1. Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa (toliau tekste – Programa) skirta koordinuoti ir finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo įtvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą bei verslo švietimo ir kitas verslumą skatinančias priemones rajone.

            1.2. Programos steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.

            1.3. Šios programos asignavimų valdytojas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

            1.4. Programa savo veiklai organizuoti naudoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

            1.5. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės strateginiais dokumentais. Programa savo tikslinius įsipareigojimus garantuoja Programos piniginėmis lėšomis.

 

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

            2.1. Pagrindinis Programos tikslas – skatinti gyventojų verslumą bei smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą taip prisidedant prie nedarbo mažinimo bei užimtumo didinimo Rokiškio rajone, bei didinti rajono investicinį patrauklumą.

            2.2. Programos uždaviniai:

            2.2.1. remti smulkaus ir vidutinio verslo steigimą bei plėtrą;

            2.2.2. skatinti darbo vietų kūrimą rajone;

            2.2.3. skatinti Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų kvalifikacijos kėlimą;

            2.2.4. dalyvauti bei įgyvendinti įvairias priemones siekiant pristatyti Rokiškio rajoną kaip patrauklų verslui plėtoti.

 

3.         PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJA

 

            3.1. Programos vertinimo komisijos (toliau – Komisijos) sudėtį tvirtina rajono savivaldybės taryba.

            3.2. Komisiją sudaro nariai iš šių institucijų:

            3.2.1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos (2 atstovai);

            3.2.2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;

            3.2.3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (2 atstovai);

            3.2.4. Rokiškio jaunimo organizacijos (1 atstovas);

            3.2.5. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Rokiškio skyriaus (1 atstovas);

            3.2.6. Rokiškio rajono asocijuotos verslo struktūros (po 1 atstovą).

            3.3. Komisijos narius deleguoti ir atšaukti gali juos paskyrusi institucija. Taip pat Komisijos nariai netenka savo įgaliojimų, kai nutraukiama darbo sutartis ir yra atleidžiami iš užimamų pareigų atitinkamose institucijose arba kitaip netenka įgaliojimų atstovauti jį delegavusiai institucijai. Kiekvienas paskirtas komisijos narys ir Programos sekretorius per pirmąjį Komisijos posėdį pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (5 priedas) ir išrenka iš deleguotų narių komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

            3.4. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas, jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

            3.5. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti jei juose dalyvauja 2/3 komisijos narių.

            3.6. Komisijos nariai atlieka šias funkcijas:

            3.6.1. kiekvienais metais, suderinusi su Rokiškio rajono verslo plėtros komisija, nusistato prioritetines paramos kryptis, nustato kvietimo teikti paraiškas pradžią ir pabaigą, ir jas paskelbia internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt / Verslininkams / Parama verslui;

            3.6.2. svarsto ir vertina pateiktas paraiškas, ar pretendentas atitinka sąlygas pagal šiuos nuostatus, ar jo vykdoma ūkinė-komercinė veikla atitinka Rokiškio rajono savivaldybės strateginių dokumentų nuostatas ir uždavinius, tikrina, ar pretendentas pateikė visus būtinus dokumentus. Paraiškos, kuriose prašoma kompensuoti įmonės steigimą, bei laimėjusiems valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų programą rajono darbdavių projektams, yra patikrinamos, bet nėra vertinamos balais. Visos kitos pateiktos paraiškos yra vertinamos balais, kiekvienam posėdyje dalyvaujančiam komisijos nariui užpildžius SVV projektų vertinimo lentelę (4 priedas) ir išvedus bendrą svarstomai paraiškai tenkantį balų vidurkį. Atlikus visų paraiškų vertinimą, paskirstomos lėšos nevertinamoms paraiškoms, tada sudaroma prioritetinė projektų eilė pagal surinktas bendras balų sumas. Paraiškai, nuo maksimaliai galimos suteikti paramos atitinkamai skiriamas:

            10 balų – 100 proc. finansavimas;

            9 balai – 90 proc. finansavimas;

            8 balai – 80 proc. finansavimas;

            7 balai – 70 proc. finansavimas;

            6 balai – 60 proc. finansavimas;

5 balai – 50 proc. finansavimas;

            4 balai – 40 proc. finansavimas;

3 ir mažiau balų – paraiška nefinansuojama, arba atidedamas jos vertinimo terminas.

Didžiausia skiriama suma programos lėšų per einamuosius metus vienam smulkaus ir vidutinio verslo subjektui yra 3000 Eur. Didžiausias sumos limitas netaikomas paraiškoms, numatomoms finansuoti pagal nuostatų 4.4.9 punktą.

            3.7. Komisijos pirmininkas:

            3.7.1. sušaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja ir pasirašo Komisijos priimtus sprendimus;

            3.7.2. pagal įgaliojimus atstovauja Komisijai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fondais, programomis, juridiniais asmenimis,

            3.7.3. teikia rajono savivaldybės tarybai Komisijos pasiūlymus dėl Programos nuostatų pakeitimo ir geresnio lėšų panaudojimo;

            3.7.4. atsiskaito už Programos veiklą ir lėšų panaudojimą rajono savivaldybės tarybai vieną kartą per metus.

            3.8. Komisijos pirmininkui nesant, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

            3.9. Programos lėšų finansinę apskaitą tvarko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus paskirtas darbuotojas.          

            3.10. Komisijos posėdžių darbą protokoluoja ir programos administravimo veiksmus atlieka Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus paskirtas darbuotojas.

            3.11. Lėšų naudojimo sutartis, pagal Komisijos posėdžių protokolų nutartis, pasirašo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

4.         PROGRAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMO KRYPTYS

 

            4.1. Lėšas programai skiria Rokiškio rajono savivaldybės taryba, tvirtindama rajono biudžetą.

            4.2. Lėšos skiriamos vieneriems einamiesiems biudžetiniams metams.

            4.3. Einamais metais iš nekilnojamo turto mokesčio gavus viršplaninių pajamų, kitų metų biudžete 50 procentų šios sumos nukreipti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai.

            4.4. Programos priemonių kryptys:

            4.4.1. palūkanų kompensavimas smulkaus ir vidutinio verslo subjektui, gavusiam kreditą. Palūkanų kompensavimas vykdomas ne daugiau kaip 50 proc. ir ne ilgiau kaip už 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos;

            4.4.2. naujos darbo vietos sukūrimo, į kurią įdarbinamas bedarbis, nustatyta tvarka registruotas Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Rokiškio skyriuje, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo subjektui kompensavimas, apmokant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos už vieną naują darbo vietą, jei tos naujos darbo vietos kūrimas nebuvo finansuojamas iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

            4.4.3. įmonės registravimo dokumentų išlaidų kompensavimas asmenims registravusiems įmonę ne vėliau kaip prieš 18 mėn. nuo paraiškos pateikimo dienos t.y. pavadinimo registravimo į JAR ir registrų centro mokestis už įmonės registravimą, ir notaro išlaidos už įstatų patvirtinimą (pagal šią priemonę lėšos konsultantams yra netinkamos finansuoti);

            4.4.4. iki 50 proc. žemės, žemės nuomos arba nekilnojamojo turto mokesčio (mokesčio lengvatą pasirenka pati įmonė) kompensavimas už paskutinį mokestinį laikotarpį;

4.4.5. specialių mokymo kursų, seminarų, konsultacijų išlaidų kompensavimas. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) darbuotojų ar įmonės savininkų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius;

            4.4.6. rajono smulkių ir vidutinių verslo subjektų dalyvavimo parodose, mugėse ar verslo misijose Lietuvoje ar užsienyje dalinis išlaidų kompensavimas. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminiams spausdinimas, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui. Finansavimas skiriamas tik toms išlaidoms, kurios nebuvo kompensuotos, padengtos iš kitų finansavimo šaltinių;

            4.4.7. ne ilgiau kaip prieš 18 mėnesių įsteigtoms įmonėms internetinių svetainių ir kitų elektroninių informacijos priemonių sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas (18 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo paraiškos pateikimo dienos); 

            4.4.8. asocijuotų rajono verslo organizacijų parengtų projektų bei programų, gerinančių rajono verslo aplinką, išlaidų dalinis kompensavimas;

            4.4.9. laimėjusiems valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų programą rajono darbdavių projektams darbo vietos kūrimo išlaidų dalinis kompensavimas;

            4.4.10. naujos darbo vietos sukūrimo, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo subjektui kompensavimas, apmokant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos patirtas išlaidas už vieną naują darbo vietą;

            4.4.11. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, kurio vertė ne mažesnė nei 500 Eur. įsigijimas, išskyrus įrangą, išvardintą Programos 4.8 punkte, pareiškėjo išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant veiklą, kompensuoti, kai vienam paramos gavėjui kompensuojama iki 50 procentų išlaidų už įrangos ir kitų prekių įsigijimą;

            4.4.12. patalpų nuomos mokesčio apmokėjimas ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių įsteigtoms įmonėms Rokiškio rajone (18 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo paraiškos pateikimo dienos); patalpų nuomos kompensacija taikoma už 12 mėnesių, vieno kvadratinio metro patalpų nuomos kaina neturi viršyti 4 Eur;

            4.4.13. naujų darbo vietų sukūrimui, kompensuojant socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui;      

            4.4.14. verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų paramą rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams; finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų atliktų paslaugų (verslo plano arba investicinio projekto rengimo, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo) išlaidoms kompensuoti; finansavimas pagal šią priemonę skiriamas pateikus sutartį projektui finansuoti;

            4.4.15. informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei kitų reklamos priemonių išlaidoms padengti;

          4.4.16. įrangos draudimas dalyvaujant Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomose programose, kompensuojamos nupirktos įrangos pirmųjų metų draudimo išlaidos;

            4.4.17. subsidija verslo idėjai įgyvendinti (Nuostatų 4.6 punkte nustatyta tvarka).

            4.5. Projektai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius patirtas išlaidas ne ilgiau kaip už 12 mėn. laikotarpį, išskyrus 4.4.12 ir 4.4.17 punktus.

            4.6. Paramos kryptis pagal 4.4.17 punktą vykdoma vadovaujantis Subsidijos verslo idėjai įgyvendinti tvarkos aprašu, kuris tvirtinamas Rokiškio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos protokolu ir skelbiamas Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.rokiskis.lt/lt/verslinikams/parama-verslui.html.

            4.7. Vienas verslo subjektas, per vienerius metus, negali pateikti daugiau kaip tris paraiškas, o bendra paraiškų suma negali būti didesnė nei 3000 Eur.

            4.8. Pagal šią Programą netinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

4.8.1. mobiliojo ryšio priemonės;

4.8.2. prekių įsigijimas perparduoti;

4.8.3. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo, bei PVM, kurį sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo, kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė);

4.8.4. naudotų prekių įsigijimo išlaidos (išskyrus tikslines transporto priemones (N1 ir M1 transporto priemonės nėra finansuojamos); tikslinė transporto priemonė – transporto priemonė, tiesiogiai susijusi su įmonės vykdoma veikla ir nepriklausanti N1 ir M1 kategorijai;

4.8.5. medžiagos, priemonės, žaliavos (atsargos) produkcijai pagaminti, darbams atlikti/smulkūs buities reikmenys;

4.8.6. kryžminis finansavimas / kitų fondų lėšomis finansuojamos veiklos / įranga;

4.8.7. nesusijusios su verslo subjekto veikla (pagal deklaruojamą verslo subjekto veiklą);

4.8.8. išlaidos įrangai, skirtai darbuotojo darbo vietai parengti, kai darbuotojas dirba ne pilnu darbo krūviu;

4.8.9. jei prašoma kompensuoti senesnes nei vienerių metų išlaidas iki paraiškos pateikimo dienos;

4.8.10. netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos nepagrįstai didelės išlaidos, esant įtarimui dėl per didelės kainos;

4.8.11. išlaidos, kurių apmokėjimas nepagrįstas apmokėjimo faktą įrodančiais dokumentais.

4.9. Programa remia visas legalias ūkines komercines veiklos rūšys, išskyrus:

4.9.1.   medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą;

4.9.2.   gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą, išskyrus edukacijas, susijusias su paveldo puoselėjimu.

4.9.3.   tabako gaminių gamybą;

4.9.4.   didmeninę prekybą, išskyrus didmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

4.9.5.   finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą);

4.9.6.   nekilnojamojo turto operacijas;

4.9.7.   teisinę veiklą;

4.9.8.   azartinių žaidimų, lažybų organizavimo veiklą;

4.9.9.   lombardų veiklą.

 

5.         PROGRAMOS PRIEMONIŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

            5.1. Ūkio subjektai, atitinkantys smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą apibrėžtą Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau –Įstatymas) 3 straipsnyje, registruoti Rokiškio rajono teritorijoje ir užsiimantys ūkine komercine veikla Rokiškio rajono teritorijoje, gali gauti paramą pagal šių nuostatų 4.4 punkte išvardintas kryptis. Verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus iš Rokiškio r. smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšų nėra remiami. Paraiškos priimamos, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt ir spaudoje paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Konkretus paraiškų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų, nurodomas kvietime (netaikoma Nuostatų 4.4.9 ir 4.4.17 punktui). Paraiškų priėmimo datą ir terminą nustato Komisija protokoliniu sprendimu. Jei pirmo kvietimo teikti paraiškas metu nėra išdalinamos tų metų biudžete SVV programai skirtos lėšos, kvietimas skelbiamas pakartotinai. Kvietimų skaičius nėra ribojamas. Pageidaujantys gauti paramą turi pateikti dokumentus, kurie tiesiogiai susiję su prašoma parama. Preliminarus pridedamųjų dokumentų sąrašas:

            5.1.1. paraiška paramai gauti pagal tipinę formą (1 priedas) (privaloma pateikti kompiuteriu užpildytą formą);

            5.1.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-03-26 įsakymu Nr.4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“) (įmonėms, bendrijoms, bendrovėms privaloma pateikti, išskyrus pagal 4.4.3 ir 4.4.9 punktą teikiantiems paraiškas);

            5.1.3. asmens vadovo amžiaus iki 29 m. arba virš 55 m. kategorijos atitiktį pagrindžiančio dokumento kopija, arba neįgaliojo pažymėjimo kopija, jei taikoma;

            5.1.4. sutarties, pasirašytos tarp banko, kredito įstaigos ir kt., kopija, suteikusio kreditą banko išvada, pažyma iš banko, kredito įstaigos ir kt. apie per paskutinius 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos priskaičiuotas palūkanas, ir išlaidas patvirtinančių dokumentų apie sumokėtas įmokas kopijos, jei ūkio subjektas prašo kompensuoti palūkanas, pagal nuostatų 4.4.1.punktą;

            5.1.5. darbo sutarties su neterminuotam laikui įdarbintu bedarbiu kopija, ir pažymų / banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 6 mėn. kopijos, jei verslo subjektas prašo kompensuoti naujos darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.2. punktą;

            5.1.6. dokumentai, liudijantys apie sumokėtą įmonės registravimo mokestį, jei verslo subjektas prašo kompensuoti įmonės registravimo dokumentų mokesčius, pagal nuostatų 4.4.3. punktą. Įmonė turi būti registruota Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje;

            5.1.7. žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijos ar kiti dokumentai, liudijantys apie minėtų mokesčių priskaičiavimą ir sumokėjimą, jei prašoma kompensuoti žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokestį, pagal nuostatų 4.4.4. punktą;

            5.1.8. išlaidas pateisinantys dokumentai, diplomų, pažymėjimų kopijos, jei prašoma kompensuoti mokymo kursų, seminarų, konsultacijų išlaidas, pagal nuostatų 4.4.5. punktą;

            5.1.9. išlaidas pateisinantys dokumentai apie subjekto dalyvavimą parodoje, mugėje, verslo misijoje, sutartys su parodų organizatoriais (jei sudarytos), jei prašoma kompensuoti parodų, mugių, dalyvavimą verslo misijose išlaidas, pagal nuostatų 4.4.6. punktą;

            5.1.10. išlaidas pateisinantys dokumentai, sutarties su tiekėjais kopija, internetinės svetainės nuoroda, elektroninės priemonės kopija jei prašoma kompensuoti išlaidas susijusias su internetinės svetainės, elektroninės priemonės sukūrimu, pagal nuostatų 4.4.7. punktą;

            5.1.11. laisvos formos parengtų projektų aprašymai, kurie gerina rajono verslo aplinką, kopijos su paslaugų rengėjais, bei išlaidas pateisinantys dokumentai, jei prašoma kompensuoti asocijuotų rajono verslo organizacijų projektų, gerinančių verslo aplinką rajone rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.8. punktą;

            5.1.12. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo sutarties kopija, jei prašoma dalinai remti rajono darbdavius, laimėjusius valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų programą, pagal nuostatų 4.4.9 punktą;

            5.1.13. studijų baigimo diplomo kopija, darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų / banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 6 mėn. kopija, jei verslo subjektas prašo padengti pirmą kartą pagal specialybę įdarbinto absolvento iki 29 metų darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.10. punktą;

            5.1.14. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos už įsigytą ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą, tiesiogiai susijusį su jų vykdoma veikla, jei prašoma kompensuoti išlaidas pagal nuostatų 4.4.11 punktą;

            5.1.15. patalpų nuomos sutarties, registruotos registrų centre kopija, jei prašoma kompensuoti nuomos mokestį įmonėms, vykdančioms veiklą Rokiškio rajone, pagal nuostatų 4.4.12 punktą;

            5.1.16. darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų / banko išrašų apie priskaičiuotą ir sumokėtą atlyginimą ir darbdavio sumokėto socialinio draudimo įmoką už 6 mėn. kopija, jei prašoma kompensuoti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų naujų darbo vietų sukūrimą kompensuojant socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui, pagal nuostatų 4.4.13 punktą. Darbo vieta privalo būti išlaikyta ne mažiau kaip vienerius metus;

            5.1.17. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos, sutarčių bei atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų su verslo planų, paraiškų ES paramai gauti rengėjais kopijos, paramos sutarties kopija, jei prašoma kompensuoti verslo planų, paraiškų, investicinių projektų rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.14 punktą;

            5.1.18. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos, sutarčių bei atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų dėl informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių leidybos ar gamybos, bei informacinio-reklaminio leidinio kopija, jei prašoma kompensuoti informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei kitų reklamos priemonių rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.15 punktą;

            5.1.19. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos (draudimo polisas) ir pavedimo už draudimą kopija, sutarties su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie paramos suteikimą, bei įrodymą, kad turtas yra privalomas drausti, jei prašoma kompensuoti draudimo išlaidas pagal nuostatų 4.4.16 punktą;

            5.1.20. paraišką gauti subsidiją verslo idėjai įgyvendinti, jei prašoma paremti verslo idėją, pagal nuostatų 4.4.17 punktą.

            5.1.21. kitus reikalingus dokumentus.

            5.2. Komisija, esant reikalui, pasitelkia kitus specialistus, atlieka verslo planų ekspertizę, pateikia išvadas ir pasiūlymus paraiškai tenkinti.

            5.3. Verslo subjektai, gavę paramą pasirašo dvišalę lėšų naudojimo sutartį (2 priedas).

            5.4. Verslo subjektai, fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, teikiantys paraišką, pateikia sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo (4 priedas).

            5.5. Ūkio subjektai, pateikę neteisingus ar melagingus duomenis, praranda teisę vieneriems metams į smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos paramą.

5.6. Verslo subjektai, gavę paramą ne mažiau kaip du metus nuo paramos suteikimo datos įsipareigoja vykdyti paraiškoje nurodytą veiklą, naudotis įsigyta įranga, įrengimais ar darbo priemonėmis.

5.7. Verslo subjektai, gavę paramą pagal Nuostatų 4.4.11 punktą ir / ar įsipareigoję išlaikyti naują sukurtą darbo vietą ne trumpiau nei vienerius metus, pateikia ataskaitą (6 priedas) po 12 mėn. nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos.

5.8. Verslo subjekto veiklą, susijusią su skirta finansine parama, 2 metus turi teisę tikrinti Komisija – ne mažiau kaip du Komisijos nariai ir Programos sekretorius, organizuojant patikrą verslo vykdymo vietoje. Komisija atsitiktiniu būdu pasirenka kokius verslo subjektus tikrinti, kokiu dažnumu. Per vienerius metus turėtų būti patikrinta ne mažiau nei 10 proc. praėjusiais biudžetiniais metais paramą gavusių verslo subjektų. Jei verslo subjektas trukdo tokiems patikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal verslo planą (paskirtį), sutartis su juo nutraukiama. Verslo subjektas privalo grąžinti visą gautą sumą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sprendimo grąžinti paramą priėmimo dienos.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            6.1. Parama pagal šiuos nuostatus netaikoma šiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, jei jie:

            6.1.1. nepriskiriami vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei: jei daugiau kaip 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi valstybė ir (arba) savivaldybė, išskyrus atvejus, kai nuo 25 iki 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi savivaldybė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 16 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas;

            6.1.2. yra padarę rimtą profesinį pažeidimą ar konkurencijos, darbo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą, pažeidimus finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai, už kuriuos subjektas (fizinis asmuo ar jo vadovaujamas juridinis asmuo) yra teistas ir turi neišnykusį teistumą arba baustas administracine tvarka. Asmuo laikomas neteistu išnykus teistumui. Asmuo laikomas nebaustu, kai per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos kai administracinė nuobauda ar administracinio pavedimo priemonė baigta vykdyti.

            6.1.3. dirbantys pagal verslo liudijimus;

6.1.4. turi įsiskolinimų valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (daugiau nei 10 Eur);

6.1.5. bankrutuojantys, likviduojami ar restruktūrizuojami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai;

            6.2. Komisijos darbą, Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius.

            6.3.Rajono savivaldybės taryba savivaldybės kontrolieriaus teikimu turi teisę panaikinti arba pakeisti bet kurį Komisijos sprendimą.

 

                                                           

 

 

                                                                                                Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2020-01-31 sprendimo Nr. TS-3

                                                                                                1 priedas

 

PROJEKTO PARAIŠKA

(Data)

 

1.Priemonės kryptis:

2. Projekto pavadinimas (iki 5 žodžių):

3. Pareiškėjas (verslo subjekto pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, adresas, kodas, tel., faksas):

4. Bankas, sąskaitos rūšis, sąskaitos Nr.:

5. Pareiškėjo veiklos apibūdinimas ir EVRK kodas:

6. Priemonės aprašymas (tikslas, dalyviai, laikotarpis ir kt.):

7. Priemonės sąmatinė vertė (Eur):

8. Iš jų numatoma finansuoti savo lėšomis (Eur):

9. Prašoma Rokiškio rajono savivaldybės parama (Eur):

10. Kokie asmenys ir kiek (Eur) priemonę remia:

11. Kas padaryta numatytai priemonei įgyvendinti (kokie atlikti darbai, numatomi partneriai, pasiektų susitarimų kopijos):

12. Vadovas priklauso nurodytai kategorijai paraiškos pateikimo dieną: iki 29 m. *, virš 55 m. *, neįgalus asmuo *, nepriklauso nė vienai iš nurodytų kategorijų *;

13. Sukurtų naujų nuolatinių darbo vietų skaičius per paskutinius 12 mėn. laikotarpį:

14. Nurodyti ar pateikta informacija yra konfidenciali                         TAIP *       NE *                                      

*Pažymėjus langelį „TAIP“, nurodyti kurie dokumentai yra konfidencialūs:

 

14. Biudžetas**

Išlaidų straipsniai

(darbų pavadinimas)

Išankstinė išlaidų sąmata (EUR)

IŠ VISO

Išlaidos, dengiamos iš Rokiškio rajono savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

** Sumokėto PVM suma stulpelyje „Išlaidos, dengiamos iš Rokiškio rajono savivaldybės“ pildant išlaidas neįtraukiama.              

           

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA:

            Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, o parašoma parama nėra apmokėta iš kitų finansavimo šaltinių.

            Neprieštarauju, kad informacija apie gautą paramą būtų viešinama.

            Užtikrinu, kad nesu padaręs rimto profesinio pažeidimo ar konkurencijos, darbo darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, pažeidimų finansams, ekonomikai ir verslo tvarkai, už kuriuos aš ar mano vadovaujamas juridinis asmuo yra teistas ir turi neišnykusį teistumą arba baustas administracine tvarka. (Asmuo laikomas neteistu išnykus teistumui. Asmuo laikomas nebaustu, kai per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos kai administracinė nuobauda ar administracinio pavedimo priemonė baigta vykdyti).

 

                                                                                                Projekto vadovas __________________________

                                                                                                              (vardas, pavardė, pareigos)

 

Paraišką užpildė:                     ………………………           

 

             .....................................................................................................                               

                                                (parašas)          (data)                                     (vardas, pavardė, pareigos)     

 

 

  

                                                                                                                                  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos                                                                                                2020-01-31 sprendimo Nr. TS-3, 2 priedas

 

LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

20...m. ........ d. Nr. .......

Rokiškis

 

            Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, Respublikos g. 94, Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus _____________________, veikiančio pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Asignavimų valdytojas) ir ________________________________________, atstovaujama ___________________________,

(teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė)                                                    (vardas pavardė)

veikiančio pagal _________________________________________________________________

                   (dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas)

(toliau – Paramos gavėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi __________________________________ sudarė šią lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

            1. Lėšos Paramos gavėjo Programos priemonės pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus iš vidutinio plėtros programos nuostatų __   punktą   _____________________________

                                                            (projekto pavadinimas)

(toliau – Programos priemonės) finansavimas (dalinis finansavimas).                                                                                                                                                                  

II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

           

            2. Asignavimų valdytojas įsipareigoja:

            2.1. Skirti lėšų Paramos gavėjui __________________________________________

                                                (suma skaičiais ir žodžiais)

Eur 1 punkte nurodytos Programos priemonės finansavimui).

            2.2. Lėšas pervesti į Paramos gavėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

            3.1. Paramos gavėjas įsipareigoja:

            3.1.1. gautas lėšas naudoti __________________________________________

                                                                        (projekto pavadinimas)

vykdymui pagal Savivaldybei pateiktą paraišką ir šios sutarties priede nurodytą sąmatą (Sąmata, priedas prie lėšų naudojimo sutarties);

            3.1.2 gautas lėšas įtraukti į apskaitą ir apskaityti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            3.1.3. gautas lėšas iš Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos naudoti pagal tikslinę paskirtį, užtikrinant lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Esant galimybei skleisti informaciją apie dalinį finansavimą iš Rokiškio rajono savivaldybės.

            3.1.4. Asignavimų valdytojui pareikalavus, pateikti pirminių dokumentų (sąskaitų faktūrų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) kopijas, patvirtintas parašu ir antspaudu;        

            3.1.5. Per 12 mėn. nuo šios Lėšų naudojimo sutarties, pateikti ataskaitą (6 priedas) (jei taikoma).

            3.1.6. per 5 darbo dienas nuo paaiškėjusių aplinkybių raštu informuoti Asignavimų valdytoją apie visus su Sutarties įgyvendinimu susijusius pakeitimus ir priežastis;

            3.1.7. grąžinti Asignavimų valdytojui nepanaudotas lėšas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

            3.1.8. Asignavimų valdytojui priėmus sprendimą nutraukti sutartį, per 6 mėnesius nuo sprendimo grąžinti paramą priėmimo dienos, grąžinti gautas lėšas Asignavimų valdytojui.

            4. Asignavimų valdytojas turi teisę tikrinti Paramos gavėjo veiklą, kuri susijusi su skirtų lėšų panaudojimu.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

            5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

            6. Sutartis gali būti nutraukta:

            6.1. Šalių susitarimu;

            6.2. pasibaigus sutarties teisiniam pagrindui (pasikeitus sąlygoms, iškėlus pareiškėjo bankrotą);

            6.3. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų arba iš esmės juos pažeidžia, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai prieš dešimt kalendorinių dienų pranešdama kitai šaliai, nurodant priežastis.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

            7. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            8. Paramos gavėjas privalo grąžinti Asignavimų valdytojui visą projektui įgyvendinti gautą iš Asignavimų valdytojo lėšų sumą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

            9. Sutartį nutraukus dėl Asignavimų valdytojo kaltės, Asignavimų valdytojas pagal Paramos gavėjui pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas projekto įgyvendinimo išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršijant šios sutarties 2.1 punkte numatytos sumos.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

            10. Sutarties papildymai, pakeitimai arba sutarties nutraukimas įforminamas tik raštu.

            11. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

            12. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI:

Asignavimų valdytojas:                                                        Paramos gavėjas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Įm. kodas 188772248                                                           

Respublikos g. 94, Rokiškis                                                  

AB LUMINOR bankas                                                         

A. s. Nr. LT514010041500000092                                        

Banko kodas 40100                                                   

Tel. (8 458) 71 442                                                                 

El. p. [email protected]

A.V.                                                                        

        

Sąmata, priedas prie lėšų naudojimo sutarties

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Mato vnt.

Kaina

Kiekis

Suma     Eur

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDRA SUMA

 

 

 

 

                                                           

Įstaigos buhalterio vardas pavardė

Parašas .......................................................................................................................................................

 

Įstaigos, organizacijos vadovo vardas pavardė

Parašas ........................................................ Antspaudas ............................................................................

 

                                                           

                                                                                                Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2020-01-31 sprendimo Nr. TS-3

                                                                                                3 priedas

 

SVV projektų vertinimo lentelė

 

Vertinamo projekto registracijos

numeris

 

 

 

Taip

Ne

Balai

Projekto paraiška užpildyta tinkamai (pateikta visa paraiškos punktuose nurodyta informacija, paraiška užpildyta ne ranka, yra aiški ir įskaitoma)

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Taip

Ne

Balai

Paraiška atitinka SVV programos nuostatų 3.2. punkte numatytą paramos formą

 

 

 

Paramos forma yra prioritetinė (pagal einamųjų metų Programos vertinimo komisijos protokolu patvirtintas prioritetines sritis)

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Taip

Ne

Balai

Daugiau nei 50 proc. lėšų SVV subjektas finansuoja savo lėšomis arba pritraukia finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių

 

 

 

Sukurta bent viena nuolatinė darbo vieta per paskutinius 12 mėn. laikotarpį (darbo vieta privalo būti išlaikyta ne mažiau nei 1 metus)

 

 

 

Projekto įgyvendinime dalyvauja daugiau nei vienas rajono SVV subjektas/ arba rajono nevyriausybinė organizacija

 

 

 

Projekto veiklomis numatoma pradėti arba plėtoti gamybą arba paslaugas Rokiškio rajone

 

 

 

SVV subjektas įsteigtas ne anksčiau nei 18 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos

 

 

 

SVV subjekto vadovas ar steigėjas yra iki 29 m., virš 55 m., arba neįgalus asmuo paraiškos teikimo dieną

 

 

 

Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis aukštesnis nei LR Vyriausybės nustatyta MMA kvietimo teikti paraiškos dienai

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Iš viso skirta balų:

 

 

 

Numatoma lėšų suma:

 

 

 

Programos vertinimo komisijos narys____________________________________________________                                                                   

Vardas, pavardė          parašas

 

*Darbo vieta sudaroma pilnu etatu ir turi būti išlaikoma ne trumpiau nei vienerius metus

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2020-01-31 sprendimo Nr. TS-3

                                                                                    4 priedas

__________________________________________________________________

 

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________

(gyv. adresas, telefono numeris)

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai           

 

SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

________________

(data)

________________

(vieta)

Aš, __________________________________________,
                             (vardas ir pavardė) 
                     sutinku, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija paramos skyrimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams pagal Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatus, patvirtintus Rokiškio rajono savivaldybės 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-3, tikslu viešintų mano asmens duomenis, teikiant savivaldybės tarybai lėšų ir veiklos ataskaitas.
                     Patvirtinu, kad esu informuotas ir sutinku, kad būtų tikrinami šie mano ypatingi asmens duomenys:
vardas pavardė, gauta lėšų suma, bendra projekto vertė.
                     Pareiškiu, kad šis sutikimas yra duotas laisva valia, suprantant tokio sutikimo davimo pasekmes, kartu tai yra rašytinis pareiškimas, jog aš esu informuotas apie savo asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tikrinimo ir tvarkymo tikslus.

            Šis sutikimas duodamas su sąlyga, kad informacija bus naudojama tik sutikime nurodytam tikslui ir gauti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            Šis sutikimas sudaromas 1 egzemplioriumi lietuvių kalba, kuris saugomas Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje.

_________________         _______________________

(parašas)                     vardas ir pavardė)

  

 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2020-01-31 sprendimo Nr. TS-3

                                                                                    5 priedas

 

________________________________________________________________________

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos

Pirmininko, pirmininko pavaduotojo, nario ar sekretoriaus vardas ir pavardė)

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS Nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

202 m.________________ d.

Rokiškis

 

Būdamas Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos nariu :

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą informaciją, kuri man taps žinoma, esant Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos nariu;

1.2. man patikėtus konfidencialius dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų konfidencialių dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad konfidencialią informaciją, susijusią su Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos veikla, gautomis paraiškomis, galėsiu teikti tik įpareigotas Programos vertinimo komisijos pirmininko. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė SVV subjektas;

3.2. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atsakyti pagal LR teisės reikalavimus.

 

 

 

___________________                                         _____________________________

          (Parašas)                                                                  (Vardas, pavardė)

 

 

  

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2020-01-31 sprendimo Nr. TS-3

                                                                                    6 priedas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

 

 

ATASKAITA

___________

Data

 

 

     Aš, (vardas pavardė)_________________________________ atstovaujamo verslo subjekto pavadinimas_______________kodas______________adresas________________________, pažymiu, kad Lėšų naudojimo sutartyje (data, numeris) dalinai kompensuotas ilgalaikis turtas yra naudojamas tik įmonės veiklai ir yra adresu _______________________________________.

Taip pat informuoju, kad naujos sukurtos _____________darbo vietos yra išlaikytos.

(skaičius)

 

 

__________________                                           _____________________________

          (Parašas)                                                                  (Vardas, pavardė, pareigos)

 

  ____________________________________________________

  Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos 2019 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaita

Informaciją atnaujino: Vilma Mečiukonienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-03-24 13:45
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema