Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
lapkritis 2022
fow
P
A
T
K
P
Š
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė73266182
Šiandien34502
Dabar naršo128
 
 

Ataskaitos

Spausdinti

 

 

 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

 

 1. 1.        Bendroji dalis

 

Jūžintų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

Seniūnija savo veiklą 2019 m. vykdė vadovaudamasi  pagal metinį veiklos planą, apsvarstytą 2019-06-04 Jūžintų seniūnijos seniūnaičių sueigoje, pritartu ir patvirtintu metiniu veiklos planu.

Metinis veiklos planas parengtas remiantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai joms įgyvendinti.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Seniūnijoje 2019 m. pradžioje buvo patvirtinta  17,5 etato. Iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusieji dirbantys pagal darbo sutartis.

Seniūnijos duomenų pokytis per 2019 metus:

 

Rodiklis

Mato vnt.

2019-01-01

2019-12-31

Seniūnijos plotas

ha

19500

19500

Gyventojų skaičius

žm.

1523

1484

Kaimų skaičius

vnt.

56

56

Bendras seniūnijos vidaus kelių ilgis

km

181,21

182,605

Valomų gatvių ir šaligatvių ilgis

km

19,61

19,61

Gatvių skaičius

vnt.

55

55

Veikiančių kapinių skaičius

vnt.

3

3

Neveikiančių kapinių skaičius

vnt.

28

28

Kapinių teritorijų plotas

ha

3,5

3,5

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius

vnt.

29

29

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius

vnt.

98

143

Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas

ha

6,9

12,3

 

Jūžintų seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Jūžintų, Čivylių, Ragelių ir  Laibgalių. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.

Jūžintų miestelio teritorijoje  veiklą vykdo Jūžintų J. O. Širvydo pagrindinė mokykla, Laibgalių kaime veikia Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ugdymo skyrius. Veiklą vykdo J. Keliuočio viešosios bibliotekos 4 filialai. Jūžintų miestelyje J. Keliuočio viešosios  bibliotekos filialas sujungtas su mokyklos biblioteka. Veiklą vykdo Rokiškio socialinės paramos  centro filialas - Jūžintų dienos ir trumpalaikės globos centras, Jūžintų seniūnijoje yra keturios parduotuvės, veikia ambulatorija, Gydytoja į Jūžintų mietelį atvyksta tris kartus savaitėje į Laibgalius atvyksta du kartus savaitėje.

Jūžintų seniūnijoje veiklą vykdo keturios kaimo bendruomenės: Jūžintų, Laibgalių, Čivylių, Ragelių kaimų ir taip pat veiklą vykdo visuomeninė organizacija Elniaragio sporto klubas.

Gyventojų skaičius seniūnijoje kasmet  mažėja:

2013 m. – 1789 gyventojai;

2014 m. – 1754 gyventojai;

2015 m. – 1709 gyventojai;

2016 m. – 1630 gyventojai;

2017 m. – 1565 gyventojai;

2018 m. – 1523 gyventojai;

2019 m. – 1484 gyventojai.

 

 

 

 1. 2.    SENIŪNIJA ĮGYVENDINA

 

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas;

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas;

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūros plėtra ir modernizavimas.

 

 

 

 

 1. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

2019 metais seniūnija veiklą vykdė pagal penkias  patvirtintas programas. Programos finansuojamos iš valstybės , spec.programų ir  rajono biudžto lėšų

 

Lentelė Nr. 1

 

2019 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal programas

Progr. Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

Iš jų:

Finansavimo šaltinis 

Darbo užmokestis

SODRA

Kitos išlaidos

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

 

86,5

 

71,3

 

1,2

 

14,0

Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, spec. programų lėšos

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

 

 

33,4

 

 

 

22,2

 

 

0,4

 

 

10,8

Savivaldybės biudžetas

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

 

33,4

 

27,2

 

0,5

 

5,7

Savivaldybės biudžetas, spec. programų lėšos

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

 

14,9

 

6,5

 

0,2

 

8,2

Valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

35,7

17,5

0,3

17,9

Savivaldybės biudžetas

Viso

203,9

144,7

2,6

56,6

 

 

 

 

Lentelė Nr. 2

 

Jūžintų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus

Programos

Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

2017 metai

2018 metai

2019 metai

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

72,6

79,8

86,5

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

30,8

31,7

33,4

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

30,2

33,9

33,4

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

32,0

23,4

14,9

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

22,0

23,0

35,7

Iš viso:

187,6

191,8

203,9

 

Didžioji dalis lėšų skiriama 1 programai – Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimui ir vykdymui. Mažiausiai finansuojama 4 programa - Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

Per paskutinius trejus  metus žymiai išaugo 1 programos - Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo finansavimas, o sumažėjo 4 programos – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas, finansavimas, kadangi iš seniūnijos į socialinės paramos centrą buvo perkeltas socialinis darbuotojas darbui su šeimomis.

Seniūnija savo veiklą vykdo ne tik pagal penkias  programas, bet ir pagal  devynias finansavimo sutartis.

 

 

Lentelė Nr. 3

 

2019 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal finansavimo sutartis

Eil. Nr.

Sutarties objektas

Lėšos iš viso  Eur

1

Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas, DS-261

2140

2

Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams, DS-152

500

3

Naujų želdinių įsigijimui ir veisimui, DS-152

1000

4

Remonto darbų organizavimui ir medžiagų įsigijimui, vykdant užimtumo didinimo programą Jūžintų seniūnijoje, DS-162

 

490

5

Kelių priežiūros darbai žiemą ir kiti kelių priežiūros darbai Jūžintų  seniūnijoje,  DS-89

5550

6

Seniūnijai priklausančių ES lėšomis įgyvendintų projektų eksploatavimas ir priežiūra, DS-112

 

1110

7

Materialinės bazės stiprinimas, DS-199

300

8

Kultūrinės veiklos organizavimas, DS-188

600

9

Renginys „Rudeninės gandrinės“, DS-209

1000

Iš viso

12690

 

Didžiausią  asignavimų dalį sudarė  lėšos  kelių priežiūros darbams .

Per paskutinius trejus  metus žymiai išaugo 1 programos - Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo finansavimas. Visų kitų programų finansavimas nežymiai sumažėjo.

 

SENIŪNIJOS VEIKLA 2019 METAIS

 

Programa Nr. 1Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas.

 

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, mero administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas su 2018m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Seniūnijos darbuotojų skaičius

17,5

17,5

17,5

Per ataskaitinius metus etatų skaičius  nesikeitė

 

2.

Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius

25

23

25

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos klausimais parengta mažiau nei 2018 metais, nes dalis sprendimų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, todėl įsakymų  projektus tam tikrais klausimais rengia administracijos specialistai.

 

3.

Parengta rajono tarybos sprendimų projektų skaičius

0

0

0

Rajono tarybos sprendimų projektų ataskaitiniais metais nerengta, nes seniūnijos veikloje nebuvo sprendžiami klausimai, kurių sprendimui būtų būtinas rajono tarybos sprendimas.

 

4.

Priimta prašymų laidojimo pašalpai gauti

23

27

24

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su šios rūšies prašymais, skaičiaus.

 

5.

Išduota leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse

20

26

21

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, prašančių leidimų laidoti, išdavimo skaičiaus.

6.

Atlikta notarinių veiksmų

15

36

16

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų dėl notarinių veiksmų atlikimo, skaičiaus.

 

7.

Organizuota ir atlikta viešųjų pirkimų

11

14

12 

Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai perkama konkreti prekė ar paslauga reikalinga konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos funkcijų vykdymui. Per ataskaitinį laikotarpį vykdyta daugiau viešųjų pirkimų, nes pagal seniūnijos poreikius ir gautas lėšas nebuvo centralizuotų viešųjų pirkimų.

8.

Parengta darbo sutarčių dėl viešųjų darbų atlikimo

5

8

6

Vykdant užimtumo didinimo programą seniūnija kasmet dalyvauja viešųjų darbų darbdavių atrankoje ir konkurso būdu seniūnijai skiriamas finansavimas. Pagal užimtumo tarnybos rekomendacijas ir kriterijus su seniūnijos gyventojais sudaromos terminuotos darbo sutartys dėl viešųjų darbų atlikimo. Ataskaitiniais metais  užimtumo tarnyba seniūnijai skyrė daugiau lėšų nei 2018 metais, todėl buvo galimybė įdarbinti dviem asmenimis daugiau nei praeitais metais.

9.

Visuomenei naudingai veiklai atlikti, sudaryta sutarčių.

 

207

131

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus siųsti asmenys. Sudarytos 207 sutartys.

 

9.

Išduota šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų

170

168

175

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

10.

Išduota charakteristikų

20

15

19

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų ar institucijų, su prašymais išduoti asmenį charakterizuojančias pažymas, skaičiaus.

11.

Priimta ir išnagrinėta gyventojų skundų, prašymų, pranešimų

70

68

75

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su įvairaus pobūdžio skundais, prašymais ar pranešimais, skaičiaus. Žodiniai gyventojų skundai, prašymai ar pranešimai į registrą netraukiami, jie sprendžiami betarpiškai bendraujant su gyventojais. Gyventojų prašymų sumažėjo, nes lyginant su praeitais metais, sumažėjo besikreipiančių dėl pažymų Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui. Taip pat, pasikeitus želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėms, sumažėjo prašymų dėl leidimų išdavimo kirsti medžius ne miško žemėje.

12.

Išduota leidimų saugotinų medžių kirtimui

50

20

59

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų ar organizacijų, su prašymais išduoti leidimą saugotinų medžių kirtimui, skaičiaus. Išduotų leidimų saugotiniems medžiams kirsti sumažėjo, nes pasikeitus želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėms, leidimai išduodami tik išnagrinėjus prašymus, bei įvertinus planuojamų kirsti medžių faktinę būklę vietoje.

13.

Atspausdinta, skenuota, kopijuota, registruota seniūnijos vidaus siunčiamų ir gaunamų raštų

20000

25000

3770

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo gaunamų,  siunčiamų raštų skaičiaus, skenuojamų, kopijuojamų ir spausdinamų raštų.

14.

Perduota archyvui bylų

18

19

17

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo suformuotų bylų ir suderinimo su Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialu, skaičiaus. 2019 metais buvo sudaryti dviejų praėjusių metų bylų apyrašai ir bylos suformuotos tolimesniam saugojimui Šiaulių regiono Valstybinio archyvo Panevėžio filiale. Iki atskiro archyvo nurodymo, bylos bus saugomos seniūnijoje.

15.

Parengta, ir  užregistruota seniūnijos vidaus ir  siunčiamų dokumentų

100

115

134

Rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį atsiradusio poreikio raštu kreiptis į savivaldybės administraciją, kitas institucijas seniūnijai aktualiais klausimais, nuo poreikio atsakyti į gautus raštus, nuo besikreipiančių asmenų skaičiaus ir kitų aspektų.

Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas

1.

Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius seniūnijos teritorijoje

1520

1484

1523

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso, nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenis. Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia senstanti visuomenė, mažas atvykstančiųjų gyventi į seniūnijos teritoriją skaičius bei didelis išvykstančiųjų gyventi kitur ar į užsienį gyventojų skaičius. Statistiškai gyventojų mažėjimą lemia ir formalus gyvenamosios vietos deklaruojamų duomenų pakeitimas.

2.

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (atvyko gyventi)

100

95

110

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais deklaruoti gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje skaičiaus. Gyventojai turi galimybę deklaruoti gyvenamąją vietą elektroninėmis priemonėmis, todėl tikslus deklaravusių gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje gyventojų skaičius nustatomas tik pagal gyventojų skaičiaus pokytį, pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenis, per tam tikrą laikotarpį. Taip pat, gyventojui pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos teritorijoje (deklaravus gyvenamąją vietą kitoje rajono seniūnijoje ar savivaldybėje) seniūnija nėra informuojama. Tikslus gyventojų pokytis nustatomas remiantis Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, per tam tikrą laikotarpį.

3.

Užpildytos išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, deklaracijos (išvyko į užsienį)

25

23

31

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, su prašymais deklaruoti išvykimą iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, skaičiaus. Gyventojai turi galimybę deklaruoti išvykimą iš LR elektroninėmis priemonėmis, todėl tikslių duomenų apie seniūnijos gyventojus išvykusius į užsienį per ataskaitinį laikotarpį, seniūnija neturi

4.

Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo

20

8

20

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su prašymais priimti sprendimą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo.

5.

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

140

79

141

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su prašymais išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, skaičiaus. Besikreipiančiųjų šios rūšies paslaugos gyventojų mažėjimą lemia sumažėjęs gyventojų skaičius, bei mažėjantis tokių pažymų poreikis pateikti kitoms institucijoms.

6.

Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

35

39

 

 

 

 

 

35

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su prašymais išduoti pažymą apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, skaičiaus. Per ataskaitinius metus šis skaičius padidėjo, nes daugiau pažymų buvo išduota asmenims, besikreipiantiems šildymo išlaidų kompensacijų, ir jie atitiko, tokio pobūdžio kompensacijoms gauti, nuostatus

7.

Užpildyta ir priimta žemės valdų savininkų paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti

310

297

316

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemės valdų savininkų prašymų tiesioginėms išmokoms gauti.

Į seniūniją dėl paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti kreipiasi ne vien seniūnijoje gyvenantys žemės ūkio valdų savininkai, todėl paraiškų skaičius keičiasi. Per ataskaitinį laikotarpį jis sumažėjo, nes dalį paraiškų pildosi patys pareiškėjai.

8.

Užpildyta ir priimta prašymų atnaujinti žemės valdos registracijos duomenis

310

320

272

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemės valdų savininkų prašymų atnaujinti žemės ūkio valdas. Kadangi buvo registruota naujos valdos, todėl  prašymų skaičius padidėjo

9.

Gauti žemės ūkio valdų savininkų prašymai dėl melioruojamų laukų, gamtinių sąlygų ar gyvūnų padarytos žalos įvertinimu, kitais klausimais susijusiais su žemės ūkiu

30

130

30

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemės ūkio valdų savininkų prašymų. Pareiškėjų skaičius padidėjo, nes buvo teikiami prašymai kompensacijoms gauti už 2018 metais dėl sausros patirtus nuostolius .

Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą 

1.

Darbuotojų dalyvavimas mokymuose

5

7

5

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo skiriamų lėšų mokymams, mokymų organizavimo, organizuojamų mokymų pobūdžio bei poreikio. Mokymuose po kelis kartus dalyvavo 2 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2.

Supažindinta darbuotojų su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais

7

27

8

Įvadinis (bendras) darbuotojų supažindinimas su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, įskaitant ir asmenis laikinai įdarbinamus vykdant užimtumo didinimo programą bei asmenis atliekančius visuomenei naudingus darbus. Veiklos rodiklis priklauso nuo naujai įdarbinamų darbuotojų bei visuomenei naudingus darbus atliekančių asmenų skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį. 2019 metais seniūnija įdarbino dviem asmenimis daugiau dirbti viešuosius darbus, nes tam turėjo daugiau asignavimų. Be to, sezoniniam darbui seniūnijai priklausančiose įstaigose,  buvo įdarbinami kūrikai, kurie buvo supažindinti su darbų saugos instrukcijos reikalavimais.

 

Šios programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos  bei valstybės deleguotos funkcijos. Daugumą, 2019 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.                                                                                   

 

Programa Nr. 2Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas.

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, užtikrinamas jų atvykimas į ugdymo įstaigas.

Programos įgyvendinimas leidžia formuoti vaikų ugdymui palanką aplinką seniūnijos teritorijoje, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio ir neformaliojo ugdymo), užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas su 2018 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuotas ir vykdytas moksleivių pavėžėjimas į ar iš ugdymo įstaigas (vaikų skaičius).

5

3

5

Moksleiviai pavėžėjami iki ugdymo įstaigos ar tarpinės stotelės bei parvežami atgal iki namų pasibaigus ugdymo laikui. Lyginant su 2018 m. pavėžėjamų moksleivių skaičius priskirtu maršrutu dėl mokinių skaičiaus mažėjimo sumažėjo, tačiau pailgėjo pats maršrutas, nes du moksleiviai vežami iki Kamajų miestelio.

2.

Organizuotų susitikimų, renginių ar pasitarimų skaičius su ugdymo įtaigų bendruomenėmis

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

5

Siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, dalyvaujama susitikimuose su ugdymo įstaigų bendruomenėmis bei dalyvaujama jų rengiamuose renginiuose. 2019 metais buvo dalyvauta paskutinio skambučio, rugsėjo 1-osios šventėse, mokytojų dienos renginyje ir kt.

 

Programa Nr. 3Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinama seniūnijos gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo informacijos sklaidą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas 2018 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuota kultūros renginių seniūnijos teritorijoje

90

113

91

Veiklos rodiklis priklauso nuo seniūnijai kultūrinei veiklai skiriamų asignavimų, gautų iš rėmėjų lėšų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų prisidėjimo rengiant renginius. Organizuojant renginius siekiama pritraukti kuo  daugiau vietos gyventojų ir svečių. Visi organizuojami renginiai derinami su vietos gyventojais ar juos atstovaujančiais asmenimis. Didėjantį renginių skaičių lemia vietos gyventojų poreikis ir didėjantis domėjimasis kultūros renginiais

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota kultūrinių renginių seniūnijos teritorijoje

25

25

25

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių iniciatyvos.

Labai populiarios bendruomenių tarpe yra edukacinės programos bei užsiėmimai, kas skatina turiningai praleisti laisvalaikį.

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose kultūriniuose renginiuose

8

12

8

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų

4.

Dalyvauta respublikiniuose kultūriniuose renginiuose

1

-

1

Ataskaitiniu laikotarpiu respublikiniuose kultūros renginiuose nedalyvauta dėl to, kad nebuvo rengiama renginių, kuriuose su turimais žmogiškaisiais ištekliais, būtų buvusi galimybė reprezentatyviai ir konkurencingai sudalyvauti.

5.

Žiniasklaidoje, internetiniuose puslapiuose ar socialiniuose tinkluose viešinta informacija apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus

4

4

4

Veiklos rodiklis priklauso nuo per atskaitinius metus esamos aktualios  informacijos atnaujinimo ir patalpinimo  Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapyje www.rokiškis.lt , seniūnijos bei bendruomenės socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose

 

Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą.

1.

Organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

6

4

6

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų, gyventojų iniciatyvos.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

4

4

4

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos.

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose sportiniuose renginiuose

2

3

2

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos. Buvo dalyvauta Rokiškio rajono savivaldybės  seniūnijų sporto žaidynėse, Panevėžio apskrities seniūnijų sporto žaidynėse

4.

Dalyvauta respublikiniuose sportiniuose renginiuose

0

0

0

Respublikiniuose sportiniuose renginiuose seniūnija nedalyvavo

Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos teritorijoje.

1.

Parengti ar vykdomi savivaldybės administracijos inicijuoti, seniūnijos teritorijoje, kultūrinių bei sportinių renginių projektai

0

0

0

Savivaldybės administracijos specialistai seniūnijos teritorijoje kultūrinių bei sportinių renginių projektų neinicijavo.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva seniūnijos teritorijoje parengti ar vykdomi kultūrinių bei sportinių renginių projektai

2

3

2

Projektus parašė Čivylių ir Laibgalių bendruomenės. Laibgalių bendruomenė vieną projektą rašė bendradarbiaujant  su Rokiškio

J. Keliuočio viešąja biblioteka.

1. „Čivyliuose Mūsų namai“

2. „Aukštaitijos žvaigždė Elena Mezginaitė“

3. „Rudeninės gandrinės“

 

Programa Nr. 4Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas:

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivalybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, dėl socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinės paramos mokiniams ar kt.,  skyrimo ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendžiamas klausimas dėl senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos globos įstaigose teikimo. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas. 

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą.

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas su 2018 bm.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Vertintos atskirų šeimų ar asmenų gyvenimo sąlygos

80

84

101

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

2.

Priimta prašymų kieto kuro kompensacijoms

35

42

27

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

3.

Priimta prašymų vienkartinei piniginei pašalpai gauti

70

42

(patenkinti 37)

72

(patenkinti 55)

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus ir savivaldybės komisijos pašalpoms skirti sprendimų. 2019 m. pasikeitė  vienkartinių išmokų skyrimo tvarka

4.

Priimta prašymų socialinei paramai mokiniams gauti

30

28

47

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Seniūnijos teritorijoje mažėja jaunų šeimų

5.

Priimta prašymų vaiko išmokai gauti

20

28

55

Prašymų skaičius sumažėjo, nes daugelis šeimų pagrindinę išmokos vaikui dalį susitvarkė 2018 m.

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį

1.

Priimta prašymų iš šeimų, pageidaujančių gauti paramą maisto produktais

210

214

284

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Jis mažėja, nes gerėja gyventojų gyvenimo kokybė, padaugėjo dirbančių asmenų

2.

Sutvarkyti reikiami dokumentai ir aprūpinta neįgaliųjų kompensacine technika

21

22

21

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Seniūnijos teritorijoje gyvena 150 neįgalių asmenų.

 

 

Programa Nr. 5Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas.

 

Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, didinti eismo saugumą.

Programos įgyvendinimas leidžia, skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą.

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas

2018 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Socialinių būstų skaičius

2

2

3

Socialinių būstų skaičius sumažėjo, nes busto statusas pasikeitė.

2.

Savivaldybei priklausančių pastatų skaičius

11

11

11

Seniūnijos teritorijoje yra 11 savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuos seniūnija nuolat prižiūri, rūpinasi jų technine priežiūra.

3.

Savivaldybei priklausančių pastatų plotas

4513,26

4513,26

4513,26

Veiklos rodiklis nesikeitė

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių infostruktūros būklę

1.

Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas, ha

12

12,3

6,9

Veiklos rodiklis pasikeitė, nes padidėjo prižiūrimų viešųjų erdvių plotas.

2.

Prižiūrimų paplūdimių plotas, ha

1,8

1,8

1,8

Veiklos rodiklis nesikeitė. Paplūdimiuose buvo organizuojami aplinkotvarkos darbai: žolės pjovimas, lapų grėbimas ir išvežimas, šiukšlių rinkimas.  Seniūnijoje prižiūrima Jūžintų ežero paplūdimys ir Kurkliečių II tvenkinio rekreacinė zona.

3.

Prižiūrimų gėlynų plotas, ha.  

0,9

0,9

0,9

Veiklos rodiklis nesikeitė. Gėles augina seniūnijos darbuotojai, jomis remia vietos gyventojai, padeda verslininkai.

4.

Lankytinų vietų skaičius

29

29

29

Seniūnijos teritorijoje yra 29 vietos, kurias seniūnija rekomenduoja aplankyti turistams ir svečiams.

Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas

1.

Prižiūrimų šaligatvių ilgis, km

3,9

3,9

3,9

Veiklos rodiklis nesikeitė. Prižiūrimi visi Jūžintų seniūnijoje esantys šaligatviai: šluojami, valomas sniegas, ravima užžėlusi žolė.

2.

Seniūnijos kelių ilgis, km

181,21

182,605

181,21

Per ataskaitinį laikotarpį buvo perskaičiuotas seniūnijos kelių ilgis, todėl padidėjo kilometrų skaičius.

3.

Prižiūrimų kapinių plotas, ha

3,5

3,5

3,5

Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos kapinių plotas nesikeitė

Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą

1.

Greideriuojamų kelių ilgis, km

190.00

191,88

272

Lėšas keliams greideriuoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius. Finansavimas skirtas konkrečiam greideriuojamų kelių kilometrų skaičiui. Pagal skiriamą finansavimą visi seniūnijos keliai pilnai greideriuojami vieną kartą, o keliai kuriuose eismas intensyviausias – po du kartus.

2.

Kelių priežiūrai, Eur

2031

5550

2090

Lėšas kelių žiemos metu valymui ir priežiūrai skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius. Kelių valymas žiemos metu priklauso nuo oro sąlygų – keliai valomi esant poreikiui dėl iškritusio sniego. Paprastai valomi visi seniūnijos teritorijoje esantys keliai ir gatvės. Prie šio rodiklio taip pat priskiriamas pakeliu tvarkymas, šienavimas, traktoriaus tvarkymas, dyz. kuras.

3.

Kelių žvyravimas, kub. metrai

2400

2606

2229

Lėšas keliams žvyruoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius. Seniūnijos teritorijoje esantys keliai remontuojami pagal poreikį tiek, kiek skiriama finansavimo. Ataskaitiniais metais finansavimas išaugo, todėl ant seniūnijos kelių atvežta daugiau žvyro. Pilnam ir visapusiškam seniūnijos teritorijoje esančių kelių remontui skiriamų lėšų nepakanka.

        

 

                                                                                    

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 1. 1.        Bendroji dalis

 

Jūžintų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

Seniūnija savo veiklą 2018 m. vykdė vadovaujantis 2018-04-18 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV – 404 patvirtintu metiniu veiklos planu.

Metinis veiklos planas parengtas remiantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai joms įgyvendinti.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Seniūnijoje 2018 m. pradžioje buvo patvirtinta 19 etatų, gruodžio 31 buvo 17,5 etato . Iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusieji dirbantys pagal darbo sutartis.

Seniūnijos duomenų pokytis per 2018 metus:

 

Rodiklis

Mato vnt.

2018-01-01

2018-12-31

Seniūnijos plotas

ha

19500

19500

Gyventojų skaičius

žm.

1573

1523

Kaimų skaičius

vnt.

56

56

Bendras seniūnijos vidaus kelių ilgis

km

165,5

181,21

Valomų gatvių ir šaligatvių ilgis

km

3,9

19,61

Gatvių skaičius

vnt.

55

55

Veikiančių kapinių skaičius

vnt.

3

3

Neveikiančių kapinių skaičius

vnt.

28

28

Kapinių teritorijų plotas

ha

3,04

3,5

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius

vnt.

28

29

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius

vnt.

86

98

Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas

ha

6,9

6,9

 

Jūžintų seniūnijoje veiklą vykdo keturios kaimo bendruomenės: Laibgalių, Čivylių, Ragelių kaimų ir Jūžintų. Taip pat veiklą vykdo visuomeninė organizacija Elniaragio sporto klubas. Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Laibgalių. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.

Jūžintų miestelio teritorijoje  veiklą vykdo Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinė mokykla, paramos centro dienos ir trumpalaikės globos centras, dvi parduotuvės, veikia ambulatorija. Gydytoja atvyksta tris kartus savaitėje. Laibgalių kaime veikia Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyrius, turintis vaikų darželį ir pradinę mokyklą, veikia ambulatorija. Gydytoja atvyksta du kartus savaitėje. Kaime yra dvi parduotuvės. Laibgalių, Ragelių, Čivylių kaimuose veikia J. Keliuočio viešosios bibliotekos filialai. Jūžintų miestelyje J.Keliuočio viešosios  bibliotekos filialas sujungtas su mokyklos biblioteka.

 1. 2.    SENIŪNIJA ĮGYVENDINA

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas;

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas;

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas.

 
 1. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

Lentelė Nr. 1

 

2018 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal programas

Progr. Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

Iš jų:

Finansavimo šaltinis

Darbo užmokestis

SODRA

Kitos išlaidos

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

   

79,8

     

51,0

     

15,7

     

13,1

Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, spec. programų lėšos

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

   

31,7

   

16,2

   

5,2

   

10,3

Savivaldybės biudžetas

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

     

33,9

     

21,6

     

7,0

     

5,3

Savivaldybės biudžetas, spec.programų lėšos

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

     

23,4

     

10,9

     

3,4

     

9,1

Valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

   

23,0

   

12,8

   

4,4

   

5,8

Savivaldybės biudžetas

Viso

191,8

112,5

35,7

43,6

 
 

Lentelė Nr. 2

 

Jūžintų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus

Programos

Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

2016 metai

2017 metai

2018 metai

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

 

67,2

 

72,6

 

79,8

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

 

24,2

 

30,8

 

31,7

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

 

22,7

 

30,2

 

33,9

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

 

32,6

 

32,0

 

23,4

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

 

19,3

 

22,0

 

23,0

Iš viso:

166,0

187,6

191,8

 

Lentelė Nr. 3

 

2018 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal finansavimo sutartis

Eil. Nr.

Sutarties objektas

Lėšos iš viso  Eur

1

Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas, DS-257

2000

2

Jūžintų kapinių praplėtimui ir seniūnijos pastato dalinis fasado remontas, DS-357

 

20000

3

Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams, DS-174

1810

4

Naujų želdinių įsigijimui ir veisimui, DS-174

500

5

Remonto darbų organizavimui ir medžiagų įsigijimui, vykdant užimtumo didinimo programą Jūžintų seniūnijoje, DS-146

 

930

6

Kelių priežiūros darbai žiemą ir kiti kelių priežiūros darbai Jūžintų  seniūnijoje,  DS-100

2090

7

Seniūnijai priklausančių ES lėšomis įgyvendintų projektų eksploatavimas ir priežiūra, DS-136

 

990

Iš viso

28320

 

 
 1. SENIŪNIJOS VEIKLA 2018 METAIS

 

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas.

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, mero administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontroliavimą, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

   

Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas su 2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Seniūnijos darbuotojų skaičius

19

17,5

   

19

Etatų skaičius sumažintas optimizuojant seniūnijos veiklą: trijų sezoninių kūrikų funkcijas perkeliant darbininkams ir 1 etatą perkėlus į Rokiškio socialinės paramos centrą.

 

2.

Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius

20

25

35

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos klausimais parengiama mažiau nei 2017 metais, kadangi optimizuojant seniūnijų veiklą nebevykdoma personalo valdymo funkcija. Taip pat, dalis sprendimų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, įsakymų projektus kai kuriais klausimais rengia administracijos specialistai.

 

3.

Parengta rajono tarybos sprendimų projektų skaičius

1

0

0

Rajono tarybos sprendimų projektų ataskaitiniais metais nerengta, nes seniūnijos veikloje nebuvo sprendžiami klausimai, kurių sprendimui būtų būtinas rajono tarybos sprendimas.

 

4.

Priimta prašymų laidojimo pašalpai gauti

30

24

27

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, su šios rūšies prašymais, skaičiaus.

 

5.

Išduota leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse

35

21

35

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl leidimų laidoti išdavimo, skaičiaus.

6.

Atlikta notarinių veiksmų

70

16

70

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl notarinių veiksmų, skaičiaus.

 

7.

Organizuota ir atlikta viešųjų pirkimų

5

12

4

Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai perkam konkreti prekė ar paslauga reikalinga konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos funkcijų vykdymui. Per ataskaitinį laikotarpį vykdyta daugiau viešųjų pirkimų, nes pagal seniūnijos poreikius ir gautas lėšas, nebuvo centralizuotų viešųjų pirkimų.

8.

Parengta darbo sutarčių dėl viešųjų darbų atlikimo

20

6

17

Vykdant užimtumo didinimo programą nuolat bendradarbiaujama su Užimtumo tarnybos  Rokiškio padaliniu. 2017 metais pusę metų viešiesiems darbams atlikti lėšas skyrė Darbo birža, todėl seniūnija gavo daugiau lėšų, galėjo įdarbinti daugiau bedarbių. Ataskaitiniais metais darbo užimtumo tarnyba seniūnijai skyrė mažiau lėšų nei 2017 metais.

 

9.

Išduota šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų

200

175

156

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

10.

Išduota charakteristikų

5

19

21

Charakteristikos išduodamos pagal Rokiškio policijos komisariato pareigūnų prašymus bei mažoji dalis pagal gyventojų prašymus.

11.

Priimta ir išnagrinėta gyventojų skundų, prašymų, pranešimų

30

75

33

Gyventojų prašymų padaugėjo, nes pasikeitus atliekų surinkimo apmokėjimo tvarkai gyventojai kreipėsi dėl pažymų išdavimo Panevėžio atliekų surinkimo centrui.

12.

Išduota leidimų saugotinų medžių kirtimu

20

62

37

Leidimų kirsti medžiams padidėjo, nes ūkininkai pradėjo nuomoti apleistas valstybines žemes, kurias reikėjo išvalyti nuo menkaverčių krūmų ir kai kurių medžių, kad žemę paversti dirbama.

13.

Atspausdinta, skenuota, kopijuota, registruota seniūnijos vidaus siunčiamų ir gaunamų raštų

24000

3770

4010

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo gaunamų,  siunčiamų raštų skaičiaus, skenuojamų ir spausdinamų raštų.

14.

Perduota archyvui bylų

6

17

0

Panevėžio archyvui bylos perduodamos tik jas pilnai sutvarkius. Jos perduodamos kas antri metai.

Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas

1.

Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius seniūnijos teritorijoje

1540

1523

1573

Gyventojų skaičius mažėja, nes gyventojai sensta ir miršta, jaunimas po mokyklos baigimo išvyksta, baigus mokslus pasilieka didmiesčiuose, nes seniūnijoje nėra darbo vietų, dalis gyventojų emigruoja į užsienį.

2.

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (atvyko gyventi)

50

110

60

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

3.

Užpildytos išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, deklaracijos (išvyko į užsienį)

30

31

20

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

4.

Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo

30

20

16

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

5.

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

60

141

97

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

6.

Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

   

30

 
   

35

   

20

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

7.

Užpildyta ir priimta žemės valdų savininkų paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti

300

316

313

Į seniūniją dėl paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti kreipiasi ne vien seniūnijoje gyvenantys žemės ūkio valdų savininkai, todėl paraiškų skaičius keičiasi. Per ataskaitinį laikotarpį jis padidėjo.

8.

Užpildyta ir priimta prašymų atnaujinti žemės valdos registracijos duomenis

300

272

331

Norint atnaujinti žemės valdos registracijos duomenis pareiškėjai privalėjo atvykti į seniūniją, tačiau ne visi apie tai žinojo, nes anksčiau duomenys buvo atnaujinami be prašymo pateikimo, todėl skaičius sumažėjo.

9.

Gauti žemės ūkio valdų savininkų prašymai dėl melioruojamų laukų, gamtinių sąlygų ar gyvūnų padarytos žalos įvertinimu, kitais klausimais susijusiais su žemės ūkiu

50

30

30

Pareiškėjų skaičius nesikeitė.

Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą

1.

Darbuotojų dalyvavimas mokymuose

3

5

5

Mokymuose po kelis kartus dalyvavo 2 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2.

Supažindinta darbuotojų su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais

5

8

28

2017 metais seniūnija įdarbino daugiau asmenų dirbti viešuosius darbus, nes tam turėjo daugiau asignavimų. Be to, seniūnija  dar vykdė personalo įdarbinimo klausimus, todėl sezoniniams darbui buvo įdarbinami kūrikai, leidę padidinti darbuotojų skaičių, kurie buvo supažindinti su darbų instrukcijos reikalavimais.

 

Šios programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos  bei valstybės deleguotos funkcijos. Daugumą, 2018 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.

 

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas.

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, užtikrinamas jų atvykimas į ugdymo įstaigas.

Programos įgyvendinimas leidžia formuoti vaikų ugdymui palanką aplinką seniūnijos teritorijoje, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio ir neformaliojo ugdymo), užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas su 2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuotas ir vykdytas moksleivių pavėžėjimas į ar iš ugdymo įstaigas

5

5

8

Moksleiviai pavėžėjami iki ugdymo įstaigos ar tarpinės stotelės bei parvežami atgal iki namų pasibaigus ugdymo laikui. Lyginant su 2017 m. pavėžėjamų moksleivių skaičius priskirtu maršrutu dėl mokinių skaičiaus mažėjimo sumažėjo, tačiau pailgėjo pats maršrutas, nes vienas moksleivis vežamas iki Kamajų miestelio.

2.

Organizuotų susitikimų, renginių ar pasitarimų skaičius su ugdymo įtaigų bendruomenėmis

     

6

 
     

5

     

6

Siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, dalyvaujama susitikimuose su ugdymo įstaigų bendruomenėmis bei dalyvaujama jų rengiamuose renginiuose. 2017 metais buvo dalyvauta abiturientų išleistuvėse. Ataskaitiniu laikotarpiu abiturientų išleistuvės nevyko, nes mokykloje nesusidarė abiturientų klasė.

 

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seniūnijos gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo informacijos sklaidą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuota kultūros renginių seniūnijos teritorijoje

53

91

73

Veiklos rodiklis priklauso nuo seniūnijai kultūrinei veiklai skiriamų asignavimų, gautų iš rėmėjų lėšų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų prisidėjimo rengiant renginius

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota kultūrinių renginių seniūnijos teritorijoje

17

25

20

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių iniciatyvos

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose kultūriniuose renginiuose

11

8

9

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų

4.

Dalyvauta respublikiniuose kultūriniuose renginiuose

2

1

1

Veiklos rodiklis priklauso nuo pakvietimų į respublikinius renginius skiačiaus

5.

Žiniasklaidoje, internetiniuose puslapiuose ar socialiniuose tinkluose viešinta informacija apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus

6

4

4

Rajono laikraščiuose, internetinėje

www.rokiškis.lt svetainėje, FB bendruomenių paskyrose.

Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą.

1.

Organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

9

6

6

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų, gyventojų iniciatyvos.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

3

4

4

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos.

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose sportiniuose renginiuose

3

2

2

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos. Seniūnijoje yra labai mažai jaunimo, kuris galėtų atstovauti seniūniją varžybose.

4.

Dalyvauta respublikiniuose sportiniuose renginiuose

0

0

0

Seniūnijoje yra labai mažai jaunimo, kuris galėtų atstovauti seniūniją varžybose.

Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos teritorijoje.

1.

Parengti ar vykdomi savivaldybės administracijos inicijuoti, seniūnijos teritorijoje, kultūrinių bei sportinių renginių projektai

2

0

0

Savivaldybės administracijos specialistai seniūnijos teritorijoje kultūrinių bei sportinių renginių projektų neinicijavo.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva seniūnijos teritorijoje parengti ar vykdomi kultūrinių bei sportinių renginių projektai

2

2

0

Projektus parašė Laibagalių ir Jūžintų bendruomenės kartu su sporto klubu „Elniaragis“.

   

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivalybės administarcijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos, šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinė paramos mokiniams ar kt.,  skyrimo ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendžiamas klausimas dėl senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos globos įstaigose teikimo. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą.

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas 2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Vertintos atskirų šeimų ar asmenų gyvenimo sąlygos

120

101

135

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

2.

Priimta prašymų kieto kuro kompensacijoms

30

27

28

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

3.

Priimta prašymų vienkartinei piniginei pašalpai gauti

80

72

(patenkinti 55)

104

(patenkinti 101)

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus ir savivaldybės komisijos pašalpoms skirti sprendimų.

4.

Priimta prašymų socialinei paramai mokiniams gauti

30

47

38

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

5.

Priimta prašymų vaiko išmokai gauti

40

55

21

Prašymų skaičius padidėjo Darbo ir socialinės paramos ministerijai pakeitus tvarką vaiko išmokoms gauti.

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį

1.

Seniūnijos teritorijoje registruota soc. rizikos šeimų

8

11

11

Dvi šeimos buvo išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, tačiau jį vėl papildė 2 naujos šeimos, todėl skaičius iki liepos mėn. nepakito.

2.

Soc. rizikos šeimose augantys vaikai

17

16

22

Kadangi socialinės rizikos šeimų sąraše keitėsi šeimos, kuriose yra mažiau vaikų, be to, dalis vaikų sulaukė pilnametystės, todėl vaikų skaičius kito.

3.

Apsilankymų skaičius soc. rizikos šeimose

200

101

215

Socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis seniūnijoje dirbo tik iki liepos mėn., nes po reorganizacijos darbuotoja buvo perkelta į Socialinės paramos centrą, todėl apsilankymų skaičius sumažėjo, nes jis buvo skaičiuojamas iki liepos mėn.

4.

Priimta prašymų iš šeimų, pageidaujančių gauti paramą maisto produktais

270

284

288

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Jis nemažėja, nes negerėja gyventojų gyvenimo kokybė.

5.

Sutvarkyti reikiami dokumentai ir aprūpinta neįgaliųjų kompensacine technika

15

21

14

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Seniūnijos teritorijoje gyvena 150 neįgalių asmenų.

 

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas.

Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, didinti eismo saugumą.

Programos įgyvendinimas leidžia skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą.

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Socialinių būstų skaičius

 

3

1

Socialinių būstų skaičius padidėjo, nes rajono tarybos sprendimu seniūnijai buvo perduoti 2 socialiniai būstai, kurie anksčiau priklausė J.O.Širvydo pagrindinei mokyklai

2.

Savivaldybei priklausančių pastatų skaičius

 

11

9

Savivaldybei priklausančių pastatų padaugėjo rajono tarybos sprendimu seniūnijai perdavus J.O. Širvydo pagrindinei mokyklai priklausiusį pastatus Beržų gatvė Nr, 1 ir J,O.Širvydo g. 28

3.

Savivaldybei priklausančių pastatų plotas

 

4513,26

4200,43

Savivaldybei priklausančių pastatų skaičius padidėjo, nes rajono tarybos sprendimu seniūnijai buvo perduoti 2 pastatai, kurie anksčiau priklausė J.O.Širvydo pagrindinei mokyklai.

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių infostruktūros būklę

1.

Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas

 

6,9

6,9

Veiklos rodiklis nesikeitė.

2.

Prižiūrimų paplūdimių plotas, ha

 

1,8

1,8

Veiklos rodiklis nesikeitė. Prižiūrimas Jųžintų ežero paplūdimys ir Kurkliečių II tvenkinio rekreacinė zona.

3.

Prižiūrimų gėlynų plotas

 

0,9

0,9

Veiklos rodiklis nesikeitė. Gėles augina seniūnijos darbuotojai, Jomis remia vietos gyventojai, padeda verslininkai.

4.

Lankytinų vietų skaičius

 

29

28

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sutvarkyta lankytina vieta – Kaluciškių kaimo partizanų bunkeris.

Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas

1.

Prižiūrimų šaligatvių ilgis, km

 

3,9

3,9

Veiklos rodiklis nesikeitė.

2.

Seniūnijos kelių ilgis, km

 

181,21

165,5

Per ataskaitinį laikotarpį buvo perskaičiuotas seniūnijos kelių ilgis, pridėtos prižiūrimos gatvės, todėl padidėjo kilometrų skaičius.

3.

Prižiūrimų kapinių plotas, ha

 

3,04

3,5

Per ataskaitinį laikotarpį buvo praplėstos Jūžintų miestelio kapinės, todėl plotas prižiūrimų kapinių padidėjo.

Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą

1.

Greideriuojamų kelių ilgis, km

 

272

272

Lėšas keliams greideruoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius.

2.

Kelių valymas žiemos metu, Eur

 

2090

1650

Lėšas kelių žiemos metu valymui ir priežiūrai skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius

3.

Kelių žvyravimas, kub. metrai

 

2229

1444

Lėšas keliams žvyruoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius

     

Seniūno pavaduotojas                                                                      Nidijus Aukštikalnis

 

 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2017 METŲ ATASKAITA

 

 

Seniūnijos paskirtis:

 • ·         Plėtoti vietos savivaldą
 • ·         Priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais.

 

Numatytos funkcijos

Įvykdyta pagal funkcijas

1.Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms tikslingumo

Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 172 neįgalių asmenų, kuriems iš jų nustatyta : netektas darbingumas - 99, priežiūra (pagalba) - 35, nuolatinė slauga – 38. Vaikų su negalia yra 3. Seniūnijos teritorijoje gyvena 26 vieniši asmenys.

 

Per ataskaitinį laikotarpį surašytas 221 apsilankymo aktai  ir 135 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas atliktas 8 asmenims, senyvo amžiaus žmonių socialinės globos poreikio vertinimas - 5 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas - 2 asmenims.

 

 Dienos soc. globa kliento namuose buvo teikiama 2 asmenims. Dėl socialinės priežiūros paslaugų prašymus pateikė 3 asmenys. Socialinės globos paslaugoms teikti gauti 5 prašymai. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateiktas 1 prašymas.

 

 Keturiems vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus visuomenei naudingų darbų darbininkus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai informuoja apie 8, konsultuoja apie 6 klientus. Per einamus metus atlikta apie 20 tarpininkavimo arba atstovavimo paslaugų, o 6 asmenims suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa 2017 metais nebuvo taikyta.

Socialines pašalpas gavo 61 šeima, išmokas vaikui - 52 šeimos. Jūžintų seniūnijoje prašymus socialinei pašalpai gauti pateikė 22 šeimos, o išmokai vaikui gauti prašymus pateikė 21 šeima. Socialinę pašalpą išimties tvarka gavo 6 šeimos. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas gavo 28 šeimos. 2 šeimoms būsto šildymo išlaidų kompensacija skirta išimties tvarka.

 

 Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 104 asmenys, patenkinta 101 prašymas. Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 38 šeimoms. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims iš fondo projekto lėšų teikta 288 asmenims. Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 50 šeimų. Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 14 šeimų. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 14 asmenų. Surašyta 20 rekomendacijų piniginei socialiniai paramai gauti. Surašyta 14 socialinės paramos teikimo komisijos protokolų. Dešimt seniūnijos neįgaliųjų dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.

 

2.Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis

2017 metai  Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašytos 11 socialinės rizikos šeimų. Jose augo 22 nepilnamečiai vaikai. Per 2017 metus, iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, išbraukta 5 šeimos (trijose jų išnyko priežastys, dvejose nebeliko nepilnamečių vaikų). Per 2017 metus soc. rizikos šeimų sąrašas papildytas dviem šeimomis.

 

 Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 6 stebimos šeimos, jose auga 16 nepilnamečių vaikai. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Šeimų, kuriose augo globojami vaikai, 2017 metai seniūnijoje buvo 6, jose globojami (rūpinami) vaikai buvo 7. Dvi šeimos globoja vaikus laikinai tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).

 

2017 metais, sprendžiant vaikų, likusių be tėvų globos, problemas buvo vykdoma globėjų (rūpintojų) paieška. Pokalbiai vyko su  septyniomis šeimomis. Dvi šeimos svarsto galimybę dėl budinčių globėjų pareigų.

 

2017 metais didelis dėmesys skirtas darbui su stebimomis šeimomis, jų problemų išsprendimo galimybėms iki krizinio lygio. Tarpininkauta organizuojant gydymą nuo priklausomybės alkoholiui (7 asmenys). Organizuoti mokymai socialinių įgūdžių ugdymo temomis (3 renginiai). Socialinės rizikos šeimų mamos organizuota ekskursija į Anykščius (Angelų namai, Lajų takas, labirintai, bažnyčia, Laimės žiburys).

 

Vienai šeimai padėta pagerinti gyvenimo ir buities sąlygas padedant įsikurti naujoje vietoje. Šiame bute atliktas kapitalinis remontas (60 procentų remonto išlaidų padengta šeimai gavus finansinę paramą iš Rokiškio rajono savivaldybės).

 

Jūžintų seniūnija dalyvauja „Vaiko svajonės“ projekte. Šio projekto pagalba buvo įgyvendintos 13 (2-14 metų amžiaus) vaikų svajonės.

 

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2017 metais socialinės rizikos šeimose lankėsi 215 kartų, surašyti 146 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktai, drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kitos paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmėms ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas nupirktos asmens higienos priemonės, maisto produktai, mokėti mokesčiai. Dalis šeimų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais. Visos šeimos paremtos labdara iš Vokietijos Estenfeldo Maltos ordino.

 

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui

Į seniūniją kreipėsi trys asmenys dėl vilkų padarytos žalos avims. Vilkai papjovė 13 avių. Gyventojų prašymai dėl žalos atlyginimo buvo perduoti Žemės ūkio skyriaus specialistams.

4.Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

Laibgalių kaimo specialistė kultūrai šiemet pateikė  4 projektus, finansavimą gavo 2 projektams. Dar du projektai buvo įtraukti į rezervus.

 

2017 metais gauta finansinė parama projektui „Rudeninės gandrinės“. Lėšos buvo panaudotos tradicinei kraštiečių šventei, kuri skirta Lietuvos 100- pečiui paminėti,  surengti. Taip pat buvo vykdomas projektas „Laibgalių šeimininkių virtuvės kodas“. Jis skirtas etninio paveldo tradicijų išsaugojimui ir jų puoselėjimui. Jis finansuotas iš gaunamų nepanaudotų 2 proc.

 

Jūžintų specialistė kultūrai kartu su Ragelių ir Čivylių kaimo bendruomenėmis pateikė bendrą projektą, kuris buvo finansuojamos iš 2 proc. lėšų. Nupirkta palapinė, stalai ir suolai.

5.Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

Pirmąjį šių metų pusmetį seniūnija iš Darbo biržos ir rajono savivaldybės gavo lėšų 4 bedarbiams po 2 mėnesius įdarbinti. Seniūnija už šias lėšas darbino 6 bedarbius: 2 vyrus ir 4 moteris. Vyrai atliko remonto darbus Čivyliuose ir Rageliuose. Pagal darbo užimtumo programą, kurią finansavo rajono savivaldybė, buvo skirtos lėšos įdarbinti 5 asmenims po 4 mėnesius. Seniūnija, paskirsčiusi ir sutrumpinusi darbo laiką, įdarbino 11 bedarbių.

6.Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

     Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu keturiose (Laibgalių, Ragelių, Čivylių, Jūžintų) bibliotekose.  Seniūnija aktualią informaciją gyventojams pateikia per Rokiškio rajono savivaldybės puslapį www. rokiskis.lt/seniūnijos . Seniūnija taip pat naudojasi www.facebook.com tinklalapiu. Seniūnijos  FB nuoroda turi    1120 nuolatinių  skaitytojų.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įdiegtoje dokumentų valdymo sistemoje pateikiami direktoriaus įsakymų ir įvairių seniūnijos raštų projektai.

7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

Jūžintų  specialistė kultūrai 2016 metus skyrė ne tik tolimesniam turizmo propagavimui, bet nematerialaus paveldo pristatymui, darbui su vietos amatininkais. Šiemet į nematerialaus paveldo sąvadą įtrauktas keptinio alus gamybos tradicija..

 

Sausio mėnesį seniūnijos seniūnė dalyvavo Litexpo rūmuose surengtoje parodoje ADVENTUR . Čia buvo pristatytas Jūžintų kraštas, padalinti lankstinukai, vaišinti svečiai sertifikuota Jūratės namine duona.

 

2017 metais Jūžintus aplankė 8 turistų grupės iš Vilniaus, Mažeikių, Žiežmarių, Kauno, Alytaus, Panevėžio, Utenos Zarasų, Šiaulių ir 2 asmenys iš Lenkijos respublikos.

 

Gyventojams surengtos 2 edukaciniai užsiėmimai: juostų pynimo, margučių marginimo. Į Jūžintus atvykusiems svečiams surengti 5 edukaciniai užsiėmimai: „Nepelnytai pamiršti” (kulinarinio paveldo) ir „Ką mena protėvių duonkubilis“. Svečiuose taip pat lankėsi Anykščių rajono Andrioniškio kaimo aludariai bei Vokietijos Nordenham miesto delegacija. Vasaros metu Jūiintuose dirbo LRT laidos „Miesteliai“ kūrybinė grupė. Buvo kuriama laida apie Jūžintus. 

 

Jūžintų ir aplinkinių kaimų gyventojai dalyvavo Kriaunose surengtoje viktorinoje, apsilankė Panemunio bendruomenėje, dalyvavo Antaninių šventėje Juodupėje, Ragelių kaimo jubiliejinėje , Dusetų derliaus, Rokiškio gimtadienio, Kamajų „Kuc kuc Kamajuos šventėse. Žemdirbiai dalyvavo rajono žemdirbių šventėje, o Seržintų šiemos kaimo kapela pasirodė konkurse „Aidai“, kuris vyko Juodupėje.

 

Jūžintuose ir Laibgaliuose koncertavo Laura ir Klarkas, Paulius Stalionis, Vitalija Katunskytė, Nijole Tallat – Kelpšaitė, Aidas Manikas. Gyventojai seniūnijos transportu buvo vežami į koncertus, parodas, spektaklius. Įvyko 6 išvykos, kuriose dalyvavo 72 gyventojai.

 

Seniūnijos darbuotojams ir gyventojams buvo surengtos ekskursijos į Pakruojo dvarą ir Kleboniškių etnografinį kaimą. Dalis gyventojų vyko į Naisių kaimą ir Šiaulių kryžių kalną.

 

Laibgaliuose vasario 16 –osios ir kovo 11-osios šventėms paminėti buvo surengti koncertai. Motinos dienai paminėti Laibgalių kultūros namuose buvo pristatyta Rainer Renninger tapybos darbų paroda. Piliakalnių metams paminėti Laibgalių gyventojai ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti piliakalnį, ant jo surengta šventė „Poezijos ir dainų skambesys piliakalniui“. Taip pat buvo surengta tapybos paroda „Mano piliakalnis“.

 

 Jūžintuose ir Laibgaliuose originaliai ir įdomiai rengiamos tradicinės šventės: užgavenės, sekminės, joninės, advento vakarai. Liepos 6 dienai paminėti Laibgaliuose buvo surengtas tapybos pleneras „Kyla“ gandrai“.

.

Laibgaliuose surengta tradicinė šventė „Rudeninės gandrinės“, o Jūžintuose amatų šventė vyko per Žolines. Jūžintuose tapo tradicija prie ežero rengti vaikų šventes. Šiemet buvo surengtas susitikimas su Kake Make.

 

Bibliotekose bibliotekininkės taip pat rengė įvairius renginius.  Jos surengė daug įvairių parodų, susitikimų su įdomiais žmonėmis, popiečių, renginių vaikams.

 

Seniūnijos darbo metų pabaigą vainikavo senųjų metų palydų vakaras, kuriame buvo apdovanoti neatlygintinai dirbantys seniūnijų bendruomenių žmonės.

8.Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

      Seniūnija viešiesiems darbams atlikti iš rajono savivaldybės gavo 1130 Eurų, o pernai -850 Eurų. Einamojo remonto darbams atlikti buvo skirta 1750 Eurų. Šie pinigai buvo panaudoti darbo priemonėms, įrankiams, medžiagoms ir remonto darbams atlikti. Dar 920 eurų buvo skirta projektams, finansuotiems iš ES lėšų, prižiūrėti. Šie pinigai pagrinde buvo panaudoti degalams trimeriui pirkti ir smulkiems remonto darbams atlikti.     Remonto darbus atliko viešuosius darbus dirbę asmenys.  Po to juos tęsė vietoje sergančio Edito Makuškos laikinai įdarbintas darbininkas Leonas Kvedaras, prieš tai dirbęs viešuosius darbus.

Čivyliuose J.Keliuočio viešosios bibliotekos filialo patalpose pagaliau buvo įrengtas sanitarinis mazgas, įvestas vanduo, sutvarkyta kanalizavimo sistema. Tuo pačiu buvo suremontuotas bibliotekos prieškambaris ir tambūras, pakeistos durys. Ūkinio pastato, kuris priklauso seniūnijai, dalyje įrengtas viešas tualetas. Juo galės naudotis kaimo gyventojai renginių ir nerenginių metu. Be to, bibliotekos patalpose buvo pakeistas nelaimingo atsitikimo metu išmuštas lango stiklas.

Remonto darbai atlikti J.Keliuočio bibliotekos Ragelių filialo ir bendruomenės patalpose. Čia įvestas vanduo, įrengta kanalizacijos sistema. Patalpose įrengtas tualetas ir sanitarinės patalpos, kurias bendruomenė renginių metu galės naudoti kaip virtuvėlę. Sutvarkyta patalpų elektros instaliacija.

Jūžintų biblioteką sujungus su J.O.Širvydo pagrindinės mokyklos biblioteka, seniūnijos administraciniame pastate atsilaisvino patalpos. Kadangi Jūžintuose nėra kultūros namų, dauguma renginių vyksta lauke, minėtose patalpose įrengta salė. Ji talpina iki 50 žiūrovų. Viešųjų darbų pagalba buvo sutvarkytos salės sienos, pervilktos buvusių kultūros namų senosios teatrinės kėdės.

J.Keliuočio bibliotekos Laibgalių filialo patalpose suremontuotos skaityklos patalpos. Jas naudos ne tik bibliotekininkė, bet ir specialistė kultūrai. Jose vyks edukaciniai užsiėmimai, nedideli renginiai. Patalpose pradėtas kurti gandrų muziejus, patalpinti pirmieji eksponatai – tai paveikslai su gandrais.

Išbaltintos Laibgalių mokyklos – darželio katilinės sienos, perdažyti katilai, vamzdžiai, patalpų durys.

Viešųjų darbų pagalba socialiai remtinos gyventojos Z.Čelkienės bute( lėšas remontui skyrė savivaldybė) suremontuota vonios ir tualeto palapa, virtuvė, pakeisti vandentiekio vamzdžiai, sutvarkyta kanalizacija, pastatyta nauja apšildymui skirta krosnis. Taip pat apdengtas Jūžintų miestelyje J.O.Širvydo gatvės 20 namo buto, kuris prašomas nupirkti iš savivaldybės skiriamų lėšų socialiai remtinai gyventojai L.Augulytei, stogas. Lėšas davė namo gyventojai ir L.Augulytė.

Asmenys dirbantys visuomenei naudingus darbus padėjo socialinio darbo organizatorei prižiūrėti senukus,  tvarkė Jūžintų miestelio ir kitų kaimų aplinką, padėjo ruošti malkas seniūnijos, mokyklos – darželio ir bibliotekų katilinėms. Pavasarį moterys išaugino gėlių sodinukus, kuriais apsodintos seniūnijos viešosios erdvės. Jos taip pat prižiūrėjo gėles, Jūžintuose išvalė žole apaugusius šaligatvius bei žaliuosius gatvių plotus.

Į viešuosius darbus įdarbinti asmenys pjovė žolę Jūžintų miestelyje, Laibgalių, Ragelių, Čivylių kaimuose, kapinėse, poilsiavietėse prie Kurliečių tvenkinio, Jūžinto, Gipinio ežero, Čivylių tvenkinio.

Rageliuose viešuosius dirbantys asmenys tvarkė aplinką prie bibliotekos, pašalino medžius ir menkaverčius krūmus, pasodino naujus želdinius, padėjo įrengti poilsio erdvę priešais bažnyčią, kur vietos bendruomenės nariai pastatė suolus. Taip pat buvo tvarkomas bažnyčios vidus, perdažyti suolai, grindys.

 Valant seniūnijos kelių pakeles bei nupjovus pavojų keliančius medžius Jūžintų miestelyje seniūnijos pastatui šildyti paruoša apie 100 kubinių metrų malkų. Rageliuose nupjauti pavojingi medžiai panaudoti gaminti suolams ir bibliotekos katilinei malkoms.( apie 30 kb. m.)

 

9.Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių kitų viešųjų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

Rokiškio rajono savivaldybė 2017 metais skyrė 272 km  keliams greideruoti lėšų .Tris kartus buvo greideruoti keliai, kuriais į mokyklą yra vežami moksleiviai. Kiti seniūnijos keliai greideruoti po du kartus. Tačiau dėl prastų oro sąlygų kelių būklė yra labai prasta, liūtys kalvotose vietovėse išplovė žvyrą, atsirado didelės duobės, kurių faktiškai nebegalima greideruoti.

 

Žvyruoti keliams seniūnija gavo 1234 kubinį metrą žvyro. Pernai – 1161 kubinį metrą. Nužvyruoti keliai: Čelkių gatvė Čelkių kaime (104 kb. m.), „Rokiškėlės – Rudeliai I“ (96 kb.m.),  Laibgaliai – Didėja“ per Audros upelio pralaidą ( 52 kb.m.), „Norkūnai – Lašai“ ( 144 kb.m.), „Kaluciškės – Duokiškis“ ( 164 kb.m.), Ažubaliai – Anapolis – Ragava“ ( 248 kb.m.), „|Kuliai – Gačionys- Tervydžiai“ kaimo (104 kb.m.), „Tomakaimis – Pilkėnai „ (104 kb.m.), „Rageliai – Kurkliečiai“ prie kapinių (40 kb.m.), Kuliai – Gačionys , per kaimą (40 kb. m.),  „Tervydžiai – Šipai – Jauros“ (138 kb. m.).

 

Po didžiųjų liūčių seniūnija papildomai gavo 210 kubinius metrus žvyro. Jie teko šiems labiausiai duobėtiems keliams: „Ažubaliai – Anapolis“ ( 60 kb.m.), „Girelė – Kuliai“ (80 kb.m.), „Radišiai- Čivyliai“ per Mičiūnų kaimą (40 kb.m.), „Jūžintai -  Dauliūnai (20 kb.m), Jūžintų miestelio Klevų gatvė (20 kb.m.).

 

Asfalto duobių ir išdaužų lopymui pavasarį buvo skirta 278 kv. metras asfalto. 100 kvadratinių metrų asfalto buvo panaudota kelio „Laibgaliai - Sėlynė“ už Giriūno namų lopyti. Duobės ir išlaužos sutvarkytos Jūžintų miestelio gatvėse: Jaunystės, Žvejų, Naujojoje, Liepų.

 

Seniūnija pateikė tvarkymui 4 pralaidas. Sutvarkytos 2 pralaidos: kelyje „Skeiriai - Girelė“ ir pralaida įdėta Klevų gatvėje (Jūžintų miestelis). Kelyje „Čivyliai –Zalūbiškis“ pralaidą įsidėjo pats gyventojas, nes dėl semiamo keliuko negalėjo privažiuoti prie sodybos.

 

         Seniūnija savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programai 2017-2018 metams pateikė kelią „Laibgaliai – Sėlynė“. Šis kelias dėl įtraukimo į remonto darbus buvo pateiktas ir 2016 metais .Pirmiausia buvo atlikta jo  inventorizacija. Šiemet savivaldybė užsakė šio kelio rekonstravimo projektą. Įtraukti į programą seniūnija paprašė Laibgalių kaimo Gėlių, Taikos gatves ir  Jūžintų miestelio Ateities, Naująją, Klevų ir Beržų gatves. Šiemet buvo rekonstruotos Laibgalių Lauko ir Šilo gatvės.

 

Kelių direkcija šiemet baigė pakloti asfaltą per Pilkėnų kaimą, o keliui „Jūžintai – Pilkėnai - Užpaliai“ asfaltuoti jau yra parengtas projektas. Dėl nebarstomų ir prastai valomų rajoninių kelių, kuriuos prižiūri AB „Panevėžio regiono keliai“ seniūnija parašė prašymą Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Šiemet kelias „Laibgaliai – Jūžintai“ pradėtas barstyti.

 

 Žiemos kelių priežiūrai seniūnijai buvo skirta 1650 Eurų. Seniūnija apsirūpino degalais ir parengė traktorių darbui, atliko jo remonto darbus.

 

Pavojingų medžių šalinimui seniūnija gavo 1840 Eurų. Kadangi kapinėse pavojingi medžiai beveik pašalinti, buvo nupjauti pavojų keliantys medžiai Ragelių kaime, Ragelių gatvėje ir Jūžintų miestelyje Beržų ir Kamajų gatvėse.  Seni pakelės medžiai augo greta elektros apšvietimo laidų, todėl seniūnijos darbuotojai jų nupjauti neįstengė. Nupjauta 20 medžių. Nupjauti medžiai buvo panaudoti malkoms Jūžintų seniūnijos, Ragelių bibliotekos katilinėms ir Ragelių kaime įrengtose poilsio zonose  suolams pagaminti.

          

Naujiems medeliams įsigyti seniūnija gavo 500 Eurų. Dekoratyviniai medeliai pasodinti prie seniūnijos pastato, ambulatorijos, Rageliuose prie bibliotekos. Laibgaliuose prie mokyklos – darželio pastato.

 

 Seniūnijoje yra 3 veikiančios  ir 30 neveikiančių kapinių. 2017 metais didžiausias dėmesys buvo skirtas Ragelių kapinėms.  Seniūnija gavo 9 tūkst, eurų kapinėms praplėsti. Darbus atliko ūkininkas Vilius Paršiukas. Seniūnija įrengė naujas atliekų konteineriams aikšteles, nedidelę automobilių stovėjimo aikštelę. Taip pat buvo sumūryti senųjų kapinių tvoros išgriauti du kampai.

 Savivaldybė skyrė lėšų Ragelių ir Čivylių kaimų gatvėms apšviesti. Rageliuose buvo pakabinti 7 LED šviestuvai Ragelių ir Malūno gatvėse. Rangovai sutvarkė dokumentaciją ir šviestuvų pajungimą. Čivylių kaime pakabinti 5 šviestuvai.        

10.Parengtos seniūnijos veiklos programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje

Administruojami seniūnijai skirti asignavimai. Viso -184776 Eurai

1 progr. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta –71967Eurai

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui -30743 Eurai

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų bei jaunimo gyvenimo aktyvinimas –29962 Eurai

4.progr. Socialinės  paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas –30257 Eurai

 5. progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas – 21847 Eurai

11.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

Jūžintų seniūnijoje gyvenamąją vietą 2017 metais deklaravo 1573 gyventojų. Gyventojų skaičius per metus sumažėjo 57 asmenimis.  Senieji gyventojai miršta, o moksleiviai , baigę mokyklą ir kitus mokslus, pasilieka gyventi didmiesčiuose, nes seniūnijoje nėra darbo vietų.

    Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 97 deklaracijos, priimta 15 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduota 60 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 20 pažymų išduota gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams.) Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenų įtraukta nebuvo.

     2016 metais gyventojams išduotos 156 pažymos, išsiųsti -125 susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruoti gautų 296 raštų ( pernai –317).

Seniūnija išmokėjo 27 laidojimo pašalpas ( pernai -35), savivaldybei pateiktas 2011- 2016 metais gimusių vaikų sąrašas.

12. Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

Viešuosius darbus dirbančios moterys tvarkė neprižiūrimus kapus. Perrūšiuojamos atliekos, sumūryta iširusi Ragelių kapinių tvora.

          2017 metais  mirė 27  žmonės. Laidoti išduoti 35 leidimai. Mirusieji laidoti seniūnijos kapinėse buvo atvežti iš kitų seniūnijų ir rajonų

13.Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

Per 2017 m. buvo sukurta 12 Jūžintų seniūnijos adresų.

 

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai, patvirtinti oficialiems prilyginami testamentai

Seniūnijoje per metus atlikta 70 notarinių veiksmų ( pernai – 80). Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo bei jo patvirtinimo.

15.Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

Administracinės teisės pažeidimų protokolų 2016 metais surašyta nebuvo.

 

Vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 2009- 03-27 sprendimu Nr. TS – 4.55, kuriuo patvirtintos gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, seniūnija dėl palaidų šunų arba prastai pririštų ir nutrūkusiu žodžiu įspėjo 2 gyventojus. Dėl prastai tvarkomos namų aplinkos perspėtas vienas gyventojas.

16.Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo

Seniūnija per 2017 metus sulaukė 70 rašytinių ir 30 žodinių prašymų. Daugiausiai prašymų gauta dėl leidimų medžiams nupjauti. Daugiausia žodinių prašymų gauta dėl kelių remonto darbų, gatvių apšvietimo, dėl miško vežėjų gadinamų kelių. Du žodiniai prašymai gauti dėl konfliktų su kaimynais bei 2 prašymai dėl palaidų šunų. Seniūnija gauna prašymų dėl įvairių paslaugų suteikimo, bet kadangi rajono taryba nėra tam patvirtinusi įkainių, padėti žmonėms negalime.

 

Ragelių bendruomenės 2016 metais pateiktas prašymas dėl vandentiekio perrėmimo buvo įgyvendintas.

 

17.Prekybos viešose vietose priežiūra

     Nors Jūžintuose prekybinio paviljono nėra, prekiautojai atvyksta į aikštę prie parduotuvės „Jūžintai“. Iš prekybininkų pernai surinkti 59  Eurų.

18.Šaukti gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais

Ataskaitiniai susirinkimai buvo surengti Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Laibgalių kaimuose. Ragelių gyventojai rinkosi dėl vandens bokšto ir vandentiekio perdavimo. Jūžintų miestelio gyventojai susitiko su Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos dėstytojais.

 

Buvo surengtos 3 seniūnaičių sueigos.

19. Organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje

2017 m. Jūžintų seniūnijoje priimta 313 pareiškėjų prašymų deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius ( 5 procentiniais punktais mažiau nei 2016 m.). Atliekant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą nubraižyti 2778 laukai, kurie apima beveik 5710 ha.

 

Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujinta 331 valdos duomenys. 2017 m. pavasarį ūkininkai buvo konsultuojami dėl dalyvavimo priemonėje „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Nors šia Europos Sąjungos remiama paramos priemone buvo susidomėta pakankamai aktyviai, bet atsižvelgus į priemonės taisykles ir įsipareigojimus tik 2 Jūžintų seniūnijos gyventojams buvo padėta užpildyti paraiškas. Visus metus priimami, registruojami bei siunčiami į NMA ir Rokiškio rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių pareiškėjų prašymai ir dokumentai, susiję su paraiškų už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius administravimu.

 

2017 m. vasara ir ruduo buvo dosnus liūčių, ko pasekoje nukentėjo labai didelė dalis ūkininkų. Jūžintų seniūnijoje bendras deklaruojamas žieminių ir vasarinių grūdinių kultūrų plotas sudaro apie 2400 ha. Įvertinus liūties padarinius, suskaičiuota, kad 530 ha pasėlių liko nenuimta. Tai sudaro 22 procentinius punktus deklaruojamų vasarinių ir žieminių pasėlių ploto.

 

2017 m. rajoniniame konkurse „Pažangiausi metų ūkiai 2017“ Rokiškio rajono savivaldybės mero diplomu bei LR Žemės ūkio ministerijos padėka apdovanotas entuziastingasis Jūžintų seniūnijos smulkus ūkininkas Juozas Kilius. Mero padėkos raštu jaunųjų ūkininkų kategorijoje apdovanotas ekologinio ūkio savininkas Mantas Skardžius.

 

 

 

20. Rengia ir teikia savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą

Seniūnijoje parengti 35 administracijos direktoriaus įsakymai. Pateikti prašymai dėl Jūžintų kapinių praplėtimo ir lėšų joms išplėsti skyrimo, gatvių remonto darbams, autobusų stotelės Ragelių kaime įrengimo, Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus pastato aptvėrimo tvora. Dėl Ragelių gatvėje sugedusios drenažo sistemos, pralaidų remonto darbams.

21. Atlieka kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje

Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines, rūpinasi, kad jos turėtų kūrikus. Šiemet Laibgalių bibliotekos, mokyklos ir seniūnijos katilinėms nupirkta 299 kubiniai metrai malkų. Seniūnijos darbininkai kartu su viešuosius darbus dirbančiais asmenimis pagamino 70 kubinių metrų malkų. Jos teko seniūnijos administracinio pastato katilinei.

 

 Kas mėnesį perrūšiuojami rūšiavimo konteineriai, renkamos atliekos pakelėse, naikinami savavališki sąvartynai. Šiemet sutvarkytas savavališkas sąvartynas prie buvusio Minkūnų karvių komplekso, Išvežtos di mašinos atliekų.  Seniūnija prižiūri miestelio autobusų stoteles, viešąsias erdves, lauko tualetus. Atnaujina informacinius stendus.

 

      Seniūnija dviem maršrutais veža vaikus į Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinę mokyklą.

        Seniūnijos specialistai dalyvauja reiduose su policijos ir priešgaisrinės tarnybos pareigūnais.

 

 

 Seniūnė                                                                                              Audronė Baltuškaitė

 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2016 METŲ ATASKAITA

 

 

2016METŲ SENIŪNIJOS VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Seniūnijos paskirtis:

            Plėtoti vietos savivaldą;

Priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

      Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais.

 

Numatytos funkcijos

Įvykdyta pagal funkcijas

1.Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms tikslingumo

          Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 181 neįgalus asmuo, kuriems iš jų nustatyta: netektas darbingumas - 104, priežiūra (pagalba) - 34, nuolatinė slauga – 43. Vaikų su negalia yra 2. Vienišų – 27 asmenys. 3 suaugę seniūnijos gyventojai turi globėjus, 7 suaugę seniūnijos gyventojai turi rūpintojus. Trijose šeimose auga 5 globojami  vaikai. Vykdoma šių asmenų globos ir rūpybos priežiūra. Surašyti 83 buities tyrimo aktai. Atliktas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas 5 asmenims, senyvo amžiaus žmonių soc. globos poreikio vertinimas 4 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas neatliktas nei vienam asmeniui. Dienos soc. globa kliento namuose teikiama 1 asmeniui. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateiktas 1 prašymas. 8 vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus darbininkus, dirbančius visuomenei naudingus darbus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai konsultuoja apie 6, informuoja apie 10 klientų. Per einamus metus atlikta apie 20 tarpininkavimo ir/ar atstovavimo paslaugų. 5 asmenims suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa nebuvo taikyta. Soc. pašalpą gavo 57 šeimos (asmenys), išmokas vaikui 22 šeimos. Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 49 asmenys, patenkinti visi 49 prašymai. Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 37 šeimoms, 73 vaikams. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto lėšų teikta 282 asmenims. Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 60 šeimų. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas per mėnesį vidutiniškai gauna 25 šeimos. Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 27 šeimos. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 12 asmenų. Surašyta 19 rekomendacijų piniginei socialiniai paramai gauti. Dešimt seniūnijos neįgaliųjų dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Vykdyta akcija „Kūrenkime saugiai“.        Su priešgaisrinės apsaugos specialistu lankytos soc. remtinos bei soc. rizikos šeimos, vieniši senukai. Dalyvauta Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto varžybose.

2.Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis

          2016 metai  Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašyta 11 socialinės rizikos šeimų (2015 metais – 10, 2014 metais – 8).  Jose auga 23 nepilnamečiai vaikai. 2016 metais iš socialinės rizikos šeimų sąrašo išbraukta viena šeima. Viena šeima į seniūniją gyventi atvyko gruodžio mėnesio pradžioje. Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 7 stebimos šeimos, jose auga 22 nepilnamečiai vaikai. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Šeimų, kuriose augo globojami vaikai, 2016 metais seniūnijoje buvo 6, jose globojami (rūpinami) 8 vaikai. Dvi šeimos globojo vaikus tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).       

          Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2016 metais socialinės rizikos šeimose lankėsi 173 kartus, surašyti 165 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kitos paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmėms ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas asmenims nupirktos higienos priemonės, maisto produktai, mokėti mokesčiai, nupirkti dūmų detektoriai. Mažas pajamas gaunančios, skurdžiai gyvenančios socialinės rizikos bei stebimos šeimos 2 kartus per metus  buvo paremtos „Maisto banko“ teiktais maisto produktais. Dalis šeimų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais. Visos šeimos paremtos labdara iš Vokietijos Estenfeldo Maltos ordino.

          2016 metais, sprendžiant vaikų, likusių be tėvų globos, problemas, buvo vykdoma globėjų (rūpintojų) paieška. Pokalbiai vyko su  keturiomis šeimomis, tačiau rezultatai nesėkmingi.

          2016 metais Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimos dalyvavo įvairiuose renginiuose, mokymuose (asmens higienos priežiūros klausimai, buities priežiūra). Trečius metus iš eilės Jūžintų seniūnija dalyvauja „Vaiko svajonės“ projekte. Šio projekto pagalba buvo įgyvendintos 15 (2-14 metų amžiaus) vaikų svajonės. Vienos svajonės pirkėjui, neįvykdžius savo pažado, vaiko svajonę įgyvendino – seniūnija.

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui

          Šiemet gyventojai skundų dėl  medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nepateikė. Pernai buvo gauti  5 skundai.

4.Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

           Laibgalių kaimo specialistė kultūrai 2016 metais pateikė  5 projektus, finansavimą gavo 4 projektams.  Kūno kultūros ir sporto departamentas projektui „Laibgaliai sportuoja“ skyrė 531 eurą. Prie jo savivaldybė prisidėjo 200 eurų. Nupirkti futbolo vartai, kamuoliai. Žemės ūkio ministerija projektui „Laibgalių bendruomenės iniciatyva: Laibgaliai – gandrų kaimas“ skyrė 1436,40 Eurų. Savivaldybė prisidėjo 150 eurų. Pinigai buvo panaudoti rudens gandrinių šventei. NVO projektui „Gandro vaizdinys tautosakoje ir kituose etnokultūros paveldo kontekstuose“ bei konsultacijoms apie aukštaitiškas krikštynas skyrė 800 eurų. Buvo surengtas seminaras rajono kultūros darbuotojams, kuriame dalyvavo etnologė G. Kadžytė, pradėta kurti „Gandrų alėja“. Joje pastatyta pirmoji gandro skulptūra. Iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo fondo projektui „Menas ir psichikos sveikata“ gauta 200 eurų.  Įsigyta ebru piešimo technikos reikmenys, pravesti 5 užsiėmimai seniūnijoje.

          Jūžintų specialistė kultūrai iš Socialinės paramos ir darbo  ministerijos gavo finansavimą projektui „Kaip gyveno mūs senoliai“ (5950 Eurų). Nusipirkta palapinė, pasiūti tautiniai drabužiai, surengta amatų šventė, kurioje dalyvavo Utenos ir Rokiškio bendruomenės,

5.Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

          Darbo birža ir rajono savivaldybė skyrė lėšų 24 bedarbiams įdarbinti. Padidinus minimalią algą, seniūnija nusprendė asmenis įdarbinti puse etato, todėl buvo sutaupyta lėšų, o į viešuosius darbus įdarbinome 37 asmenis. Atsižvelgiant į viešųjų darbininkų požiūrį į darbą, jų gebėjimus, vieni dirbo po 2, kiti tik po mėnesį.

6.Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

          Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu keturiose (Laibgalių, Ragelių, Čivylių, Jūžintų) bibliotekose.  Seniūnija aktualią informaciją gyventojams pateikia per Rokiškio rajono savivaldybės puslapį www. rokiskis.lt/seniūnijos . Seniūnija taip pat naudojasi www.facebook.com tinklalapiu. Seniūnijos nuoroda turi 768 nuolatinius  skaitytojus.

          Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įdiegtoje dokumentų valdymo sistemoje seniūnija pateikia direktoriaus įsakymų projektus ir įvairius seniūnijos raštus.

7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

          Jūžintų  specialistė kultūrai 2016 metais didžiausią dėmesį skyrė turizmo populiarinimui. Parengta informacija turistams savivaldybės tinklalapyje. Bendradarbiaujant su Rokiškio TIC pradėtos rengti ekskursijos. Kitais metais į turistinį maršrutus bus įtraukti Jūžintai, aplankant Laibgalių kaime esantį privatų Pautienių šeimos  muziejų bei Kurliečių kaime gyvenančią bitininkę  Meilutę Močiškytę. Ekskursijas sutiko vesti Eugenijus Kudrinas (užsieniečiams), kitas vedė seniūnė.

           Seniūnijos darbuotojai vyko į ekskursiją po Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonus. Pagrindinis tikslas buvo aplankyti paukščių kaimą, pasisemti idėjų rengiamam gandrų kaimui. Seniūnijos gyventojams buvo surengta ekskursija į Birštoną, Ilzenbergo dvarą, norintieji buvo nuvežti į Pandėlyje rodytą miuziklą „Pelenė“, pageidaujantys  pabuvojo Naisių kaimo surengtame koncerte.

          Jūžintuose ir Laibgaliuose originaliai ir įdomiai buvo paminėtos valstybinės šventės bei jau tradiciniais renginiais tapusios Užgavėnės, Sekminės, Joninės. Jūžintuose įvyko susitikimas su kraštiete poete Jane Grigoniene. Bibliotekoje buvo surengtos keramikės Linos Skardžiutės keramikos darbų bei  P. Gurklio tapybos darbų parodos. Kovo  11 ir liepos 6 dienoms paminėti  buvo originaliai papuoštas miestelis. Daugelis renginių buvo rengiami kartu su Jūžintų bendruomene.

          Seniūnija amatininkus vežė į Obelių, Dusetų, Kamajų šventes. Seniūnijos atstovai aktyviai dalyvavo Rokiškio miesto šventėje.

          Laibgaliuose per tradicinę rudens poezijos šventę buvo atidengtas koplytstulpis, skirtas kraštietei poetei Elenai Mezginaitei, paminėtas jos 70 metų jubiliejus. Laibgalių kultūros namuose per surengtą adventinį vakarą buvo pristatyti senoviniai valgiai, kurie labai nustebino vakaro dalyvius.       Laibgaliuose surengta tradicinė šventė „Rudeninės gandrinės“, o Jūžintuose metų pagrindinę šventę surengėme ne per Baltramiejaus atlaidus, bet per žolinę. Šventė „Kaip gyveno mus senoliai“ vyko poilsiavietėje prie Jūžinto ežero. Į šventę pakvietėme 10 bendruomenių iš Rokiškio ir Utenos rajonų.

 Bibliotekose bibliotekininkės taip pat rengė įvairius renginius.  Jos surengė daug įvairių parodų. Ragelių bibliotekos vedėja Reda Lapienienė rengė ne tik parodas, bet ir susitikimus, įvairius skaitymus. Čia susikūrus bendruomenei buvo surengta įkurtuvių šventė. Dalis renginių vyko Ragelių poilsio zonoje prie tvenkinio. Laibgalių bibliotekoje kaimo gyventojai mokėsi piešimo meno. Rajono  J. Keliuočio viešosios bibliotekos iniciatyva Anapolio kaime buvo pastatytas stendas, informuojantis apie čia gimusį ir augusį poetą A. Vienažindį.

          Seniūnijos darbo metų pabaigą vainikavo Laimutės Sipovičienės surengta interjerinių lėlių, paveikslų ir papuošalų paroda, senųjų metų palydų vakaras, kuriame padėkos raštais buvo apdovanoti neatlygintinai dirbantys seniūnijos

 bendruomenių žmonės.

8.Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

          Seniūnija viešiesiems darbams atlikti iš rajono savivaldybės gavo 850 Eurų, o pernai-890 Eurų. Remonto darbams atlikti buvo skirta 1680 Eurų suma. Šie pinigai buvo panaudoti įrankiams, medžiagoms ir remonto darbams atlikti. Remonto darbus atliko viešuosius darbus dirbę asmenys. Dar 400 eurų buvo skirta projektams, finansuotiems iš ES lėšų, prižiūrėti. Šie pinigai buvo panaudoti degalams trimeriui pirkti.

           Čivyliuose buvo suremontuotas (uždengtas) pastato, kuriame įsikūrusi biblioteka, stogas. Dėl kiauro stogo vanduo tekėjo į bibliotekos laiptinę, sugadino lubas, sienas. Per viešuosius darbus taip pat buvo atliktas  Čivylių bibliotekos ir seniūnijos pastato laiptinės remontas, suremontuotas seniūnijos vestibiulis. Viešuosius darbus dirbę asmenys prie Jūžintų ambulatorijos įrengė naują lauko  tualetą, suremontavo Ragelių bibliotekos lauko tualetą. Prie ambulatorijos pastato dar kartą buvo padidinta automobilių stovėjimo aikštelė,  padarytas išvažiavimas didelių apimčių automobiliams, prie parduotuvės „Jūžintai“ įrengta nauja moderni skelbimų lenta.

Asmenys dirbantys visuomenei naudingus darbus padėjo socialinio darbo organizatorei prižiūrėti senukus, tvarkė Jūžintų ir kitų kaimų aplinką, padėjo ruošti malkas bibliotekų katilinėms, Rageliuose sutvarkė nugriuvusį pastatą.

Asmenys dirbantys viešuosius darbus pjovė žolę Jūžintų miestelyje, Laibgalių, Ragelių, Čivylių kaimuose, kapinėse, poilsiavietėse prie Kurliečių tvenkinio, Jūžinto, Gipinio ežerų, Čivylių tvenkinio. Laibgaliuose buvo perdažyti poilsio zonos suoliukai, dvi pavėsinės, lauko estrada, vaikų žaidimų aikštelė. Pastaroji taip pat buvo suremontuota: susukti varžtai, pakeistos virvės sūpuoklėms.

            Valant seniūnijos kelių pakeles buvo paruoštos malkos seniūnijos pastatui šildyti. Viso paruošta apie 200 kubinių metrų malkų. Išvalytos  pakelės kelių: Dauliūnai-Kalūčiškės, Jūžintai–Skeiriai, Bajoriškės–Štaronys. Čivylių ir Ragelių bibliotekų pastatams šildyti naudojamos malkos, kurios paruoštos nupjovus pavojingus medžius Ragelių ir Čivylių gatvėse.

9.Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių kitų viešųjų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

          Rokiškio rajono savivaldybė 2016 metais skyrė lėšų  255 km  kelių greideravimui. Seniūnija nugreideravo  tik 205 km kelių, nes labai anksti pasnigus ir pašalus nebebuvo galima jų greideruoti. Nepanaudotas lėšas grąžinome savivaldybei.  

           Asfalto duobių ir išdaužų lopymui pavasarį buvo skirta 231 kv. metras asfalto. Duobės ir išlaužos sutvarkytos Jūžintų miestelio  Jaunystės, Žvejų ir Naujojoje gatvėse. Rudenį seniūnija papildomai gavo dar 230 kv. metrų asfaltbetonio. Juo buvo užpiltos kelio Laibgalia -Sėlynė duobės. Tačiau gauto asfalto visoms duobėms užpilti  neužteko. Pritrūko apie 100 kv. metrų.

          Žvyruoti keliams seniūnija gavo 1161 kubinį metrą žvyro. Nužvyruoti keliai: Karveliškis–Koveliai (120 kub. m.), Tervydžiai–Šipai (198 kub.  m.),  Norkūnai-Lašai (26 kub. m.),  Dauliūnai-Kalučiškės (60 kub. m.), Raugai- Samaniai (60 kub. m.), Norkūnai-Lašai  (26 kub. m.), Čivyliai-Štaronys- Zalūbiškis“ (475 kub. m.), Štaronys-Dvirėžiai (150 kub. m.), Malūno gatvė Ragelių kaime (28 kub. m.), Beržų gatė Jūžintų miestelyje (42 kub. m.).

Sutvarkytos 3 pralaidos keliuose  Čelkiai-Rudeliai , Rokiškėlės-Zabaravos dvaras, Kalučiškės-Duokiškis.

         Seniūnija savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programai 2017-2018 metams pateikė kelią Laibgaliai-Sėlynė. Šis kelias dėl įtraukimo į remonto darbų sąrašą buvo pateiktas ir 2015 metais, tačiau jis nebuvo įtrauktas, nes nebuvo atlikta jo inventorizacija. 2016 metais tai buvo padaryta. Įtraukti į programą paprašyta Laibgalių kaimo Gėlių, Taikos gatves, Jūžintų miestelio Ateities, Naująją, Klevų ir Beržų gatves. Į 2015-2016 metų programos sąrašą buvo įtraukta Jūžintų miestelio Studentų gatvė, kuri buvo rekonstruota 2015 metais bei Laibgalių kaimo Lauko ir Šilo gatvės. 2016 metais padarytas jų rekonstravimo projektas, o darbai bus atlikti šiemet.

           Lietuvos automobilių kelių direkcija 2016 metais padarė kelio per Pilkėnus rekonstravimo  projektą ir pradėjo darbus. Asfalto danga sujungs Jūžintus su Kaniūkais, nes seniūnija gavo informaciją, kad jau rengiamas  12 km kelio atkarpos asfaltavimo projektas.

            Dėl nebarstomų ir prastai valomų rajoninių kelių, kuriuos prižiūri AB „Panevėžio regiono keliai“, seniūnija parašė prašymą Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kad žiemą keliai Čelkiai-Užpaliai , Jūžintai-Dusetos, Jūžintai-Kamajai, Gačionys-Lašai, Jūžintai-Aušrėnai būtų prižiūrimi, barstomi.

          Žiemos kelių priežiūrai seniūnijai buvo skirta 1900 Eurų. Seniūnija apsirūpino degalais ir traktoriui nupirko naujas padangas.

           Pavojingų medžių šalinimui seniūnija gavo 1600 Eurų. Kadangi kapinėse pavojingi medžiai beveik pašalinti, buvo nupjauti pavojų keliantys medžiai Ragelių kaime, Ragelių gatvėje.  Seni pakelės medžiai augo greta elektros apšvietimo laidų, todėl seniūnijos darbuotojai jų nupjauti neįstengė. Gatvėje pašalinta 11 medžių. Čivylių kaime, Čivylių gatvėje pašalinta 7 medžiai. Čivylių gatvė numatyta rekonstruoti, todėl medžius buvo būtina nupjauti. Darbus atliko AB „Rokiškio komunalininkas“.  Nupjauti medžiai  panaudoti malkoms Čivylių ir Ragelių bibliotekų šildymui.

          Naujiems medeliams įsigyti seniūnija gavo 500 Eurų. Dekoratyviniai medeliai pasodinti prie seniūnijos pastato, ambulatorijos, Ežero poilsiavietėje, Rageliuose prie tvenkinio ir Laibgaliuose.

          Seniūnijoje yra 3 veikiančios  ir 30 neveikiančių kapinių. 2016 metais didžiausias dėmesys buvo skirtas Ragelių kapinėms.

          Metų pabaigoje seniūnija gavo 14 papildomų šviestuvų. Du šviestuvus su LED lempomis teks pasikabinti patiems, o 12 šviestuvų pakabinti Jūžintų miestelio  J. O. Širvydo, Ežero, Liepų, Klevų ir Kamajų gatvėse.

10.Parengtos seniūnijos veiklos programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje

Administruojami seniūnijai skirti asignavimai.

1 progr. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta – 64529,00  (2015 m – 52873) Eurai;

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui – 24308,00   (pernai -19063) Eurai;

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų bei jaunimo gyvenimo aktyvinimas –24225,00 (pernai – 21100) Eurų;

 4 progr. Socialinės  paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas -20840,0  (pernai – 22606) Eurai;

 5 progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas -14764,00  ( pernai -1827) Eurai.

11.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

          Jūžintų seniūnijoje gyvenamąją vietą 2016 metais deklaravo 1630 gyventojų. Gyventojų skaičius per metus sumažėjo 82 asmenimis.  Senieji gyventojai miršta, o jaunuoliai, baigę mokyklą ar kitus mokslus, pasilieka gyventi didmiesčiuose, nes seniūnijoje nėra darbo vietų.

          Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 63 deklaracijos, priimti 9 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduota 60 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 30 pažymų išduota gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams). Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 2016 metais  nebuvo įtraukta nei vieno asmens.

           2016 metais gyventojams išduotos 142 pažymos, išsiųsti 134 susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruoti gautų 317 raštų (pernai – 240 ).

          Seniūnijoje įregistruotos 35 mirtys ( pernai 30), savivaldybei pateiktas 2011- 2016 metais gimusių vaikų sąrašas.

 

12. Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

           Padedant Mičiūnų kaimo ūkininkui Viliui Paršiukui buvo sutvarkytas Ragelių  kapinių patvorys, nes artimieji tvarkantys mirusiųjų kapus, už tvoros per kelis metus sumetė kalną pūvančių ir nepūvančių atliekų.  Viešųjų darbų darbininkų pagalba buvo padaryti nauji Ragelių kapinių varteliai, o Čivylių kapinių vartus sutvarkė vietiniai gyventojai. Ragelių kapinių praplėtimas jau yra įteisintas. Jos bus plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės sąskaita.  Automobilius po kapinių praplėtimo teks statyti kelio ruože. Numatyta palikti tik vietą atliekų konteineriams pastatyti.  Seniūnija paprašė paskaičiuoti kiek lėšų reikės kapinėms praplėsti. Savivaldybės specialistų sudaryta sąmata siekia 11 tūkst. Eurų.

Jūžintų kapinių praplėtimas dar nėra įteisintas, tačiau paprašyta padaryti jų sutvarkymo sąmatą.  Viešųjų ir visuomenei naudingų darbų darbininkų pagalba kas mėnesį, o kartais per mėnesį du kartus buvo perrūšiuojami konteineriai, nes žmones pripratinti prie atliekų rūšiavimo nėra lengva. Sutvarkytas  dievdirbio Karolio Dagio kapas. Jam sutvarkyti lėšų skyrė Savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius. Viešuosius darbus dirbančios moterys tvarkė neprižiūrimus kapus.

2016 metais  mirė 35 žmonės. Laidoti išduoti 27 leidimai, nes dėl vietos stokos kapinėse kai kurie artimieji mirusiuosius nusprendė laidoti Rokiškio kapinėse.

13.Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

          2016 metais seniūnijoje buvo suteikti 8 nauji adresai, o du adresus teko koreguoti.

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai, patvirtinti oficialiems prilyginami testamentai

          Seniūnijoje per metus atlikta 80 notarinių veiksmų (pernai  121). Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo bei jo patvirtinimo.

15.Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

          Administracinės teisės pažeidimų protokolų 2016 metais surašyta nebuvo. Vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 2009- 03-27 sprendimu Nr. TS – 4.55, kuriuo patvirtintos gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, seniūnija dėl palaidų, prastai pririštų ir nutrūkusių šunų žodžiu įspėjo 3 gyventojus. Dėl prastai tvarkomos namų aplinkos perspėtas vienas gyventojas. Seniūnija AB „Rokiškio komunalininkas“ pateikė sąrašą asmenų, kurie buvo sudarę sutartis su komunalininku, bet pastaruoju metu negyvena, yra išvykę arba mirę.

16.Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo

         Seniūnija per 2016 metus sulaukė 42 rašytinių ir 31 žodinio prašymo. Daugiausiai prašymų gauta dėl leidimų medžiams nupjauti. Daugiausia žodinių prašymų gauta dėl kelių remonto darbų, gatvių apšvietimo, dėl miško vežėjų gadinamų kelių, konfliktų su kaimynais. Seniūnija gauna prašymų dėl įvairių paslaugų suteikimo, tačiau rajono taryba nėra tam patvirtinusi įkainių, todėl padėti žmonėms negalime.

          Ragelių bendruomenė pateikė prašymą, kad UAB „Rokiškio vandenys“ perimtų jų vandens tiekimą. Buvo žadėta tai padaryti 2016 metų II pusmetyje, tačiau bendruomenei priklauso tik vandens bokštas, o vandentiekio tinklai yra niekieno. Jų bendrovė rageliečiams neperdavė.           Jūžintų bendruomenė pernai kreipėsi dėl vandens nugeležinimo įrenginių įrengimo. Šie darbai buvo atlikti.

17.Prekybos viešose vietose priežiūra

           Nors Jūžintuose prekybinio paviljono nėra, prekiautojai atvyksta į aikštę prie parduotuvės „Jūžintai“. Iš prekybininkų pernai surinkta 126 Eurai.

18.Šaukti gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais

          Per 2016 metus buvo surengti Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Laibgalių ataskaitiniai susirinkimai. Du kartus Ragelių gyventojai rinkosi dėl vandens bokšto ir vandentiekio perdavimo. Vieną kartą Rageliuose vyko susirinkimas dėl bendruomenės įkūrimo. Prieš rinkimus į Seimą Laibgaliuose ir Jūžintuose vyko susitikimai su kandidatu į seimo narius Raimundu Martinėliu. Jūžintų seniūnijoje buvo surengti 2 susitikimai su kandidatu į Seimo narius Vytautu Sauliu. Kandidatai į Seimo narius dalyvavo Jūžintų, Ragelių, Laibgalių šventėse, susitiko ir bendravo su gyventojais. Jūžintų miestelio gyventojai susitiko  su darbo biržos atstovais ir Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos dėstytojais.

19. Organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje

          2016  metais seniūnijoje priimta  331 pareiškėjo prašymas deklaruoti žemės ūkio naudmenis ir pasėlius. Atliekant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą nubraižyti 2769   laukai, kurie apima beveik 5780   ha. Seniūnijoje yra įregistruoti 3  ekologiniai ūkiai, iš kurių vienas apima apie 500  ha.  Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujinta  330  valdų duomenų.  2016  metais ūkininkai buvo konsultuojami dėl dalyvavimo priemonėje  „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Trims pareiškėjams padėta užpildyti paraiškas.  Keturiems ūkininkams padėta užpildyti „Pieno gamybos ir realizavimo deklaracijas“.  Septyniolikai ūkininkų padėta užpildyti „De minimis“ paramos paraiškų formas. 2016 metų eigoje  išduotos 7 pažymos apie žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus bei 7  ūkininkams padėta užpildyti 2012 – 2013 metų numodeliuotų lėšų grąžinimo dokumentus. Visus metus buvo priimami, registruojami bei siunčiami į NMA pareiškėjų prašymai ir dokumentai, susiję su paraiškų administravimu  už žemės ūkio naudmenis ir pasėlius.

          2016 metais rajoniniame konkurse „Pažangiausi metų ūkiai“ Rokiškio rajono savivaldybės mero diplomu apdovanoti ūkininkai Eglūnas Obelinskas  ir Ramunė Raugaitė užėmę I – ąją vietą ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų kategorijoje.  Mero padėkos raštais buvo apdovanoti ūkininkai Galina ir Petras Žiukeliai, pelnę nominaciją „Atkakliausias ūkininkas“ už nepasidavimą pieno antipolitikai bei  ūkininkas Rokas Raupys, pelnęs apdovanojimą nominacijoje „Neišeik iš Sodžiaus“ už pasirinkimą kurtis kaime.  

20. Rengia ir teikia savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą

          Seniūnijoje parengti 69 administracijos direktoriaus įsakymų projektai. Pateikti prašymai dėl sugedusio automobilio pakeitimo kitu, autobusiuko remonto, kapinių įteisinimo, jų praplėtimo ir sąmatų sudarymo, Ragelių kaimo vandentiekio perėmimo, naujų  šviestuvų įrengimo, kelių ir gatvių remonto įtraukimo.

21. Atlieka kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje

          Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines, rūpinasi, kad jos turėtų kūrikus.

          Kas mėnesį perrūšiuojami rūšiavimo konteineriai, renkamos atliekos pakelėse, naikinami savavališki sąvartynai. Seniūnija prižiūri miestelio autobusų stoteles, viešąsias erdves, lauko tualetus. Atnaujina informacinius stendus.

          Seniūnija dviem maršrutais veža vaikus į Jūžintų J. O. Širvydo pagrindinę mokyklą.

          Seniūnijos specialistai dalyvauja reiduose su policijos ir priešgaisrinės tarnybos pareigūnais.

 

 

 

Seniūnė                                                                                              Audronė Baltuškaitė

 

 


 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ ATASKAITA


Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais

 

1. Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms

 

Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 196 neįgalių asmenų, kuriems iš jų nustatyta : netektas darbingumas - 114, priežiūra (pagalba) - 36, nuolatinė slauga – 46. Vaikų su negalia yra 2. Vienišų – 30 asmenų. 5 suaugę seniūnijos gyventojai turi globėjus, 4 šeimose auga globojami vaikai. Vykdoma šių asmenų globos (rūpybos) priežiūra. Surašyti 75 buities tyrimo aktai. Atliktas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas 6 asmenims, senyvo amžiaus žmonių soc. globos poreikio vertinimas 3 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas atliktas 3 asmenims. Dienos soc. globa kliento namuose teikiama 1 asmeniui. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateikti - 2, patenkinti – 2 prašymai. 6 vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus visuomenei naudingų darbų darbininkus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai informuoja apie 11, konsultuoja apie 10 klientų. Per einamus metus atlikta apie 60 tarpininkavimo ir/ar atstovavimo paslaugų. 10 asmenų suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa taikyta 1 asmeniui. Soc. pašalpą gauna 69 šeimos (asmenys), išmokas vaikui 41 šeima. Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 37 asmenys, patenkinti 35 prašymai. (tai 10 prašymų daugiau nei pernai). Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 42 šeimoms. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto lėšų teikta 307 asmenims. (Pernai – 327 asmenims) Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 70 šeimoms. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas per mėnesį vidutiniškai gauna 8 šeimos. (Pernai – 56 šeimos). Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 26 šeimos. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 10 asmenų. Aštuoni seniūnijos neįgalieji dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Vykdyta akcija „Kūrenkime saugiai“. Su priešgaisrinės apsaugos specialistu lankytos soc. remtinos bei soc. rizikos šeimos, vieniši senukai. Dalyvauta Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto varžybose.

 

2. Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus

 

 2015 metų gruodžio 1 dieną Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašytos 10 socialinės rizikos šeimų (2014 metais - 8, 2013 metais taip pat 8 šeimos). Jose auga 22 nepilnamečiai vaikai. Per 2015 metų sausio – gruodžio mėnesius į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, nepakankamos vaikų priežiūros ir (ar) piktnaudžiavimo alkoholiu įtrauktos 3 naujos šeimos, iš socialinės rizikos šeimų sąrašų išbraukta 1 šeima. Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 4 stebimos šeimos, jose auga 12 nepilnamečių vaikų. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Taip pat seniūnijoje gruodžio 1 d. gyveno 4 šeimos, kuriose auga 8 globojami (rūpinami) vaikai, iš kurių 1 vaikas yra globojamas tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2015 metais socialinės rizikos šeimose ir stebimose šeimose lankėsi apie 180 kartų, surašyti 167 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kt. paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmenims ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas nupirktos būtiniausios asmens higienos priemonės, maisto produktų. Vienai šeimai nupirkta statybinių medžiagų, kurios panaudotos naujai krosniai sumūryti. Mažas pajamas gaunančios, skurdžiai gyvenančios socialinės rizikos šeimos 2 kartus per metus (pavasarį ir rudenį) buvo paremtos labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ akcijoje surinktais, gyventojų paaukotais maisto produktais. Savanoriškais pagrindais akcijoje dalyvavo ir maisto produktus prekybos centruose rinko abi Jūžintų seniūnijos socialinės darbuotojos. Metų eigoje socialinės rizikos šeimos keletą kartų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais, gegužės mėnesį - Vokietijos Estenfeldo krašto Maltos ordino, o spalį – Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos CARITAS labdara. 

2015 metais Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimos dalyvavo įvairiuose renginiuose, mokymuose. Gegužės 7 d. Jūžintų seniūnijoje vyko prevencinis renginys, skirtas kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje. Renginyje teisės aktus pristatė, statistika ir praktine patirtimi dalinosi bendruomenės pareigūnė Enrika Pavilonienė bei Rokiškio rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio tyrėja Sandra Leikaitė. Lapkričio 22 d. pageidaujantys dalyvauti prevenciniame renginyje “Ištarkime – smurtui ne“ seniūnijos gyventojai (tarp jų ir socialinės rizikos šeimų atstovai) nuvežti seniūnijos transportu į Rokiškio rajono savivaldybę, kurioje vyko renginys. 2015 metais balandžio ir gegužės mėnesiais socialinės rizikos šeimų mamos dalyvavo pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose, pagal visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vykdytą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai plėtra“. Kitas projektas, pagrįstas savanoriškumo principu, kuriame antrus metus iš eilės dalyvavo Jūžintų seniūnija - „Vaikų svajonės“. Projekto „Vaikų svajonės“ metu buvo renkamos 2-14 metų vaikų, kurie auga socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, svajonės. Surinktos svajonės publikuotos projekto tinklalapyje ir tarpininkaujant socialiniams darbuotojams, sudarytos sąlygos geros valios žmonėms jas įgyvendinti. Jūžintų seniūnijoje šiais metais projekte dalyvavo 12 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. 8 Jūžintų seniūnijos vaikams svajonės įteiktos Rokiškio miesto, Rokiškio kaimiškosios ir Jūžintų seniūnijos socialinių darbuotojų suorganizuoto šventinio renginio, kuris vyko gruodžio 21 d. Rokiškio rajono savivaldybės salėje, metu, kitiems vaikams dovanas geros valios žmonės panoro įteikti asmeniškai, jų namuose.

 

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui, žemės ūkio specialistės veikla

 

Seniūnija gavo 5 gyventojų skundus dėl žvėrių padarytos žalos. Pernai seniūnija skundų negavo.

Gyventojų skundai pateikti dėl vilkų sudraskytų avių. Arvydas Sirius   iš Zalūbiškio kaimo dėl vilkų prarado 5 avis, Vismantas Stankevičius iš Tomakaimio – 3 avis, Olegas Stankevičius iš Anapolio kaimo – 15 avių, Algimantas Seibutis iš Minkūnų kaimo – 3 avis, Gediminas Dilys iš Minkūnų kaimo – 2 avis. Avių augintojų skundai pateikti Žemės ūkio skyriui dėl nuostolių atlyginimo.

Jūžintų žemės ūkio specialistė priėmė 323 pareiškėjo prašymus deklaruoti žemės naudmenis ir pasėlius. Seniūnijoje yra tik 10 stiprių ūkininkų,kurie valdo didžiausius žemės plotus. Jaunieji ūkininkų aktyvumas po truputį auga ir seniūnijoje aktyviai ūkininkauja 5 jauni ir aktyvūs pareiškėjai Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės ūkininkai negalėjo auginti kiaulių..

Rajono žemdirbių šventėje už gerą ūkininkavimą padėkos raštais buvo apdovanotas jaunasis ūkininkas Žilvinas Vladarskis., ūkininkų iš Rokiškėlių Antano ir Laimutės Šliakų augalininkystės ūkis. Vytautas Šliakas buvo paskelbtas rudeninio arimo konkurso I-osios vietos laimėtoju ariant tradiciniais plūgais. 

 

4. Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

Seniūnija per rajono Vietos veiklos grupės skirtą paramą baigė vykdyti projektą “Rekreacinės zonos įrengimas prie II Kurkliečių tvenkinio. Jo vertė 23 tūkst. eurų. Meldučių kaime prie Kurkliečių II tvenkinio įrengta žvyruota 8 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, išsemiaiams lauko tualetas, pavėsinė – prekybos paviljonas. Nutiestas nusileidimo takas iki tvenkinio, išvalytas paplūdimys, pastatyta persirengimo kabina, suoliukai, nutiestas tiltelis į tvenkinį, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pastatyta pavėsinė, įrengtas ugniakuras. Seniūnija šioje teritorijoje pasodino pušaites, 3 kartus pjovė žolę. Rageliuose toliau buvo tvarkoma poilsio zona prie išvalyto tvenkinio. Padedant vietos gyventojams buvo pastatytas stalas su suolais, įrengta vieta aisti vaikams, pasodinti gėlynai. Specialistė kultūrai Jūžintams Vaida Žalalaytė kartu su sporto pramogų klubu „Elniaragis“ pateikė projektą ir gavo paramą sporto žaidynėms surengti. Jos vyko tradicinės kraštiečių šventės „Dienos:“Mūsų Jūžintai“ metu. Žemės ūkio specialistė Gintarė Vinciūnienė per bendruomenę parašė projektą paramai gauti. Jos iniciatyva buvo surengta jaunų šeimų ir vaikų sporto šventė. Laibgalių kultūros namų specialistės Vandos Cicikos iniciatyva per bendruomenę buvo parašytas projektas sportinei veiklai tobulinti. Įsigyti kilimėliai aerobikos ir jogos treniruotėms. Prie Jūžinto ežero poilsiavietėje buvo pradėta rengti antra paplūdimio tinklinio aikštelė, įrengtas elektros apskaitos skaitiklis, pradėta rengti virvės traukimo vieta.

 

5. Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

 

2014 metams seniūnija įdarbino 33 bedarbius (Pernai – 36, užpernai -43). Dalis bedarbių dirbo tik po mėnesį, kai pernai galėjo dirbti po 2 mėnesius dirbti po du mėnesius. Seniūnijoje turime 125 registruotus bedarbius. Gaunant labai mažai lėšų, visų įdarbinti per metus negalime. Su asmenimis, kurie privalo už pašalpas dirbti visuomenei naudingus darbus, buvo sudaryta 209 sutartys.( Pernai – 190) Kai kurie jų dirbo po tris arba du kartus. Dauguma jų padėjo vienišiems asmenims, dirbo aplinkos tvarkymo darbus. Nemokamus viešuosius darbus už gautas baudas seniūnijoje dirbo 6 asmenys. (pernai – 8) Jie tvarkė pakeles, aplinką, padėjo seniems ir vienišiems asmenims. 

 

6. Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

 

Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu. Internetas yra Ragelių ir Čivylių bibliotekose. Padedant UAB „Zirzilė“ interneto paslaugos buvo pradėtos teikti Laibgalių gyventojams. Dabar internetu gali naudotis ir kultūros specialistė laibgaliuose. Seniūnija visą aktualią medžiagą talpina internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt, Jūžintų seniūnijos puslapyje. Jame yra skirta vieta kaimo bendruomenėms. Laibgalių bendruomenė turi savo internetinį puslapį

 

 7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

 

Seniūnijoje kasmet rengiamos tradicinės kraštiečių šventės: Laibgaliuose - „Gandrinės“, o Jūžintuose – „Dienos: Mūsų Jūžintai“. Per tradicinę „Gandrinių“ šventę, kuri paskutijuoju metu apjungiama su vykdomais projektais, pasirodo visų gatvių gyventojai. Jie pristato savo kiemelius, patiekalus, parengia koncertinę programą. Šventėje apdovanojami nominantai, gražiausių sodybų šeimininkai, dovanas gauna naujagimių tėvai. Šventė finansuojama iš projektinių ir VBT skirtų lėšų.

Tradicinė Jūžintų šventė “Dienos :”Mūsų Jūžintai” buvo surengta seniūnijos iniciatyva. A.Rimiškis ir Jūžintų kaimo bendruomenė prie jos neprisidėjo. Surengti šventę padėjo sporto pramogų klubas „Elniaragis“, vadovaujamas mokytojo Vytauto Gaigalo. Jis organizavo tinklinio ir virvės traukimo varžybas. Šventėje koncertavo rajono ir Anykčšių kultūros centro kolektyvai, dalyvavo Dusetų jojikės.

Laibgalių ir Jūžintų kultūros centruose buvo surengti visų valstybinių švenčių minėjimai. Jūžintuose valstybinių švenčių minėjimai buvo rengiami kartu su J.O.Širvydo vidurine mokykla. Seniūnija neturi salės, todėl naudojasi mokyklos paslaugomis. Laibgaliuose, Rageliuose ir Jūžintuose buvo švenčiamos užgavenės, joninės, surengtos vakaronės. Jūžintų bibliotekoje buvo surengta Birutės Kairienės ir Rimvydo Pupelio tapybos darbų paroda. Laibgalių bibliotekoje vyko tradicinis rudens poezijos vakaras. Jūžintų vokalinis moterų trio koncertavo seniūnijos kaimų gyventojams, dalyvavo neįgaliųjų šventėje.

Jūžintuose bendruomenės iniciatyva kasmet renkamas metų žmogus, skiriamos nominacijos už atskirus darbus. Ši tradicija vyksta per cepelinų balių. Šiemet metų žmogaus titulas buvo suteiktas seniūnijos žemės ūkio specialistei Gintarei Vinciūnienei. Jos iniciatyva antrus metus prie ežero buvo organizuota vaikams šventė. Bendruomenės pirmininkės Jūratės Puslienės iniciatyva prie ežero buvoįrengti nauji suolai su stalais, tvarkomi gėlynai. Rudenį gyventojai buvo pakviesti į edukacines programas – Gongų muzikos ior piešimo.

Jūžintų seniūnijos artojas Rimantas Pauliukevičius dalyvavo Kavoliškyje surengtoje „Pirmosios vagos” šventėje. Seniūnijos aktyviausi gyventojai vyko į tradicinę „Amatų ir derliaus šventę“ Dusetose, kur pristatė savo amatininkų ir ūkininkų produkciją, dalyvavo Kamajų tradicinėje šventėje “Kuc, kuc Kamajuos”, Rokiškio gimtadienio šventėje.

Ragelių gyventojams (vaikams ir suaugusiems) įvairias šventes rengė bibliotekos vedėja Reda Lapienienė. Čivylių kaime renginius pradėjo rengti nauja bibliotekininkė Gintarė Jegoravienė.

Gausėja į Jūžintus tavykstančių turistų būrys, kurie domisi Jūžintais ir jų apylinkėmis. Bendruomenės pirmininkė J.Puslienė rengia edukacines programas apie duonos kepimą. Turistai taip pat domisi šv.Mykolo Arkangelo bažnyčia, vienuolyno cėlėmis, Dusetų girios pažintiniu taku, Gačionių dvaru.

Seniūnijos darbuotojai kartu su gyventojais surengė apsilankė Agluonoje, Daugpilyje, bei kituose Latvijos miesteliuose, apžiūrėjo žymias vietas..

Jūžintų sportininkai dalyvavo seniūnijų spartakiadoje .Deja, didelių pasiekimų nebuvo pasiekta.

 

8. Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

 

 

Savivaldybė šiemet viešiesiems darbams atlikti teskyrėk 890 eurų. Didesnioji pusė šių gautų lėšų buvo panaudota pakelėms valyti.darbo įrankiams įsigyti. Seniūnija taip pasigamino malkų, nes joms įsigyti pinigai neskiriami. Viešuosius darbus, dirbantys asmenys tvarkė aplinką, sodino gėles, želdinius, juos prižiūrėjo, rinko ir rūšiavo atliekas, trimeriu ir dalgiais pjovė žolę, atliko smulkius remonto darbus. Viešųjų darbų bei asmenų, dirbusių visuomenei naudingus darbus, pagalba buvo valomos gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, rišo šluotas, mezgė senukams vilnonines kojines, padėjo socialiai remtiniems asmenims, vienišiems senukams kapojo malkas, jas nešė į malkines, tvarkė jų namų aplinką bei atliko kitus darbus.

 

9. Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

 

Iš Kelių fondo seniūnijos keliams greideruoti buvo skirta 9910 eurų. JŲ užteko 243 km kelių nugreideruoti. Keliai , kuriais vežami moksleiviai į mokyklą, buvo greideruoti po 3 kartus. Likusius galėjome greideruoti po 1-2 kartus. Keliams žvyruoti seniūnija gavo 967 kubinius metrus žvyro. (Pernai –643 kubinių metrų.)

Nužvyruota kelio „Karveliškis – Koveliai“ dalis, kelias „Rokiškėlės – Rudeliai“ I, dalis kelių: „Rokiškėlės – Didėja“, ‚Neliūbiškis – Tervydžiai“, Dauliūnai- Kaluciškės“, „Aušrėnai – Žiukeliškės“‚ Dauliūnai – Pilkėnai“. Taip pat žvyruotos Jūžintų miestelio Beržų ir Klevų gatvės, Minkūnų kaimo Durpyno akligatvis, Dusetų gatvė. Kelius greideravo ir žvyravo AB” Panevėžio regiono keliai” Rokiškio kelių tarnybos darbuotojai.

Asfalto duobėms užlopyti seniūnija gavo 216 kvadratinių metrų asfalto. Duobės asfalte buvo lopytos tik Ragelų gatvėje Ragelių kaime. Asmenys dirbantys viešuosius darbus kastuvais nuskuto gatvės pakelių velėną. Tai patarė ir dalis gyventojų prie savo namų, kad nutekėtų vanduo ir negadintų asfalto dangos..

Žiemos kelių priežiūrai seniūnija gavo 1836 Eurus. Už šias lėšas buvo pirktas ne tik kuras, bet remontuotas traktorius, jo skydas, nupirktos naujos padangos, akumuliatorius.

Vasaros viduryje įlūžo pralaida kelyje „Kaluciškės – Duokiškis“. Kreipėmės į savivaldybės administraciją dėl remonto, tačiau gavome atsakymą, kad turime pasirūpinti patys. Seniūnija tokiems darbams neturi lėšų ir technikos darbams atlikti. Pavasarį bandysime šį darbą atlikti kastuvų ir rankų pagalba.

Labdarai buvo gauta žvyro ir druskos mišinio. Slidžius šaligatvius barstė visuomenei naudingus darbus atliekantys asmenys.

Nauja asfalto danga buvo perklota Studentų gatvė. Dėl jos remonto seniūnija į savivaldybę kreipėsi dar 2008 metais.

Šiemet, kaip ir pernai, pati seniūnija iš surinktų sėklų augino gėlių daigelius. Išaugintais gėlių daigeliais aprūpinti Čivylių, Ragelių, Laibgalių kaimai. Už savivaldybės skirtus 1000 eurų nupirkta įvairių dekoratyvinių krūmų, tujų eglučių, kėni sodinukų. Jais apželdinta Jūžinto ežero poilsiavietė, Rageliu poilsio zona prie tvenkinio, pasodinti sodinukai Laibgaliuose, 80 pušaičių atsodinta prie Kurkliečių tvenkinio, kur įrengta poilsiavietė. Viešuosius darbus dirbantys asmenys tvarkė teritorijas ne tik prie seniūnijai priklausančių pastatų, bet ir prie bešeimininkių, neprižiūrimų.

Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines: Laibgalių mokyklos -darželio-kultūros namų, Laibgalių, Čivylių, Ragelių bibliotekų ir seniūnijos administracinio pastato. Kadangi jau šešeri metai seniūnijai neskiriama lėšų malkoms įsigyti, seniūnija viešųjų darbų pagalba malkas ruošia pati. 2015 metais paruošta paie 350 kvadratinių metrų malkų, kurių vertė per 50 tūkst. Lt..

Dėl mažų asignavimų susiklostė prasta padėtis su gatvių apšvietimu. Apšvietimas įjungiamas tik Laibgalių ir Jūžintų miestelio pagrindinėse gatvėse. Gruodžio ir sausio mėnesiais apšviečiame visas gatves. Dėl lėšų stygiaus negalime apšviesti Ragelių ir Čivylių kaimų gatvių.Čia nėra pakabintų šviestuvų. Čivyliuose tereikia tik 5, o Rageliuose – 14 šviestuvų. Seniūnijoje yra trys vieši tualetai – Jūžintuose ir Laibgaliuose. Laibgaliuose pagal projektą įrengtas naujas modernus tualetas, pritaikytas ir neįgaliesiems. Kiti tualetai yra labai prastos būklės. Per šventes gyventojams leidžiama naudotis seniūnijos ir Laibgalių kultūros namų vidaus tualetais.

Už gautas papildomas lėšas buvo suremontuotas Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus ir Laibgalių kultūros namų pastato koridorius ir laiptinė, pakeisti 4 langai, ir ketverios durys.

 

10. Parengtos seniūnijos veiklos  programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje


Administruojami seniūnijai skirti asignavimai. Seniūnijai 2015 metais:

1 progr.   Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta- 52873 Eurai.

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas -19063 Eurai

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas – 21100    Eurų.

4 progr. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas- 22606 Eurai

5 progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas–1827 Euru. Iš viso seniūnija į biudžetą gavo 133942 eurus.

 

Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus ir Laibgalių kultūros namų patalpų remontui seniūnija gavo 3440,68 eurus. Žiemos kelių priežiūrai buvo skirta 1836 Eurai. Remonto darbams seniūnijos įstaigose atlikti buvo skirta 1680 Eurų. Viešųjų darbų pagalba atlikti darbams ir medžiagoms įsigyti buvo skirta 890 eurų. Seniūnija taip pat gavo 2250 Eurų avariniams medžiams nupjauti, 1000 Eurų naujiems želdiniams įsigyti.

 

11. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

  

Jūžintų seniūnijoje 2015 metais gyvenamąją vietą yra deklaravę 1712 gyventojų (pernai- 1754). Jų skaičius per metus sumažėjo 42 asmenimis (pernai –40.

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 75 (pernai –56) deklaracijos, priimta 10 (pernai - 38) sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduotos 149 (pernai - 159) pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 38 (pernai -67) pažymos išduotos gyvenamosios patalpos savininkui ( bendraturčiams), 3 (pernai -1) asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Iki metų pabaigos gyventojams išduotos 188 pažymos (pernai -265), išsiųsti 145   (pernai -151) susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruota 240 (pernai - 261 ) gauti raštai.     

Iki gruodžio 31 dienos seniūnijoje įregistruota 30 (pernai - 31) mirtys, savivaldybei pateiktas 2010-2015 metų gimimo vaikų sąrašas. Seniūnijoje parengti 64 (pernai – 81) administracijos direktoriaus įsakymai. Rajono savivaldybės tarybai pateikti prašymai dėl Laibgalių –Sėlynės kelio, Laibgalių Lauko, Šilo, Taikos, Gėlių ir Jūžintų Ateities. Klevų ir Naujosios gatvės remonto darbų, Ragelių kapinių praplėtimo.

 

12.   Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

 

   

Seniūnijoje yra 3 veikiančios ir 33 neveikiančios kapinės. Deja, iš neveikiančių kapinių 2 kapinių nepavyko surasti. Iš neveikiančių kapinių prižiūrimos Kulių, Pilkėnų, Mičiūnų, Radyšių, Dauliūnų kaimo kapinaitės. Norint sutvarkyti likusias kapines reikia daug lėšų bei darbo jėgos. Viešaisiais darbais to atlikti nepajėgsime. Kol kas yra atlikti tik Jūžintų kapinių praplėtimo kadastriniai matavimai, bet apie jų praplėtimo darbus seniūnija informacijos neturi.   Laidojimui vietų Ragelių kapinėse neliko. Greitu laiku panaši situacija bus ir Jūžintų kapinėse. Nors gyventojai ir kapų lankytojai skelbimų lentoje informuoti apie atliekų rūšiavimą, ne visi tai daro. Seniūnijoje viešuosius darbus dirbantiems asmenims tenka išversti konteinerius ir perrūšiuoti atliekas. Prie kapinių yra pastatytos talpos pūvančioms atliekoms talpinti. Pūvančias atliekas seniūnija kompostuoja. Speciali komposto dėžė įrengta prie seniūnijos. Šiemet, kaip ir pernai, iš Ragelių ir Jūžintų kapinių patvorių rinkome išmėtytus antkapinius paminklus, juos likvidavome, tvarkėme šabakštynus, rinkome šiukšles. Viešųjų darbų darbininkų pagalba Jūžintų kapinėse buvo prižiūrimi ir tvarkomi mirusių gyventojų kapai, kurių artimieji labai retai atvyksta, pjaunama žolė laisvoje teritorijoje, grėbiami lapai. Pagal nustatytą tvarką išduodami leidimai laidoti mirusiuosius, duomenys apie palaidotus asmenis įtraukiami į specialią knygą. Šiais metais seniūnijos kapinėse palaidota 29 asmenys.  Pernai - 25.

 

13. Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

 

Pagal gyventojų prašymus suteikta 12 adresų. Pernai suteikta 15 naujų adresų

 

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams  notarinius veiksmai, patvirtinti oficialiesiems prilyginami testamentai

 

Atlikti 121 (pernai - 314) notarinių veiksmų. Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo ir jo patvirtinimo

 

15. Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

 

2015 metais seniūnijoje nėra surašyta administracinės teisės protokolų. Gyventojai kreipėsi tik dėl miestiečių atvežtų ir paliktų šunų. Seniūnija jų neturi kur dėti, o AB “Rokiškio komunalininkas“ jų dar nepriima. Kelis šunis teko užmigdyti, nes neatsirado jų savininkai. Trys šunų šeimininkai buvo perspėti dėl nutrūkusių nuo pavadžių augintinių. Paprašyta, kad jie būtų tvirtai pririšti. Dėl ūkininko Jono Būgos  augintinių atsivestų 13 šunyčių buvo kreiptasi į Maisto ir veterinarijos tarnybą. Šuniukai buvo prastai prižiūrimi. Seniūnija padėjo jiems rasti šeimininkus. Dėl Laibgalių gyventojo namų kieme atsiradusio agresyvaus šuns teko kviesti policijos pareigūnus, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus. Šuo buvo sugautas ir laikinai išvežtas į policijos komisariatą.

 

16. Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo


Seniūnija šiemet sulaukė 39 rašytinių ( pernai –22) ir 25 ( pernai – apie 35) žodinių prašymų ir skundų. Daugiausia kreiptasi dėl adresų suteikimo, dėl leidimų medžiams pjauti, kelių remonto, asfalto duobių lopymo, gatvių apšvietimo žiemą, kelių valymo, greideravimo, palaidų šunų, Sasnovskio barščių naikinimo, namų ir butų pardavimo, neprižiūrimų naminių gyvulių, dėl miško vežėjų sugadintų keliukų, konfliktų su kaimynais. Daug gyventojų prašo įvairių paslaugų, kurių seniūnija pagal įstatymus negali teikti. Prašymai yra nuomoti traktorių, priekabą, atvežti malkas, nupjauti žolę, sukapoti malkas.

 Ragelių gyventojai dar vis nesugeba sutvarkyti ir AB ‚Rokiškio vandenys“ perduoti pajininkams priklausančio vandentiekio. Vandens gręžinį norima perduoti bendrovei “Rokiškio vandenys”. Jūžintų ir Laibgalių gyventojai nori nuotekų valymo įrenginių. Bendruomenė AB “Rokiškio vandenys“ pateikė prašymą įrengti valymo įrenginius. Gautas atsakymas, kad tai priklausys nuo ES paramos. Šiemet valymo įrenginiai buvo įrengti Laibgaliuose esantiems seniūnijos pastatams. Jūžintų bendruome taip pat kreipėsi į bendrovę dėl vandens nugeliažinimo įrenginių. Kol kas atsakymo dėl darbų atlikimo negauta.

 

17. Prekybos viešose vietose priežiūra

 

Jūžintuose turgelio paviljono nėra, nors prekybininkai atvyksta. Prastos būklės prekybos paviljonas nugriautas, o naujam pastatyti seniūnija neturi lėšų. Be to, nėra ir darbininkų, kurie mokėtų atlikti statybos darbus. Per metus iš turgelio prekiautojų surenkama iki 116 eurų specialiųjų lėšų. Į Laibgalius prekiautojai atvyksta retkarčiais, tačiau jų nėra kam apmokestinti.

 

18. Gyventojų sueigų, susitikimų su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais susitikimai

 

Per metus seniūnijoje surengti 2 Vietos bendruomenių tarybos pasitarimai, kuriuosee nuspręsta pasidalinti skirtas   lėšas, bendruomenių poreikiams tenkinti. Seniūnijos gyventojai susitiko su   Darbo biržos, Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos atstovais. Laibgaliuose ir Jūžintuose vyko susitikimai su kandidatais į merus ir rajono savivaldybės tarybos narius. Laibgaliuose, Jūžintuose, Rageliuose, Čivyliuose vyko ataskaitiniai susirinkimai. Vasaros metu susirinkimai buvo surengti Minkūnuose, Jūžintuose, Laibgaliuose, Rageliuose., Čivyliuose. Jų metu buvo išrinkti seniūnaičiai, aptarti artimiausi ir būtiniausi darbai. Čivyliuose įvyko susirinkimas dėl numatyto gatvės remonto bei medžių pašalinimo.


19. Padėjimas organizuoti rinkimus ir referendumus

 

Seniūnija padėjo organizuoti rajono mero ir rajono savivaldybės tarybos rinkimus. Buvo įrengtos patalpos, organizuotas rinkėjų pavėžėjimas.

 

Seniūnė Audronė Baltuškaitė

 

 

 


 

 

 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

 

 1. 1.        Bendroji dalis

 

Jūžintų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

Seniūnija savo veiklą 2019 m. vykdė vadovaudamasi  pagal metinį veiklos planą, apsvarstytą 2019-06-04 Jūžintų seniūnijos seniūnaičių sueigoje, pritartu ir patvirtintu metiniu veiklos planu.

Metinis veiklos planas parengtas remiantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai joms įgyvendinti.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Seniūnijoje 2019 m. pradžioje buvo patvirtinta  17,5 etato. Iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusieji dirbantys pagal darbo sutartis.

Seniūnijos duomenų pokytis per 2019 metus:

 

Rodiklis

Mato vnt.

2019-01-01

2019-12-31

Seniūnijos plotas

ha

19500

19500

Gyventojų skaičius

žm.

1523

1484

Kaimų skaičius

vnt.

56

56

Bendras seniūnijos vidaus kelių ilgis

km

181,21

182,605

Valomų gatvių ir šaligatvių ilgis

km

19,61

19,61

Gatvių skaičius

vnt.

55

55

Veikiančių kapinių skaičius

vnt.

3

3

Neveikiančių kapinių skaičius

vnt.

28

28

Kapinių teritorijų plotas

ha

3,5

3,5

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius

vnt.

29

29

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius

vnt.

98

143

Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas

ha

6,9

12,3

 

Jūžintų seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Jūžintų, Čivylių, Ragelių ir  Laibgalių. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.

Jūžintų miestelio teritorijoje  veiklą vykdo Jūžintų J. O. Širvydo pagrindinė mokykla, Laibgalių kaime veikia Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ugdymo skyrius. Veiklą vykdo J. Keliuočio viešosios bibliotekos 4 filialai. Jūžintų miestelyje J. Keliuočio viešosios  bibliotekos filialas sujungtas su mokyklos biblioteka. Veiklą vykdo Rokiškio socialinės paramos  centro filialas - Jūžintų dienos ir trumpalaikės globos centras, Jūžintų seniūnijoje yra keturios parduotuvės, veikia ambulatorija, Gydytoja į Jūžintų mietelį atvyksta tris kartus savaitėje į Laibgalius atvyksta du kartus savaitėje.

Jūžintų seniūnijoje veiklą vykdo keturios kaimo bendruomenės: Jūžintų, Laibgalių, Čivylių, Ragelių kaimų ir taip pat veiklą vykdo visuomeninė organizacija Elniaragio sporto klubas.

Gyventojų skaičius seniūnijoje kasmet  mažėja:

2013 m. – 1789 gyventojai;

2014 m. – 1754 gyventojai;

2015 m. – 1709 gyventojai;

2016 m. – 1630 gyventojai;

2017 m. – 1565 gyventojai;

2018 m. – 1523 gyventojai;

2019 m. – 1484 gyventojai.

 

 

 

 1. 2.    SENIŪNIJA ĮGYVENDINA

 

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas;

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas;

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūros plėtra ir modernizavimas.

 

 

 

 

 1. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

2019 metais seniūnija veiklą vykdė pagal penkias  patvirtintas programas. Programos finansuojamos iš valstybės , spec.programų ir  rajono biudžto lėšų

 

Lentelė Nr. 1

 

2019 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal programas

Progr. Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

Iš jų:

Finansavimo šaltinis 

Darbo užmokestis

SODRA

Kitos išlaidos

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

 

86,5

 

71,3

 

1,2

 

14,0

Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, spec. programų lėšos

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

 

 

33,4

 

 

 

22,2

 

 

0,4

 

 

10,8

Savivaldybės biudžetas

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

 

33,4

 

27,2

 

0,5

 

5,7

Savivaldybės biudžetas, spec. programų lėšos

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

 

14,9

 

6,5

 

0,2

 

8,2

Valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

35,7

17,5

0,3

17,9

Savivaldybės biudžetas

Viso

203,9

144,7

2,6

56,6

 

 

 

 

Lentelė Nr. 2

 

Jūžintų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus

Programos

Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

2017 metai

2018 metai

2019 metai

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

72,6

79,8

86,5

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

30,8

31,7

33,4

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

30,2

33,9

33,4

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

32,0

23,4

14,9

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

22,0

23,0

35,7

Iš viso:

187,6

191,8

203,9

 

Didžioji dalis lėšų skiriama 1 programai – Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimui ir vykdymui. Mažiausiai finansuojama 4 programa - Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

Per paskutinius trejus  metus žymiai išaugo 1 programos - Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo finansavimas, o sumažėjo 4 programos – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas, finansavimas, kadangi iš seniūnijos į socialinės paramos centrą buvo perkeltas socialinis darbuotojas darbui su šeimomis.

Seniūnija savo veiklą vykdo ne tik pagal penkias  programas, bet ir pagal  devynias finansavimo sutartis.

 

 

Lentelė Nr. 3

 

2019 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal finansavimo sutartis

Eil. Nr.

Sutarties objektas

Lėšos iš viso  Eur

1

Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas, DS-261

2140

2

Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams, DS-152

500

3

Naujų želdinių įsigijimui ir veisimui, DS-152

1000

4

Remonto darbų organizavimui ir medžiagų įsigijimui, vykdant užimtumo didinimo programą Jūžintų seniūnijoje, DS-162

 

490

5

Kelių priežiūros darbai žiemą ir kiti kelių priežiūros darbai Jūžintų  seniūnijoje,  DS-89

5550

6

Seniūnijai priklausančių ES lėšomis įgyvendintų projektų eksploatavimas ir priežiūra, DS-112

 

1110

7

Materialinės bazės stiprinimas, DS-199

300

8

Kultūrinės veiklos organizavimas, DS-188

600

9

Renginys „Rudeninės gandrinės“, DS-209

1000

Iš viso

12690

 

Didžiausią  asignavimų dalį sudarė  lėšos  kelių priežiūros darbams .

Per paskutinius trejus  metus žymiai išaugo 1 programos - Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo finansavimas. Visų kitų programų finansavimas nežymiai sumažėjo.

 

SENIŪNIJOS VEIKLA 2019 METAIS

 

Programa Nr. 1Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas.

 

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, mero administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas su 2018m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Seniūnijos darbuotojų skaičius

17,5

17,5

17,5

Per ataskaitinius metus etatų skaičius  nesikeitė

 

2.

Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius

25

23

25

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos klausimais parengta mažiau nei 2018 metais, nes dalis sprendimų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, todėl įsakymų  projektus tam tikrais klausimais rengia administracijos specialistai.

 

3.

Parengta rajono tarybos sprendimų projektų skaičius

0

0

0

Rajono tarybos sprendimų projektų ataskaitiniais metais nerengta, nes seniūnijos veikloje nebuvo sprendžiami klausimai, kurių sprendimui būtų būtinas rajono tarybos sprendimas.

 

4.

Priimta prašymų laidojimo pašalpai gauti

23

27

24

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su šios rūšies prašymais, skaičiaus.

 

5.

Išduota leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse

20

26

21

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, prašančių leidimų laidoti, išdavimo skaičiaus.

6.

Atlikta notarinių veiksmų

15

36

16

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų dėl notarinių veiksmų atlikimo, skaičiaus.

 

7.

Organizuota ir atlikta viešųjų pirkimų

11

14

12 

Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai perkama konkreti prekė ar paslauga reikalinga konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos funkcijų vykdymui. Per ataskaitinį laikotarpį vykdyta daugiau viešųjų pirkimų, nes pagal seniūnijos poreikius ir gautas lėšas nebuvo centralizuotų viešųjų pirkimų.

8.

Parengta darbo sutarčių dėl viešųjų darbų atlikimo

5

8

6

Vykdant užimtumo didinimo programą seniūnija kasmet dalyvauja viešųjų darbų darbdavių atrankoje ir konkurso būdu seniūnijai skiriamas finansavimas. Pagal užimtumo tarnybos rekomendacijas ir kriterijus su seniūnijos gyventojais sudaromos terminuotos darbo sutartys dėl viešųjų darbų atlikimo. Ataskaitiniais metais  užimtumo tarnyba seniūnijai skyrė daugiau lėšų nei 2018 metais, todėl buvo galimybė įdarbinti dviem asmenimis daugiau nei praeitais metais.

9.

Visuomenei naudingai veiklai atlikti, sudaryta sutarčių.

 

207

131

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus siųsti asmenys. Sudarytos 207 sutartys.

 

9.

Išduota šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų

170

168

175

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

10.

Išduota charakteristikų

20

15

19

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų ar institucijų, su prašymais išduoti asmenį charakterizuojančias pažymas, skaičiaus.

11.

Priimta ir išnagrinėta gyventojų skundų, prašymų, pranešimų

70

68

75

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su įvairaus pobūdžio skundais, prašymais ar pranešimais, skaičiaus. Žodiniai gyventojų skundai, prašymai ar pranešimai į registrą netraukiami, jie sprendžiami betarpiškai bendraujant su gyventojais. Gyventojų prašymų sumažėjo, nes lyginant su praeitais metais, sumažėjo besikreipiančių dėl pažymų Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui. Taip pat, pasikeitus želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėms, sumažėjo prašymų dėl leidimų išdavimo kirsti medžius ne miško žemėje.

12.

Išduota leidimų saugotinų medžių kirtimui

50

20

59

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų ar organizacijų, su prašymais išduoti leidimą saugotinų medžių kirtimui, skaičiaus. Išduotų leidimų saugotiniems medžiams kirsti sumažėjo, nes pasikeitus želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėms, leidimai išduodami tik išnagrinėjus prašymus, bei įvertinus planuojamų kirsti medžių faktinę būklę vietoje.

13.

Atspausdinta, skenuota, kopijuota, registruota seniūnijos vidaus siunčiamų ir gaunamų raštų

20000

25000

3770

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo gaunamų,  siunčiamų raštų skaičiaus, skenuojamų, kopijuojamų ir spausdinamų raštų.

14.

Perduota archyvui bylų

18

19

17

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo suformuotų bylų ir suderinimo su Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialu, skaičiaus. 2019 metais buvo sudaryti dviejų praėjusių metų bylų apyrašai ir bylos suformuotos tolimesniam saugojimui Šiaulių regiono Valstybinio archyvo Panevėžio filiale. Iki atskiro archyvo nurodymo, bylos bus saugomos seniūnijoje.

15.

Parengta, ir  užregistruota seniūnijos vidaus ir  siunčiamų dokumentų

100

115

134

Rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį atsiradusio poreikio raštu kreiptis į savivaldybės administraciją, kitas institucijas seniūnijai aktualiais klausimais, nuo poreikio atsakyti į gautus raštus, nuo besikreipiančių asmenų skaičiaus ir kitų aspektų.

Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas

1.

Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius seniūnijos teritorijoje

1520

1484

1523

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso, nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenis. Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia senstanti visuomenė, mažas atvykstančiųjų gyventi į seniūnijos teritoriją skaičius bei didelis išvykstančiųjų gyventi kitur ar į užsienį gyventojų skaičius. Statistiškai gyventojų mažėjimą lemia ir formalus gyvenamosios vietos deklaruojamų duomenų pakeitimas.

2.

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (atvyko gyventi)

100

95

110

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su prašymais deklaruoti gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje skaičiaus. Gyventojai turi galimybę deklaruoti gyvenamąją vietą elektroninėmis priemonėmis, todėl tikslus deklaravusių gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje gyventojų skaičius nustatomas tik pagal gyventojų skaičiaus pokytį, pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenis, per tam tikrą laikotarpį. Taip pat, gyventojui pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos teritorijoje (deklaravus gyvenamąją vietą kitoje rajono seniūnijoje ar savivaldybėje) seniūnija nėra informuojama. Tikslus gyventojų pokytis nustatomas remiantis Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, per tam tikrą laikotarpį.

3.

Užpildytos išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, deklaracijos (išvyko į užsienį)

25

23

31

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, su prašymais deklaruoti išvykimą iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, skaičiaus. Gyventojai turi galimybę deklaruoti išvykimą iš LR elektroninėmis priemonėmis, todėl tikslių duomenų apie seniūnijos gyventojus išvykusius į užsienį per ataskaitinį laikotarpį, seniūnija neturi

4.

Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo

20

8

20

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su prašymais priimti sprendimą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo.

5.

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

140

79

141

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su prašymais išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, skaičiaus. Besikreipiančiųjų šios rūšies paslaugos gyventojų mažėjimą lemia sumažėjęs gyventojų skaičius, bei mažėjantis tokių pažymų poreikis pateikti kitoms institucijoms.

6.

Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

35

39

 

 

 

 

 

35

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių gyventojų, su prašymais išduoti pažymą apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, skaičiaus. Per ataskaitinius metus šis skaičius padidėjo, nes daugiau pažymų buvo išduota asmenims, besikreipiantiems šildymo išlaidų kompensacijų, ir jie atitiko, tokio pobūdžio kompensacijoms gauti, nuostatus

7.

Užpildyta ir priimta žemės valdų savininkų paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti

310

297

316

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemės valdų savininkų prašymų tiesioginėms išmokoms gauti.

Į seniūniją dėl paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti kreipiasi ne vien seniūnijoje gyvenantys žemės ūkio valdų savininkai, todėl paraiškų skaičius keičiasi. Per ataskaitinį laikotarpį jis sumažėjo, nes dalį paraiškų pildosi patys pareiškėjai.

8.

Užpildyta ir priimta prašymų atnaujinti žemės valdos registracijos duomenis

310

320

272

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemės valdų savininkų prašymų atnaujinti žemės ūkio valdas. Kadangi buvo registruota naujos valdos, todėl  prašymų skaičius padidėjo

9.

Gauti žemės ūkio valdų savininkų prašymai dėl melioruojamų laukų, gamtinių sąlygų ar gyvūnų padarytos žalos įvertinimu, kitais klausimais susijusiais su žemės ūkiu

30

130

30

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemės ūkio valdų savininkų prašymų. Pareiškėjų skaičius padidėjo, nes buvo teikiami prašymai kompensacijoms gauti už 2018 metais dėl sausros patirtus nuostolius .

Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą 

1.

Darbuotojų dalyvavimas mokymuose

5

7

5

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo skiriamų lėšų mokymams, mokymų organizavimo, organizuojamų mokymų pobūdžio bei poreikio. Mokymuose po kelis kartus dalyvavo 2 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2.

Supažindinta darbuotojų su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais

7

27

8

Įvadinis (bendras) darbuotojų supažindinimas su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, įskaitant ir asmenis laikinai įdarbinamus vykdant užimtumo didinimo programą bei asmenis atliekančius visuomenei naudingus darbus. Veiklos rodiklis priklauso nuo naujai įdarbinamų darbuotojų bei visuomenei naudingus darbus atliekančių asmenų skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį. 2019 metais seniūnija įdarbino dviem asmenimis daugiau dirbti viešuosius darbus, nes tam turėjo daugiau asignavimų. Be to, sezoniniam darbui seniūnijai priklausančiose įstaigose,  buvo įdarbinami kūrikai, kurie buvo supažindinti su darbų saugos instrukcijos reikalavimais.

 

Šios programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos  bei valstybės deleguotos funkcijos. Daugumą, 2019 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.                                                                                   

 

Programa Nr. 2Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas.

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, užtikrinamas jų atvykimas į ugdymo įstaigas.

Programos įgyvendinimas leidžia formuoti vaikų ugdymui palanką aplinką seniūnijos teritorijoje, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio ir neformaliojo ugdymo), užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas su 2018 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuotas ir vykdytas moksleivių pavėžėjimas į ar iš ugdymo įstaigas (vaikų skaičius).

5

3

5

Moksleiviai pavėžėjami iki ugdymo įstaigos ar tarpinės stotelės bei parvežami atgal iki namų pasibaigus ugdymo laikui. Lyginant su 2018 m. pavėžėjamų moksleivių skaičius priskirtu maršrutu dėl mokinių skaičiaus mažėjimo sumažėjo, tačiau pailgėjo pats maršrutas, nes du moksleiviai vežami iki Kamajų miestelio.

2.

Organizuotų susitikimų, renginių ar pasitarimų skaičius su ugdymo įtaigų bendruomenėmis

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

5

Siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, dalyvaujama susitikimuose su ugdymo įstaigų bendruomenėmis bei dalyvaujama jų rengiamuose renginiuose. 2019 metais buvo dalyvauta paskutinio skambučio, rugsėjo 1-osios šventėse, mokytojų dienos renginyje ir kt.

 

Programa Nr. 3Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinama seniūnijos gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo informacijos sklaidą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas 2018 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuota kultūros renginių seniūnijos teritorijoje

90

113

91

Veiklos rodiklis priklauso nuo seniūnijai kultūrinei veiklai skiriamų asignavimų, gautų iš rėmėjų lėšų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų prisidėjimo rengiant renginius. Organizuojant renginius siekiama pritraukti kuo  daugiau vietos gyventojų ir svečių. Visi organizuojami renginiai derinami su vietos gyventojais ar juos atstovaujančiais asmenimis. Didėjantį renginių skaičių lemia vietos gyventojų poreikis ir didėjantis domėjimasis kultūros renginiais

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota kultūrinių renginių seniūnijos teritorijoje

25

25

25

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių iniciatyvos.

Labai populiarios bendruomenių tarpe yra edukacinės programos bei užsiėmimai, kas skatina turiningai praleisti laisvalaikį.

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose kultūriniuose renginiuose

8

12

8

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų

4.

Dalyvauta respublikiniuose kultūriniuose renginiuose

1

-

1

Ataskaitiniu laikotarpiu respublikiniuose kultūros renginiuose nedalyvauta dėl to, kad nebuvo rengiama renginių, kuriuose su turimais žmogiškaisiais ištekliais, būtų buvusi galimybė reprezentatyviai ir konkurencingai sudalyvauti.

5.

Žiniasklaidoje, internetiniuose puslapiuose ar socialiniuose tinkluose viešinta informacija apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus

4

4

4

Veiklos rodiklis priklauso nuo per atskaitinius metus esamos aktualios  informacijos atnaujinimo ir patalpinimo  Rokiškio rajono savivaldybės tinklalapyje www.rokiškis.lt , seniūnijos bei bendruomenės socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose

 

Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą.

1.

Organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

6

4

6

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų, gyventojų iniciatyvos.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

4

4

4

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos.

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose sportiniuose renginiuose

2

3

2

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos. Buvo dalyvauta Rokiškio rajono savivaldybės  seniūnijų sporto žaidynėse, Panevėžio apskrities seniūnijų sporto žaidynėse

4.

Dalyvauta respublikiniuose sportiniuose renginiuose

0

0

0

Respublikiniuose sportiniuose renginiuose seniūnija nedalyvavo

Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos teritorijoje.

1.

Parengti ar vykdomi savivaldybės administracijos inicijuoti, seniūnijos teritorijoje, kultūrinių bei sportinių renginių projektai

0

0

0

Savivaldybės administracijos specialistai seniūnijos teritorijoje kultūrinių bei sportinių renginių projektų neinicijavo.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva seniūnijos teritorijoje parengti ar vykdomi kultūrinių bei sportinių renginių projektai

2

3

2

Projektus parašė Čivylių ir Laibgalių bendruomenės. Laibgalių bendruomenė vieną projektą rašė bendradarbiaujant  su Rokiškio

J. Keliuočio viešąja biblioteka.

1. „Čivyliuose Mūsų namai“

2. „Aukštaitijos žvaigždė Elena Mezginaitė“

3. „Rudeninės gandrinės“

 

Programa Nr. 4Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas:

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivalybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, dėl socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinės paramos mokiniams ar kt.,  skyrimo ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendžiamas klausimas dėl senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos globos įstaigose teikimo. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas. 

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą.

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas su 2018 bm.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Vertintos atskirų šeimų ar asmenų gyvenimo sąlygos

80

84

101

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

2.

Priimta prašymų kieto kuro kompensacijoms

35

42

27

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

3.

Priimta prašymų vienkartinei piniginei pašalpai gauti

70

42

(patenkinti 37)

72

(patenkinti 55)

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus ir savivaldybės komisijos pašalpoms skirti sprendimų. 2019 m. pasikeitė  vienkartinių išmokų skyrimo tvarka

4.

Priimta prašymų socialinei paramai mokiniams gauti

30

28

47

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Seniūnijos teritorijoje mažėja jaunų šeimų

5.

Priimta prašymų vaiko išmokai gauti

20

28

55

Prašymų skaičius sumažėjo, nes daugelis šeimų pagrindinę išmokos vaikui dalį susitvarkė 2018 m.

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį

1.

Priimta prašymų iš šeimų, pageidaujančių gauti paramą maisto produktais

210

214

284

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Jis mažėja, nes gerėja gyventojų gyvenimo kokybė, padaugėjo dirbančių asmenų

2.

Sutvarkyti reikiami dokumentai ir aprūpinta neįgaliųjų kompensacine technika

21

22

21

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Seniūnijos teritorijoje gyvena 150 neįgalių asmenų.

 

 

Programa Nr. 5Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas.

 

Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, didinti eismo saugumą.

Programos įgyvendinimas leidžia, skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą.

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2019 metams

Įvykdymas 2019 m.

Įvykdymo palyginimas

2018 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Socialinių būstų skaičius

2

2

3

Socialinių būstų skaičius sumažėjo, nes busto statusas pasikeitė.

2.

Savivaldybei priklausančių pastatų skaičius

11

11

11

Seniūnijos teritorijoje yra 11 savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuos seniūnija nuolat prižiūri, rūpinasi jų technine priežiūra.

3.

Savivaldybei priklausančių pastatų plotas

4513,26

4513,26

4513,26

Veiklos rodiklis nesikeitė

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių infostruktūros būklę

1.

Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas, ha

12

12,3

6,9

Veiklos rodiklis pasikeitė, nes padidėjo prižiūrimų viešųjų erdvių plotas.

2.

Prižiūrimų paplūdimių plotas, ha

1,8

1,8

1,8

Veiklos rodiklis nesikeitė. Paplūdimiuose buvo organizuojami aplinkotvarkos darbai: žolės pjovimas, lapų grėbimas ir išvežimas, šiukšlių rinkimas.  Seniūnijoje prižiūrima Jūžintų ežero paplūdimys ir Kurkliečių II tvenkinio rekreacinė zona.

3.

Prižiūrimų gėlynų plotas, ha.  

0,9

0,9

0,9

Veiklos rodiklis nesikeitė. Gėles augina seniūnijos darbuotojai, jomis remia vietos gyventojai, padeda verslininkai.

4.

Lankytinų vietų skaičius

29

29

29

Seniūnijos teritorijoje yra 29 vietos, kurias seniūnija rekomenduoja aplankyti turistams ir svečiams.

Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas

1.

Prižiūrimų šaligatvių ilgis, km

3,9

3,9

3,9

Veiklos rodiklis nesikeitė. Prižiūrimi visi Jūžintų seniūnijoje esantys šaligatviai: šluojami, valomas sniegas, ravima užžėlusi žolė.

2.

Seniūnijos kelių ilgis, km

181,21

182,605

181,21

Per ataskaitinį laikotarpį buvo perskaičiuotas seniūnijos kelių ilgis, todėl padidėjo kilometrų skaičius.

3.

Prižiūrimų kapinių plotas, ha

3,5

3,5

3,5

Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos kapinių plotas nesikeitė

Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą

1.

Greideriuojamų kelių ilgis, km

190.00

191,88

272

Lėšas keliams greideriuoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius. Finansavimas skirtas konkrečiam greideriuojamų kelių kilometrų skaičiui. Pagal skiriamą finansavimą visi seniūnijos keliai pilnai greideriuojami vieną kartą, o keliai kuriuose eismas intensyviausias – po du kartus.

2.

Kelių priežiūrai, Eur

2031

5550

2090

Lėšas kelių žiemos metu valymui ir priežiūrai skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius. Kelių valymas žiemos metu priklauso nuo oro sąlygų – keliai valomi esant poreikiui dėl iškritusio sniego. Paprastai valomi visi seniūnijos teritorijoje esantys keliai ir gatvės. Prie šio rodiklio taip pat priskiriamas pakeliu tvarkymas, šienavimas, traktoriaus tvarkymas, dyz. kuras.

3.

Kelių žvyravimas, kub. metrai

2400

2606

2229

Lėšas keliams žvyruoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius. Seniūnijos teritorijoje esantys keliai remontuojami pagal poreikį tiek, kiek skiriama finansavimo. Ataskaitiniais metais finansavimas išaugo, todėl ant seniūnijos kelių atvežta daugiau žvyro. Pilnam ir visapusiškam seniūnijos teritorijoje esančių kelių remontui skiriamų lėšų nepakanka.

        

 

                                                                                    

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 1. 1.        Bendroji dalis

 

Jūžintų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

Seniūnija savo veiklą 2018 m. vykdė vadovaujantis 2018-04-18 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV – 404 patvirtintu metiniu veiklos planu.

Metinis veiklos planas parengtas remiantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai joms įgyvendinti.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja veiklos nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Seniūnijoje 2018 m. pradžioje buvo patvirtinta 19 etatų, gruodžio 31 buvo 17,5 etato . Iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusieji dirbantys pagal darbo sutartis.

Seniūnijos duomenų pokytis per 2018 metus:

 

Rodiklis

Mato vnt.

2018-01-01

2018-12-31

Seniūnijos plotas

ha

19500

19500

Gyventojų skaičius

žm.

1573

1523

Kaimų skaičius

vnt.

56

56

Bendras seniūnijos vidaus kelių ilgis

km

165,5

181,21

Valomų gatvių ir šaligatvių ilgis

km

3,9

19,61

Gatvių skaičius

vnt.

55

55

Veikiančių kapinių skaičius

vnt.

3

3

Neveikiančių kapinių skaičius

vnt.

28

28

Kapinių teritorijų plotas

ha

3,04

3,5

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius

vnt.

28

29

Eksploatuojamų šviestuvų skaičius

vnt.

86

98

Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas

ha

6,9

6,9

 

Jūžintų seniūnijoje veiklą vykdo keturios kaimo bendruomenės: Laibgalių, Čivylių, Ragelių kaimų ir Jūžintų. Taip pat veiklą vykdo visuomeninė organizacija Elniaragio sporto klubas. Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Laibgalių. Visose seniūnaitijose išrinkti seniūnaičiai.

Jūžintų miestelio teritorijoje  veiklą vykdo Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinė mokykla, paramos centro dienos ir trumpalaikės globos centras, dvi parduotuvės, veikia ambulatorija. Gydytoja atvyksta tris kartus savaitėje. Laibgalių kaime veikia Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyrius, turintis vaikų darželį ir pradinę mokyklą, veikia ambulatorija. Gydytoja atvyksta du kartus savaitėje. Kaime yra dvi parduotuvės. Laibgalių, Ragelių, Čivylių kaimuose veikia J. Keliuočio viešosios bibliotekos filialai. Jūžintų miestelyje J.Keliuočio viešosios  bibliotekos filialas sujungtas su mokyklos biblioteka.

 1. 2.    SENIŪNIJA ĮGYVENDINA

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas;

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas;

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas.

 
 1. SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS

Lentelė Nr. 1

 

2018 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal programas

Progr. Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

Iš jų:

Finansavimo šaltinis

Darbo užmokestis

SODRA

Kitos išlaidos

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

   

79,8

     

51,0

     

15,7

     

13,1

Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, spec. programų lėšos

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

   

31,7

   

16,2

   

5,2

   

10,3

Savivaldybės biudžetas

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

     

33,9

     

21,6

     

7,0

     

5,3

Savivaldybės biudžetas, spec.programų lėšos

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

     

23,4

     

10,9

     

3,4

     

9,1

Valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

   

23,0

   

12,8

   

4,4

   

5,8

Savivaldybės biudžetas

Viso

191,8

112,5

35,7

43,6

 
 

Lentelė Nr. 2

 

Jūžintų seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per tris metus

Programos

Nr.

Programos pavadinimas

Lėšos iš viso tūkst. Eur

2016 metai

2017 metai

2018 metai

1

Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas

 

67,2

 

72,6

 

79,8

2

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

 

24,2

 

30,8

 

31,7

3

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

 

22,7

 

30,2

 

33,9

4

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

 

32,6

 

32,0

 

23,4

5

Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas

 

19,3

 

22,0

 

23,0

Iš viso:

166,0

187,6

191,8

 

Lentelė Nr. 3

 

2018 metų Jūžintų seniūnijos asignavimai pagal finansavimo sutartis

Eil. Nr.

Sutarties objektas

Lėšos iš viso  Eur

1

Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas, DS-257

2000

2

Jūžintų kapinių praplėtimui ir seniūnijos pastato dalinis fasado remontas, DS-357

 

20000

3

Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams, DS-174

1810

4

Naujų želdinių įsigijimui ir veisimui, DS-174

500

5

Remonto darbų organizavimui ir medžiagų įsigijimui, vykdant užimtumo didinimo programą Jūžintų seniūnijoje, DS-146

 

930

6

Kelių priežiūros darbai žiemą ir kiti kelių priežiūros darbai Jūžintų  seniūnijoje,  DS-100

2090

7

Seniūnijai priklausančių ES lėšomis įgyvendintų projektų eksploatavimas ir priežiūra, DS-136

 

990

Iš viso

28320

 

 
 1. SENIŪNIJOS VEIKLA 2018 METAIS

 

Programa Nr. 1 – Savivaldybės  pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas.

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, mero administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontroliavimą, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

   

Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas su 2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Seniūnijos darbuotojų skaičius

19

17,5

   

19

Etatų skaičius sumažintas optimizuojant seniūnijos veiklą: trijų sezoninių kūrikų funkcijas perkeliant darbininkams ir 1 etatą perkėlus į Rokiškio socialinės paramos centrą.

 

2.

Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius

20

25

35

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos klausimais parengiama mažiau nei 2017 metais, kadangi optimizuojant seniūnijų veiklą nebevykdoma personalo valdymo funkcija. Taip pat, dalis sprendimų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, įsakymų projektus kai kuriais klausimais rengia administracijos specialistai.

 

3.

Parengta rajono tarybos sprendimų projektų skaičius

1

0

0

Rajono tarybos sprendimų projektų ataskaitiniais metais nerengta, nes seniūnijos veikloje nebuvo sprendžiami klausimai, kurių sprendimui būtų būtinas rajono tarybos sprendimas.

 

4.

Priimta prašymų laidojimo pašalpai gauti

30

24

27

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, su šios rūšies prašymais, skaičiaus.

 

5.

Išduota leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse

35

21

35

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl leidimų laidoti išdavimo, skaičiaus.

6.

Atlikta notarinių veiksmų

70

16

70

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, dėl notarinių veiksmų, skaičiaus.

 

7.

Organizuota ir atlikta viešųjų pirkimų

5

12

4

Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai perkam konkreti prekė ar paslauga reikalinga konkretiems darbams atlikti ir seniūnijos funkcijų vykdymui. Per ataskaitinį laikotarpį vykdyta daugiau viešųjų pirkimų, nes pagal seniūnijos poreikius ir gautas lėšas, nebuvo centralizuotų viešųjų pirkimų.

8.

Parengta darbo sutarčių dėl viešųjų darbų atlikimo

20

6

17

Vykdant užimtumo didinimo programą nuolat bendradarbiaujama su Užimtumo tarnybos  Rokiškio padaliniu. 2017 metais pusę metų viešiesiems darbams atlikti lėšas skyrė Darbo birža, todėl seniūnija gavo daugiau lėšų, galėjo įdarbinti daugiau bedarbių. Ataskaitiniais metais darbo užimtumo tarnyba seniūnijai skyrė mažiau lėšų nei 2017 metais.

 

9.

Išduota šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų

200

175

156

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

10.

Išduota charakteristikų

5

19

21

Charakteristikos išduodamos pagal Rokiškio policijos komisariato pareigūnų prašymus bei mažoji dalis pagal gyventojų prašymus.

11.

Priimta ir išnagrinėta gyventojų skundų, prašymų, pranešimų

30

75

33

Gyventojų prašymų padaugėjo, nes pasikeitus atliekų surinkimo apmokėjimo tvarkai gyventojai kreipėsi dėl pažymų išdavimo Panevėžio atliekų surinkimo centrui.

12.

Išduota leidimų saugotinų medžių kirtimu

20

62

37

Leidimų kirsti medžiams padidėjo, nes ūkininkai pradėjo nuomoti apleistas valstybines žemes, kurias reikėjo išvalyti nuo menkaverčių krūmų ir kai kurių medžių, kad žemę paversti dirbama.

13.

Atspausdinta, skenuota, kopijuota, registruota seniūnijos vidaus siunčiamų ir gaunamų raštų

24000

3770

4010

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo gaunamų,  siunčiamų raštų skaičiaus, skenuojamų ir spausdinamų raštų.

14.

Perduota archyvui bylų

6

17

0

Panevėžio archyvui bylos perduodamos tik jas pilnai sutvarkius. Jos perduodamos kas antri metai.

Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas

1.

Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius seniūnijos teritorijoje

1540

1523

1573

Gyventojų skaičius mažėja, nes gyventojai sensta ir miršta, jaunimas po mokyklos baigimo išvyksta, baigus mokslus pasilieka didmiesčiuose, nes seniūnijoje nėra darbo vietų, dalis gyventojų emigruoja į užsienį.

2.

Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (atvyko gyventi)

50

110

60

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

3.

Užpildytos išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, deklaracijos (išvyko į užsienį)

30

31

20

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

4.

Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo

30

20

16

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

5.

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

60

141

97

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

6.

Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

   

30

 
   

35

   

20

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

7.

Užpildyta ir priimta žemės valdų savininkų paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti

300

316

313

Į seniūniją dėl paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti kreipiasi ne vien seniūnijoje gyvenantys žemės ūkio valdų savininkai, todėl paraiškų skaičius keičiasi. Per ataskaitinį laikotarpį jis padidėjo.

8.

Užpildyta ir priimta prašymų atnaujinti žemės valdos registracijos duomenis

300

272

331

Norint atnaujinti žemės valdos registracijos duomenis pareiškėjai privalėjo atvykti į seniūniją, tačiau ne visi apie tai žinojo, nes anksčiau duomenys buvo atnaujinami be prašymo pateikimo, todėl skaičius sumažėjo.

9.

Gauti žemės ūkio valdų savininkų prašymai dėl melioruojamų laukų, gamtinių sąlygų ar gyvūnų padarytos žalos įvertinimu, kitais klausimais susijusiais su žemės ūkiu

50

30

30

Pareiškėjų skaičius nesikeitė.

Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą

1.

Darbuotojų dalyvavimas mokymuose

3

5

5

Mokymuose po kelis kartus dalyvavo 2 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2.

Supažindinta darbuotojų su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais

5

8

28

2017 metais seniūnija įdarbino daugiau asmenų dirbti viešuosius darbus, nes tam turėjo daugiau asignavimų. Be to, seniūnija  dar vykdė personalo įdarbinimo klausimus, todėl sezoniniams darbui buvo įdarbinami kūrikai, leidę padidinti darbuotojų skaičių, kurie buvo supažindinti su darbų instrukcijos reikalavimais.

 

Šios programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos  bei valstybės deleguotos funkcijos. Daugumą, 2018 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.

 

Programa Nr. 2 – Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas.

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, užtikrinamas jų atvykimas į ugdymo įstaigas.

Programos įgyvendinimas leidžia formuoti vaikų ugdymui palanką aplinką seniūnijos teritorijoje, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio ir neformaliojo ugdymo), užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas su 2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuotas ir vykdytas moksleivių pavėžėjimas į ar iš ugdymo įstaigas

5

5

8

Moksleiviai pavėžėjami iki ugdymo įstaigos ar tarpinės stotelės bei parvežami atgal iki namų pasibaigus ugdymo laikui. Lyginant su 2017 m. pavėžėjamų moksleivių skaičius priskirtu maršrutu dėl mokinių skaičiaus mažėjimo sumažėjo, tačiau pailgėjo pats maršrutas, nes vienas moksleivis vežamas iki Kamajų miestelio.

2.

Organizuotų susitikimų, renginių ar pasitarimų skaičius su ugdymo įtaigų bendruomenėmis

     

6

 
     

5

     

6

Siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, dalyvaujama susitikimuose su ugdymo įstaigų bendruomenėmis bei dalyvaujama jų rengiamuose renginiuose. 2017 metais buvo dalyvauta abiturientų išleistuvėse. Ataskaitiniu laikotarpiu abiturientų išleistuvės nevyko, nes mokykloje nesusidarė abiturientų klasė.

 

Programa Nr. 3 – Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas;

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seniūnijos gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumo bei fizinio pasirengimo gerinimui. Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose, tarprajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo informacijos sklaidą

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Organizuota kultūros renginių seniūnijos teritorijoje

53

91

73

Veiklos rodiklis priklauso nuo seniūnijai kultūrinei veiklai skiriamų asignavimų, gautų iš rėmėjų lėšų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų prisidėjimo rengiant renginius

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota kultūrinių renginių seniūnijos teritorijoje

17

25

20

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių iniciatyvos

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose kultūriniuose renginiuose

11

8

9

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų

4.

Dalyvauta respublikiniuose kultūriniuose renginiuose

2

1

1

Veiklos rodiklis priklauso nuo pakvietimų į respublikinius renginius skiačiaus

5.

Žiniasklaidoje, internetiniuose puslapiuose ar socialiniuose tinkluose viešinta informacija apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus

6

4

4

Rajono laikraščiuose, internetinėje

www.rokiškis.lt svetainėje, FB bendruomenių paskyrose.

Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą.

1.

Organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

9

6

6

Veiklos rodiklis priklauso nuo gaunamų asignavimų, gyventojų iniciatyvos.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva organizuota sporto renginių seniūnijos teritorijoje

3

4

4

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos.

3.

Dalyvauta rajono ar kitų seniūnijų organizuotuose sportiniuose renginiuose

3

2

2

Veiklos rodiklis priklauso nuo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos. Seniūnijoje yra labai mažai jaunimo, kuris galėtų atstovauti seniūniją varžybose.

4.

Dalyvauta respublikiniuose sportiniuose renginiuose

0

0

0

Seniūnijoje yra labai mažai jaunimo, kuris galėtų atstovauti seniūniją varžybose.

Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos teritorijoje.

1.

Parengti ar vykdomi savivaldybės administracijos inicijuoti, seniūnijos teritorijoje, kultūrinių bei sportinių renginių projektai

2

0

0

Savivaldybės administracijos specialistai seniūnijos teritorijoje kultūrinių bei sportinių renginių projektų neinicijavo.

2.

Bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų iniciatyva seniūnijos teritorijoje parengti ar vykdomi kultūrinių bei sportinių renginių projektai

2

2

0

Projektus parašė Laibagalių ir Jūžintų bendruomenės kartu su sporto klubu „Elniaragis“.

   

Programa Nr. 4 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas;

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivalybės administarcijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos, šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinė paramos mokiniams ar kt.,  skyrimo ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendžiamas klausimas dėl senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos globos įstaigose teikimo. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą.

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas 2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Vertintos atskirų šeimų ar asmenų gyvenimo sąlygos

120

101

135

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

2.

Priimta prašymų kieto kuro kompensacijoms

30

27

28

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

3.

Priimta prašymų vienkartinei piniginei pašalpai gauti

80

72

(patenkinti 55)

104

(patenkinti 101)

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus ir savivaldybės komisijos pašalpoms skirti sprendimų.

4.

Priimta prašymų socialinei paramai mokiniams gauti

30

47

38

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus.

5.

Priimta prašymų vaiko išmokai gauti

40

55

21

Prašymų skaičius padidėjo Darbo ir socialinės paramos ministerijai pakeitus tvarką vaiko išmokoms gauti.

Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį

1.

Seniūnijos teritorijoje registruota soc. rizikos šeimų

8

11

11

Dvi šeimos buvo išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, tačiau jį vėl papildė 2 naujos šeimos, todėl skaičius iki liepos mėn. nepakito.

2.

Soc. rizikos šeimose augantys vaikai

17

16

22

Kadangi socialinės rizikos šeimų sąraše keitėsi šeimos, kuriose yra mažiau vaikų, be to, dalis vaikų sulaukė pilnametystės, todėl vaikų skaičius kito.

3.

Apsilankymų skaičius soc. rizikos šeimose

200

101

215

Socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis seniūnijoje dirbo tik iki liepos mėn., nes po reorganizacijos darbuotoja buvo perkelta į Socialinės paramos centrą, todėl apsilankymų skaičius sumažėjo, nes jis buvo skaičiuojamas iki liepos mėn.

4.

Priimta prašymų iš šeimų, pageidaujančių gauti paramą maisto produktais

270

284

288

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Jis nemažėja, nes negerėja gyventojų gyvenimo kokybė.

5.

Sutvarkyti reikiami dokumentai ir aprūpinta neįgaliųjų kompensacine technika

15

21

14

Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų skaičiaus. Seniūnijos teritorijoje gyvena 150 neįgalių asmenų.

 

Programa Nr. 5 – Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas.

Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, didinti eismo saugumą.

Programos įgyvendinimas leidžia skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą.

 

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

 

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę

Eil. Nr.

Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla

Planas 2018 metams

Įvykdymas 2018 m.

Įvykdymo palyginimas2017 m.

Rodiklio  neįvykdymo  / įvykdymo / viršijimo                  paaiškinimas

1.

Socialinių būstų skaičius

 

3

1

Socialinių būstų skaičius padidėjo, nes rajono tarybos sprendimu seniūnijai buvo perduoti 2 socialiniai būstai, kurie anksčiau priklausė J.O.Širvydo pagrindinei mokyklai

2.

Savivaldybei priklausančių pastatų skaičius

 

11

9

Savivaldybei priklausančių pastatų padaugėjo rajono tarybos sprendimu seniūnijai perdavus J.O. Širvydo pagrindinei mokyklai priklausiusį pastatus Beržų gatvė Nr, 1 ir J,O.Širvydo g. 28

3.

Savivaldybei priklausančių pastatų plotas

 

4513,26

4200,43

Savivaldybei priklausančių pastatų skaičius padidėjo, nes rajono tarybos sprendimu seniūnijai buvo perduoti 2 pastatai, kurie anksčiau priklausė J.O.Širvydo pagrindinei mokyklai.

Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių infostruktūros būklę

1.

Prižiūrimų viešųjų erdvių plotas

 

6,9

6,9

Veiklos rodiklis nesikeitė.

2.

Prižiūrimų paplūdimių plotas, ha

 

1,8

1,8

Veiklos rodiklis nesikeitė. Prižiūrimas Jųžintų ežero paplūdimys ir Kurkliečių II tvenkinio rekreacinė zona.

3.

Prižiūrimų gėlynų plotas

 

0,9

0,9

Veiklos rodiklis nesikeitė. Gėles augina seniūnijos darbuotojai, Jomis remia vietos gyventojai, padeda verslininkai.

4.

Lankytinų vietų skaičius

 

29

28

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sutvarkyta lankytina vieta – Kaluciškių kaimo partizanų bunkeris.

Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas

1.

Prižiūrimų šaligatvių ilgis, km

 

3,9

3,9

Veiklos rodiklis nesikeitė.

2.

Seniūnijos kelių ilgis, km

 

181,21

165,5

Per ataskaitinį laikotarpį buvo perskaičiuotas seniūnijos kelių ilgis, pridėtos prižiūrimos gatvės, todėl padidėjo kilometrų skaičius.

3.

Prižiūrimų kapinių plotas, ha

 

3,04

3,5

Per ataskaitinį laikotarpį buvo praplėstos Jūžintų miestelio kapinės, todėl plotas prižiūrimų kapinių padidėjo.

Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą

1.

Greideriuojamų kelių ilgis, km

 

272

272

Lėšas keliams greideruoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius.

2.

Kelių valymas žiemos metu, Eur

 

2090

1650

Lėšas kelių žiemos metu valymui ir priežiūrai skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius

3.

Kelių žvyravimas, kub. metrai

 

2229

1444

Lėšas keliams žvyruoti skiria Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius pagal seniūnijų rodiklius

     

Seniūno pavaduotojas                                                                      Nidijus Aukštikalnis

 

 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2017 METŲ ATASKAITA

 

 

Seniūnijos paskirtis:

 • ·         Plėtoti vietos savivaldą
 • ·         Priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais.

 

Numatytos funkcijos

Įvykdyta pagal funkcijas

1.Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms tikslingumo

Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 172 neįgalių asmenų, kuriems iš jų nustatyta : netektas darbingumas - 99, priežiūra (pagalba) - 35, nuolatinė slauga – 38. Vaikų su negalia yra 3. Seniūnijos teritorijoje gyvena 26 vieniši asmenys.

 

Per ataskaitinį laikotarpį surašytas 221 apsilankymo aktai  ir 135 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas atliktas 8 asmenims, senyvo amžiaus žmonių socialinės globos poreikio vertinimas - 5 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas - 2 asmenims.

 

 Dienos soc. globa kliento namuose buvo teikiama 2 asmenims. Dėl socialinės priežiūros paslaugų prašymus pateikė 3 asmenys. Socialinės globos paslaugoms teikti gauti 5 prašymai. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateiktas 1 prašymas.

 

 Keturiems vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus visuomenei naudingų darbų darbininkus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai informuoja apie 8, konsultuoja apie 6 klientus. Per einamus metus atlikta apie 20 tarpininkavimo arba atstovavimo paslaugų, o 6 asmenims suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa 2017 metais nebuvo taikyta.

Socialines pašalpas gavo 61 šeima, išmokas vaikui - 52 šeimos. Jūžintų seniūnijoje prašymus socialinei pašalpai gauti pateikė 22 šeimos, o išmokai vaikui gauti prašymus pateikė 21 šeima. Socialinę pašalpą išimties tvarka gavo 6 šeimos. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas gavo 28 šeimos. 2 šeimoms būsto šildymo išlaidų kompensacija skirta išimties tvarka.

 

 Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 104 asmenys, patenkinta 101 prašymas. Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 38 šeimoms. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims iš fondo projekto lėšų teikta 288 asmenims. Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 50 šeimų. Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 14 šeimų. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 14 asmenų. Surašyta 20 rekomendacijų piniginei socialiniai paramai gauti. Surašyta 14 socialinės paramos teikimo komisijos protokolų. Dešimt seniūnijos neįgaliųjų dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.

 

2.Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis

2017 metai  Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašytos 11 socialinės rizikos šeimų. Jose augo 22 nepilnamečiai vaikai. Per 2017 metus, iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, išbraukta 5 šeimos (trijose jų išnyko priežastys, dvejose nebeliko nepilnamečių vaikų). Per 2017 metus soc. rizikos šeimų sąrašas papildytas dviem šeimomis.

 

 Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 6 stebimos šeimos, jose auga 16 nepilnamečių vaikai. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Šeimų, kuriose augo globojami vaikai, 2017 metai seniūnijoje buvo 6, jose globojami (rūpinami) vaikai buvo 7. Dvi šeimos globoja vaikus laikinai tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).

 

2017 metais, sprendžiant vaikų, likusių be tėvų globos, problemas buvo vykdoma globėjų (rūpintojų) paieška. Pokalbiai vyko su  septyniomis šeimomis. Dvi šeimos svarsto galimybę dėl budinčių globėjų pareigų.

 

2017 metais didelis dėmesys skirtas darbui su stebimomis šeimomis, jų problemų išsprendimo galimybėms iki krizinio lygio. Tarpininkauta organizuojant gydymą nuo priklausomybės alkoholiui (7 asmenys). Organizuoti mokymai socialinių įgūdžių ugdymo temomis (3 renginiai). Socialinės rizikos šeimų mamos organizuota ekskursija į Anykščius (Angelų namai, Lajų takas, labirintai, bažnyčia, Laimės žiburys).

 

Vienai šeimai padėta pagerinti gyvenimo ir buities sąlygas padedant įsikurti naujoje vietoje. Šiame bute atliktas kapitalinis remontas (60 procentų remonto išlaidų padengta šeimai gavus finansinę paramą iš Rokiškio rajono savivaldybės).

 

Jūžintų seniūnija dalyvauja „Vaiko svajonės“ projekte. Šio projekto pagalba buvo įgyvendintos 13 (2-14 metų amžiaus) vaikų svajonės.

 

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2017 metais socialinės rizikos šeimose lankėsi 215 kartų, surašyti 146 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktai, drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kitos paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmėms ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas nupirktos asmens higienos priemonės, maisto produktai, mokėti mokesčiai. Dalis šeimų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais. Visos šeimos paremtos labdara iš Vokietijos Estenfeldo Maltos ordino.

 

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui

Į seniūniją kreipėsi trys asmenys dėl vilkų padarytos žalos avims. Vilkai papjovė 13 avių. Gyventojų prašymai dėl žalos atlyginimo buvo perduoti Žemės ūkio skyriaus specialistams.

4.Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

Laibgalių kaimo specialistė kultūrai šiemet pateikė  4 projektus, finansavimą gavo 2 projektams. Dar du projektai buvo įtraukti į rezervus.

 

2017 metais gauta finansinė parama projektui „Rudeninės gandrinės“. Lėšos buvo panaudotos tradicinei kraštiečių šventei, kuri skirta Lietuvos 100- pečiui paminėti,  surengti. Taip pat buvo vykdomas projektas „Laibgalių šeimininkių virtuvės kodas“. Jis skirtas etninio paveldo tradicijų išsaugojimui ir jų puoselėjimui. Jis finansuotas iš gaunamų nepanaudotų 2 proc.

 

Jūžintų specialistė kultūrai kartu su Ragelių ir Čivylių kaimo bendruomenėmis pateikė bendrą projektą, kuris buvo finansuojamos iš 2 proc. lėšų. Nupirkta palapinė, stalai ir suolai.

5.Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

Pirmąjį šių metų pusmetį seniūnija iš Darbo biržos ir rajono savivaldybės gavo lėšų 4 bedarbiams po 2 mėnesius įdarbinti. Seniūnija už šias lėšas darbino 6 bedarbius: 2 vyrus ir 4 moteris. Vyrai atliko remonto darbus Čivyliuose ir Rageliuose. Pagal darbo užimtumo programą, kurią finansavo rajono savivaldybė, buvo skirtos lėšos įdarbinti 5 asmenims po 4 mėnesius. Seniūnija, paskirsčiusi ir sutrumpinusi darbo laiką, įdarbino 11 bedarbių.

6.Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

     Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu keturiose (Laibgalių, Ragelių, Čivylių, Jūžintų) bibliotekose.  Seniūnija aktualią informaciją gyventojams pateikia per Rokiškio rajono savivaldybės puslapį www. rokiskis.lt/seniūnijos . Seniūnija taip pat naudojasi www.facebook.com tinklalapiu. Seniūnijos  FB nuoroda turi    1120 nuolatinių  skaitytojų.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įdiegtoje dokumentų valdymo sistemoje pateikiami direktoriaus įsakymų ir įvairių seniūnijos raštų projektai.

7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

Jūžintų  specialistė kultūrai 2016 metus skyrė ne tik tolimesniam turizmo propagavimui, bet nematerialaus paveldo pristatymui, darbui su vietos amatininkais. Šiemet į nematerialaus paveldo sąvadą įtrauktas keptinio alus gamybos tradicija..

 

Sausio mėnesį seniūnijos seniūnė dalyvavo Litexpo rūmuose surengtoje parodoje ADVENTUR . Čia buvo pristatytas Jūžintų kraštas, padalinti lankstinukai, vaišinti svečiai sertifikuota Jūratės namine duona.

 

2017 metais Jūžintus aplankė 8 turistų grupės iš Vilniaus, Mažeikių, Žiežmarių, Kauno, Alytaus, Panevėžio, Utenos Zarasų, Šiaulių ir 2 asmenys iš Lenkijos respublikos.

 

Gyventojams surengtos 2 edukaciniai užsiėmimai: juostų pynimo, margučių marginimo. Į Jūžintus atvykusiems svečiams surengti 5 edukaciniai užsiėmimai: „Nepelnytai pamiršti” (kulinarinio paveldo) ir „Ką mena protėvių duonkubilis“. Svečiuose taip pat lankėsi Anykščių rajono Andrioniškio kaimo aludariai bei Vokietijos Nordenham miesto delegacija. Vasaros metu Jūiintuose dirbo LRT laidos „Miesteliai“ kūrybinė grupė. Buvo kuriama laida apie Jūžintus. 

 

Jūžintų ir aplinkinių kaimų gyventojai dalyvavo Kriaunose surengtoje viktorinoje, apsilankė Panemunio bendruomenėje, dalyvavo Antaninių šventėje Juodupėje, Ragelių kaimo jubiliejinėje , Dusetų derliaus, Rokiškio gimtadienio, Kamajų „Kuc kuc Kamajuos šventėse. Žemdirbiai dalyvavo rajono žemdirbių šventėje, o Seržintų šiemos kaimo kapela pasirodė konkurse „Aidai“, kuris vyko Juodupėje.

 

Jūžintuose ir Laibgaliuose koncertavo Laura ir Klarkas, Paulius Stalionis, Vitalija Katunskytė, Nijole Tallat – Kelpšaitė, Aidas Manikas. Gyventojai seniūnijos transportu buvo vežami į koncertus, parodas, spektaklius. Įvyko 6 išvykos, kuriose dalyvavo 72 gyventojai.

 

Seniūnijos darbuotojams ir gyventojams buvo surengtos ekskursijos į Pakruojo dvarą ir Kleboniškių etnografinį kaimą. Dalis gyventojų vyko į Naisių kaimą ir Šiaulių kryžių kalną.

 

Laibgaliuose vasario 16 –osios ir kovo 11-osios šventėms paminėti buvo surengti koncertai. Motinos dienai paminėti Laibgalių kultūros namuose buvo pristatyta Rainer Renninger tapybos darbų paroda. Piliakalnių metams paminėti Laibgalių gyventojai ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti piliakalnį, ant jo surengta šventė „Poezijos ir dainų skambesys piliakalniui“. Taip pat buvo surengta tapybos paroda „Mano piliakalnis“.

 

 Jūžintuose ir Laibgaliuose originaliai ir įdomiai rengiamos tradicinės šventės: užgavenės, sekminės, joninės, advento vakarai. Liepos 6 dienai paminėti Laibgaliuose buvo surengtas tapybos pleneras „Kyla“ gandrai“.

.

Laibgaliuose surengta tradicinė šventė „Rudeninės gandrinės“, o Jūžintuose amatų šventė vyko per Žolines. Jūžintuose tapo tradicija prie ežero rengti vaikų šventes. Šiemet buvo surengtas susitikimas su Kake Make.

 

Bibliotekose bibliotekininkės taip pat rengė įvairius renginius.  Jos surengė daug įvairių parodų, susitikimų su įdomiais žmonėmis, popiečių, renginių vaikams.

 

Seniūnijos darbo metų pabaigą vainikavo senųjų metų palydų vakaras, kuriame buvo apdovanoti neatlygintinai dirbantys seniūnijų bendruomenių žmonės.

8.Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

      Seniūnija viešiesiems darbams atlikti iš rajono savivaldybės gavo 1130 Eurų, o pernai -850 Eurų. Einamojo remonto darbams atlikti buvo skirta 1750 Eurų. Šie pinigai buvo panaudoti darbo priemonėms, įrankiams, medžiagoms ir remonto darbams atlikti. Dar 920 eurų buvo skirta projektams, finansuotiems iš ES lėšų, prižiūrėti. Šie pinigai pagrinde buvo panaudoti degalams trimeriui pirkti ir smulkiems remonto darbams atlikti.     Remonto darbus atliko viešuosius darbus dirbę asmenys.  Po to juos tęsė vietoje sergančio Edito Makuškos laikinai įdarbintas darbininkas Leonas Kvedaras, prieš tai dirbęs viešuosius darbus.

Čivyliuose J.Keliuočio viešosios bibliotekos filialo patalpose pagaliau buvo įrengtas sanitarinis mazgas, įvestas vanduo, sutvarkyta kanalizavimo sistema. Tuo pačiu buvo suremontuotas bibliotekos prieškambaris ir tambūras, pakeistos durys. Ūkinio pastato, kuris priklauso seniūnijai, dalyje įrengtas viešas tualetas. Juo galės naudotis kaimo gyventojai renginių ir nerenginių metu. Be to, bibliotekos patalpose buvo pakeistas nelaimingo atsitikimo metu išmuštas lango stiklas.

Remonto darbai atlikti J.Keliuočio bibliotekos Ragelių filialo ir bendruomenės patalpose. Čia įvestas vanduo, įrengta kanalizacijos sistema. Patalpose įrengtas tualetas ir sanitarinės patalpos, kurias bendruomenė renginių metu galės naudoti kaip virtuvėlę. Sutvarkyta patalpų elektros instaliacija.

Jūžintų biblioteką sujungus su J.O.Širvydo pagrindinės mokyklos biblioteka, seniūnijos administraciniame pastate atsilaisvino patalpos. Kadangi Jūžintuose nėra kultūros namų, dauguma renginių vyksta lauke, minėtose patalpose įrengta salė. Ji talpina iki 50 žiūrovų. Viešųjų darbų pagalba buvo sutvarkytos salės sienos, pervilktos buvusių kultūros namų senosios teatrinės kėdės.

J.Keliuočio bibliotekos Laibgalių filialo patalpose suremontuotos skaityklos patalpos. Jas naudos ne tik bibliotekininkė, bet ir specialistė kultūrai. Jose vyks edukaciniai užsiėmimai, nedideli renginiai. Patalpose pradėtas kurti gandrų muziejus, patalpinti pirmieji eksponatai – tai paveikslai su gandrais.

Išbaltintos Laibgalių mokyklos – darželio katilinės sienos, perdažyti katilai, vamzdžiai, patalpų durys.

Viešųjų darbų pagalba socialiai remtinos gyventojos Z.Čelkienės bute( lėšas remontui skyrė savivaldybė) suremontuota vonios ir tualeto palapa, virtuvė, pakeisti vandentiekio vamzdžiai, sutvarkyta kanalizacija, pastatyta nauja apšildymui skirta krosnis. Taip pat apdengtas Jūžintų miestelyje J.O.Širvydo gatvės 20 namo buto, kuris prašomas nupirkti iš savivaldybės skiriamų lėšų socialiai remtinai gyventojai L.Augulytei, stogas. Lėšas davė namo gyventojai ir L.Augulytė.

Asmenys dirbantys visuomenei naudingus darbus padėjo socialinio darbo organizatorei prižiūrėti senukus,  tvarkė Jūžintų miestelio ir kitų kaimų aplinką, padėjo ruošti malkas seniūnijos, mokyklos – darželio ir bibliotekų katilinėms. Pavasarį moterys išaugino gėlių sodinukus, kuriais apsodintos seniūnijos viešosios erdvės. Jos taip pat prižiūrėjo gėles, Jūžintuose išvalė žole apaugusius šaligatvius bei žaliuosius gatvių plotus.

Į viešuosius darbus įdarbinti asmenys pjovė žolę Jūžintų miestelyje, Laibgalių, Ragelių, Čivylių kaimuose, kapinėse, poilsiavietėse prie Kurliečių tvenkinio, Jūžinto, Gipinio ežero, Čivylių tvenkinio.

Rageliuose viešuosius dirbantys asmenys tvarkė aplinką prie bibliotekos, pašalino medžius ir menkaverčius krūmus, pasodino naujus želdinius, padėjo įrengti poilsio erdvę priešais bažnyčią, kur vietos bendruomenės nariai pastatė suolus. Taip pat buvo tvarkomas bažnyčios vidus, perdažyti suolai, grindys.

 Valant seniūnijos kelių pakeles bei nupjovus pavojų keliančius medžius Jūžintų miestelyje seniūnijos pastatui šildyti paruoša apie 100 kubinių metrų malkų. Rageliuose nupjauti pavojingi medžiai panaudoti gaminti suolams ir bibliotekos katilinei malkoms.( apie 30 kb. m.)

 

9.Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių kitų viešųjų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

Rokiškio rajono savivaldybė 2017 metais skyrė 272 km  keliams greideruoti lėšų .Tris kartus buvo greideruoti keliai, kuriais į mokyklą yra vežami moksleiviai. Kiti seniūnijos keliai greideruoti po du kartus. Tačiau dėl prastų oro sąlygų kelių būklė yra labai prasta, liūtys kalvotose vietovėse išplovė žvyrą, atsirado didelės duobės, kurių faktiškai nebegalima greideruoti.

 

Žvyruoti keliams seniūnija gavo 1234 kubinį metrą žvyro. Pernai – 1161 kubinį metrą. Nužvyruoti keliai: Čelkių gatvė Čelkių kaime (104 kb. m.), „Rokiškėlės – Rudeliai I“ (96 kb.m.),  Laibgaliai – Didėja“ per Audros upelio pralaidą ( 52 kb.m.), „Norkūnai – Lašai“ ( 144 kb.m.), „Kaluciškės – Duokiškis“ ( 164 kb.m.), Ažubaliai – Anapolis – Ragava“ ( 248 kb.m.), „|Kuliai – Gačionys- Tervydžiai“ kaimo (104 kb.m.), „Tomakaimis – Pilkėnai „ (104 kb.m.), „Rageliai – Kurkliečiai“ prie kapinių (40 kb.m.), Kuliai – Gačionys , per kaimą (40 kb. m.),  „Tervydžiai – Šipai – Jauros“ (138 kb. m.).

 

Po didžiųjų liūčių seniūnija papildomai gavo 210 kubinius metrus žvyro. Jie teko šiems labiausiai duobėtiems keliams: „Ažubaliai – Anapolis“ ( 60 kb.m.), „Girelė – Kuliai“ (80 kb.m.), „Radišiai- Čivyliai“ per Mičiūnų kaimą (40 kb.m.), „Jūžintai -  Dauliūnai (20 kb.m), Jūžintų miestelio Klevų gatvė (20 kb.m.).

 

Asfalto duobių ir išdaužų lopymui pavasarį buvo skirta 278 kv. metras asfalto. 100 kvadratinių metrų asfalto buvo panaudota kelio „Laibgaliai - Sėlynė“ už Giriūno namų lopyti. Duobės ir išlaužos sutvarkytos Jūžintų miestelio gatvėse: Jaunystės, Žvejų, Naujojoje, Liepų.

 

Seniūnija pateikė tvarkymui 4 pralaidas. Sutvarkytos 2 pralaidos: kelyje „Skeiriai - Girelė“ ir pralaida įdėta Klevų gatvėje (Jūžintų miestelis). Kelyje „Čivyliai –Zalūbiškis“ pralaidą įsidėjo pats gyventojas, nes dėl semiamo keliuko negalėjo privažiuoti prie sodybos.

 

         Seniūnija savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programai 2017-2018 metams pateikė kelią „Laibgaliai – Sėlynė“. Šis kelias dėl įtraukimo į remonto darbus buvo pateiktas ir 2016 metais .Pirmiausia buvo atlikta jo  inventorizacija. Šiemet savivaldybė užsakė šio kelio rekonstravimo projektą. Įtraukti į programą seniūnija paprašė Laibgalių kaimo Gėlių, Taikos gatves ir  Jūžintų miestelio Ateities, Naująją, Klevų ir Beržų gatves. Šiemet buvo rekonstruotos Laibgalių Lauko ir Šilo gatvės.

 

Kelių direkcija šiemet baigė pakloti asfaltą per Pilkėnų kaimą, o keliui „Jūžintai – Pilkėnai - Užpaliai“ asfaltuoti jau yra parengtas projektas. Dėl nebarstomų ir prastai valomų rajoninių kelių, kuriuos prižiūri AB „Panevėžio regiono keliai“ seniūnija parašė prašymą Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Šiemet kelias „Laibgaliai – Jūžintai“ pradėtas barstyti.

 

 Žiemos kelių priežiūrai seniūnijai buvo skirta 1650 Eurų. Seniūnija apsirūpino degalais ir parengė traktorių darbui, atliko jo remonto darbus.

 

Pavojingų medžių šalinimui seniūnija gavo 1840 Eurų. Kadangi kapinėse pavojingi medžiai beveik pašalinti, buvo nupjauti pavojų keliantys medžiai Ragelių kaime, Ragelių gatvėje ir Jūžintų miestelyje Beržų ir Kamajų gatvėse.  Seni pakelės medžiai augo greta elektros apšvietimo laidų, todėl seniūnijos darbuotojai jų nupjauti neįstengė. Nupjauta 20 medžių. Nupjauti medžiai buvo panaudoti malkoms Jūžintų seniūnijos, Ragelių bibliotekos katilinėms ir Ragelių kaime įrengtose poilsio zonose  suolams pagaminti.

          

Naujiems medeliams įsigyti seniūnija gavo 500 Eurų. Dekoratyviniai medeliai pasodinti prie seniūnijos pastato, ambulatorijos, Rageliuose prie bibliotekos. Laibgaliuose prie mokyklos – darželio pastato.

 

 Seniūnijoje yra 3 veikiančios  ir 30 neveikiančių kapinių. 2017 metais didžiausias dėmesys buvo skirtas Ragelių kapinėms.  Seniūnija gavo 9 tūkst, eurų kapinėms praplėsti. Darbus atliko ūkininkas Vilius Paršiukas. Seniūnija įrengė naujas atliekų konteineriams aikšteles, nedidelę automobilių stovėjimo aikštelę. Taip pat buvo sumūryti senųjų kapinių tvoros išgriauti du kampai.

 Savivaldybė skyrė lėšų Ragelių ir Čivylių kaimų gatvėms apšviesti. Rageliuose buvo pakabinti 7 LED šviestuvai Ragelių ir Malūno gatvėse. Rangovai sutvarkė dokumentaciją ir šviestuvų pajungimą. Čivylių kaime pakabinti 5 šviestuvai.        

10.Parengtos seniūnijos veiklos programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje

Administruojami seniūnijai skirti asignavimai. Viso -184776 Eurai

1 progr. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta –71967Eurai

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui -30743 Eurai

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų bei jaunimo gyvenimo aktyvinimas –29962 Eurai

4.progr. Socialinės  paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas –30257 Eurai

 5. progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas – 21847 Eurai

11.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

Jūžintų seniūnijoje gyvenamąją vietą 2017 metais deklaravo 1573 gyventojų. Gyventojų skaičius per metus sumažėjo 57 asmenimis.  Senieji gyventojai miršta, o moksleiviai , baigę mokyklą ir kitus mokslus, pasilieka gyventi didmiesčiuose, nes seniūnijoje nėra darbo vietų.

    Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 97 deklaracijos, priimta 15 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduota 60 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 20 pažymų išduota gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams.) Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenų įtraukta nebuvo.

     2016 metais gyventojams išduotos 156 pažymos, išsiųsti -125 susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruoti gautų 296 raštų ( pernai –317).

Seniūnija išmokėjo 27 laidojimo pašalpas ( pernai -35), savivaldybei pateiktas 2011- 2016 metais gimusių vaikų sąrašas.

12. Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

Viešuosius darbus dirbančios moterys tvarkė neprižiūrimus kapus. Perrūšiuojamos atliekos, sumūryta iširusi Ragelių kapinių tvora.

          2017 metais  mirė 27  žmonės. Laidoti išduoti 35 leidimai. Mirusieji laidoti seniūnijos kapinėse buvo atvežti iš kitų seniūnijų ir rajonų

13.Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

Per 2017 m. buvo sukurta 12 Jūžintų seniūnijos adresų.

 

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai, patvirtinti oficialiems prilyginami testamentai

Seniūnijoje per metus atlikta 70 notarinių veiksmų ( pernai – 80). Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo bei jo patvirtinimo.

15.Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

Administracinės teisės pažeidimų protokolų 2016 metais surašyta nebuvo.

 

Vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 2009- 03-27 sprendimu Nr. TS – 4.55, kuriuo patvirtintos gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, seniūnija dėl palaidų šunų arba prastai pririštų ir nutrūkusiu žodžiu įspėjo 2 gyventojus. Dėl prastai tvarkomos namų aplinkos perspėtas vienas gyventojas.

16.Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo

Seniūnija per 2017 metus sulaukė 70 rašytinių ir 30 žodinių prašymų. Daugiausiai prašymų gauta dėl leidimų medžiams nupjauti. Daugiausia žodinių prašymų gauta dėl kelių remonto darbų, gatvių apšvietimo, dėl miško vežėjų gadinamų kelių. Du žodiniai prašymai gauti dėl konfliktų su kaimynais bei 2 prašymai dėl palaidų šunų. Seniūnija gauna prašymų dėl įvairių paslaugų suteikimo, bet kadangi rajono taryba nėra tam patvirtinusi įkainių, padėti žmonėms negalime.

 

Ragelių bendruomenės 2016 metais pateiktas prašymas dėl vandentiekio perrėmimo buvo įgyvendintas.

 

17.Prekybos viešose vietose priežiūra

     Nors Jūžintuose prekybinio paviljono nėra, prekiautojai atvyksta į aikštę prie parduotuvės „Jūžintai“. Iš prekybininkų pernai surinkti 59  Eurų.

18.Šaukti gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais

Ataskaitiniai susirinkimai buvo surengti Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Laibgalių kaimuose. Ragelių gyventojai rinkosi dėl vandens bokšto ir vandentiekio perdavimo. Jūžintų miestelio gyventojai susitiko su Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos dėstytojais.

 

Buvo surengtos 3 seniūnaičių sueigos.

19. Organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje

2017 m. Jūžintų seniūnijoje priimta 313 pareiškėjų prašymų deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius ( 5 procentiniais punktais mažiau nei 2016 m.). Atliekant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą nubraižyti 2778 laukai, kurie apima beveik 5710 ha.

 

Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujinta 331 valdos duomenys. 2017 m. pavasarį ūkininkai buvo konsultuojami dėl dalyvavimo priemonėje „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Nors šia Europos Sąjungos remiama paramos priemone buvo susidomėta pakankamai aktyviai, bet atsižvelgus į priemonės taisykles ir įsipareigojimus tik 2 Jūžintų seniūnijos gyventojams buvo padėta užpildyti paraiškas. Visus metus priimami, registruojami bei siunčiami į NMA ir Rokiškio rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių pareiškėjų prašymai ir dokumentai, susiję su paraiškų už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius administravimu.

 

2017 m. vasara ir ruduo buvo dosnus liūčių, ko pasekoje nukentėjo labai didelė dalis ūkininkų. Jūžintų seniūnijoje bendras deklaruojamas žieminių ir vasarinių grūdinių kultūrų plotas sudaro apie 2400 ha. Įvertinus liūties padarinius, suskaičiuota, kad 530 ha pasėlių liko nenuimta. Tai sudaro 22 procentinius punktus deklaruojamų vasarinių ir žieminių pasėlių ploto.

 

2017 m. rajoniniame konkurse „Pažangiausi metų ūkiai 2017“ Rokiškio rajono savivaldybės mero diplomu bei LR Žemės ūkio ministerijos padėka apdovanotas entuziastingasis Jūžintų seniūnijos smulkus ūkininkas Juozas Kilius. Mero padėkos raštu jaunųjų ūkininkų kategorijoje apdovanotas ekologinio ūkio savininkas Mantas Skardžius.

 

 

 

20. Rengia ir teikia savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą

Seniūnijoje parengti 35 administracijos direktoriaus įsakymai. Pateikti prašymai dėl Jūžintų kapinių praplėtimo ir lėšų joms išplėsti skyrimo, gatvių remonto darbams, autobusų stotelės Ragelių kaime įrengimo, Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus pastato aptvėrimo tvora. Dėl Ragelių gatvėje sugedusios drenažo sistemos, pralaidų remonto darbams.

21. Atlieka kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje

Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines, rūpinasi, kad jos turėtų kūrikus. Šiemet Laibgalių bibliotekos, mokyklos ir seniūnijos katilinėms nupirkta 299 kubiniai metrai malkų. Seniūnijos darbininkai kartu su viešuosius darbus dirbančiais asmenimis pagamino 70 kubinių metrų malkų. Jos teko seniūnijos administracinio pastato katilinei.

 

 Kas mėnesį perrūšiuojami rūšiavimo konteineriai, renkamos atliekos pakelėse, naikinami savavališki sąvartynai. Šiemet sutvarkytas savavališkas sąvartynas prie buvusio Minkūnų karvių komplekso, Išvežtos di mašinos atliekų.  Seniūnija prižiūri miestelio autobusų stoteles, viešąsias erdves, lauko tualetus. Atnaujina informacinius stendus.

 

      Seniūnija dviem maršrutais veža vaikus į Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinę mokyklą.

        Seniūnijos specialistai dalyvauja reiduose su policijos ir priešgaisrinės tarnybos pareigūnais.

 

 

 Seniūnė                                                                                              Audronė Baltuškaitė

 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2016 METŲ ATASKAITA

 

 

2016METŲ SENIŪNIJOS VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Seniūnijos paskirtis:

            Plėtoti vietos savivaldą;

Priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

      Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais.

 

Numatytos funkcijos

Įvykdyta pagal funkcijas

1.Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms tikslingumo

          Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 181 neįgalus asmuo, kuriems iš jų nustatyta: netektas darbingumas - 104, priežiūra (pagalba) - 34, nuolatinė slauga – 43. Vaikų su negalia yra 2. Vienišų – 27 asmenys. 3 suaugę seniūnijos gyventojai turi globėjus, 7 suaugę seniūnijos gyventojai turi rūpintojus. Trijose šeimose auga 5 globojami  vaikai. Vykdoma šių asmenų globos ir rūpybos priežiūra. Surašyti 83 buities tyrimo aktai. Atliktas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas 5 asmenims, senyvo amžiaus žmonių soc. globos poreikio vertinimas 4 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas neatliktas nei vienam asmeniui. Dienos soc. globa kliento namuose teikiama 1 asmeniui. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateiktas 1 prašymas. 8 vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus darbininkus, dirbančius visuomenei naudingus darbus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai konsultuoja apie 6, informuoja apie 10 klientų. Per einamus metus atlikta apie 20 tarpininkavimo ir/ar atstovavimo paslaugų. 5 asmenims suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa nebuvo taikyta. Soc. pašalpą gavo 57 šeimos (asmenys), išmokas vaikui 22 šeimos. Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 49 asmenys, patenkinti visi 49 prašymai. Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 37 šeimoms, 73 vaikams. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto lėšų teikta 282 asmenims. Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 60 šeimų. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas per mėnesį vidutiniškai gauna 25 šeimos. Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 27 šeimos. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 12 asmenų. Surašyta 19 rekomendacijų piniginei socialiniai paramai gauti. Dešimt seniūnijos neįgaliųjų dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Vykdyta akcija „Kūrenkime saugiai“.        Su priešgaisrinės apsaugos specialistu lankytos soc. remtinos bei soc. rizikos šeimos, vieniši senukai. Dalyvauta Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto varžybose.

2.Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis

          2016 metai  Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašyta 11 socialinės rizikos šeimų (2015 metais – 10, 2014 metais – 8).  Jose auga 23 nepilnamečiai vaikai. 2016 metais iš socialinės rizikos šeimų sąrašo išbraukta viena šeima. Viena šeima į seniūniją gyventi atvyko gruodžio mėnesio pradžioje. Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 7 stebimos šeimos, jose auga 22 nepilnamečiai vaikai. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Šeimų, kuriose augo globojami vaikai, 2016 metais seniūnijoje buvo 6, jose globojami (rūpinami) 8 vaikai. Dvi šeimos globojo vaikus tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).       

          Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2016 metais socialinės rizikos šeimose lankėsi 173 kartus, surašyti 165 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kitos paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmėms ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas asmenims nupirktos higienos priemonės, maisto produktai, mokėti mokesčiai, nupirkti dūmų detektoriai. Mažas pajamas gaunančios, skurdžiai gyvenančios socialinės rizikos bei stebimos šeimos 2 kartus per metus  buvo paremtos „Maisto banko“ teiktais maisto produktais. Dalis šeimų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais. Visos šeimos paremtos labdara iš Vokietijos Estenfeldo Maltos ordino.

          2016 metais, sprendžiant vaikų, likusių be tėvų globos, problemas, buvo vykdoma globėjų (rūpintojų) paieška. Pokalbiai vyko su  keturiomis šeimomis, tačiau rezultatai nesėkmingi.

          2016 metais Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimos dalyvavo įvairiuose renginiuose, mokymuose (asmens higienos priežiūros klausimai, buities priežiūra). Trečius metus iš eilės Jūžintų seniūnija dalyvauja „Vaiko svajonės“ projekte. Šio projekto pagalba buvo įgyvendintos 15 (2-14 metų amžiaus) vaikų svajonės. Vienos svajonės pirkėjui, neįvykdžius savo pažado, vaiko svajonę įgyvendino – seniūnija.

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui

          Šiemet gyventojai skundų dėl  medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nepateikė. Pernai buvo gauti  5 skundai.

4.Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

           Laibgalių kaimo specialistė kultūrai 2016 metais pateikė  5 projektus, finansavimą gavo 4 projektams.  Kūno kultūros ir sporto departamentas projektui „Laibgaliai sportuoja“ skyrė 531 eurą. Prie jo savivaldybė prisidėjo 200 eurų. Nupirkti futbolo vartai, kamuoliai. Žemės ūkio ministerija projektui „Laibgalių bendruomenės iniciatyva: Laibgaliai – gandrų kaimas“ skyrė 1436,40 Eurų. Savivaldybė prisidėjo 150 eurų. Pinigai buvo panaudoti rudens gandrinių šventei. NVO projektui „Gandro vaizdinys tautosakoje ir kituose etnokultūros paveldo kontekstuose“ bei konsultacijoms apie aukštaitiškas krikštynas skyrė 800 eurų. Buvo surengtas seminaras rajono kultūros darbuotojams, kuriame dalyvavo etnologė G. Kadžytė, pradėta kurti „Gandrų alėja“. Joje pastatyta pirmoji gandro skulptūra. Iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo fondo projektui „Menas ir psichikos sveikata“ gauta 200 eurų.  Įsigyta ebru piešimo technikos reikmenys, pravesti 5 užsiėmimai seniūnijoje.

          Jūžintų specialistė kultūrai iš Socialinės paramos ir darbo  ministerijos gavo finansavimą projektui „Kaip gyveno mūs senoliai“ (5950 Eurų). Nusipirkta palapinė, pasiūti tautiniai drabužiai, surengta amatų šventė, kurioje dalyvavo Utenos ir Rokiškio bendruomenės,

5.Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

          Darbo birža ir rajono savivaldybė skyrė lėšų 24 bedarbiams įdarbinti. Padidinus minimalią algą, seniūnija nusprendė asmenis įdarbinti puse etato, todėl buvo sutaupyta lėšų, o į viešuosius darbus įdarbinome 37 asmenis. Atsižvelgiant į viešųjų darbininkų požiūrį į darbą, jų gebėjimus, vieni dirbo po 2, kiti tik po mėnesį.

6.Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

          Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu keturiose (Laibgalių, Ragelių, Čivylių, Jūžintų) bibliotekose.  Seniūnija aktualią informaciją gyventojams pateikia per Rokiškio rajono savivaldybės puslapį www. rokiskis.lt/seniūnijos . Seniūnija taip pat naudojasi www.facebook.com tinklalapiu. Seniūnijos nuoroda turi 768 nuolatinius  skaitytojus.

          Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įdiegtoje dokumentų valdymo sistemoje seniūnija pateikia direktoriaus įsakymų projektus ir įvairius seniūnijos raštus.

7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

          Jūžintų  specialistė kultūrai 2016 metais didžiausią dėmesį skyrė turizmo populiarinimui. Parengta informacija turistams savivaldybės tinklalapyje. Bendradarbiaujant su Rokiškio TIC pradėtos rengti ekskursijos. Kitais metais į turistinį maršrutus bus įtraukti Jūžintai, aplankant Laibgalių kaime esantį privatų Pautienių šeimos  muziejų bei Kurliečių kaime gyvenančią bitininkę  Meilutę Močiškytę. Ekskursijas sutiko vesti Eugenijus Kudrinas (užsieniečiams), kitas vedė seniūnė.

           Seniūnijos darbuotojai vyko į ekskursiją po Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonus. Pagrindinis tikslas buvo aplankyti paukščių kaimą, pasisemti idėjų rengiamam gandrų kaimui. Seniūnijos gyventojams buvo surengta ekskursija į Birštoną, Ilzenbergo dvarą, norintieji buvo nuvežti į Pandėlyje rodytą miuziklą „Pelenė“, pageidaujantys  pabuvojo Naisių kaimo surengtame koncerte.

          Jūžintuose ir Laibgaliuose originaliai ir įdomiai buvo paminėtos valstybinės šventės bei jau tradiciniais renginiais tapusios Užgavėnės, Sekminės, Joninės. Jūžintuose įvyko susitikimas su kraštiete poete Jane Grigoniene. Bibliotekoje buvo surengtos keramikės Linos Skardžiutės keramikos darbų bei  P. Gurklio tapybos darbų parodos. Kovo  11 ir liepos 6 dienoms paminėti  buvo originaliai papuoštas miestelis. Daugelis renginių buvo rengiami kartu su Jūžintų bendruomene.

          Seniūnija amatininkus vežė į Obelių, Dusetų, Kamajų šventes. Seniūnijos atstovai aktyviai dalyvavo Rokiškio miesto šventėje.

          Laibgaliuose per tradicinę rudens poezijos šventę buvo atidengtas koplytstulpis, skirtas kraštietei poetei Elenai Mezginaitei, paminėtas jos 70 metų jubiliejus. Laibgalių kultūros namuose per surengtą adventinį vakarą buvo pristatyti senoviniai valgiai, kurie labai nustebino vakaro dalyvius.       Laibgaliuose surengta tradicinė šventė „Rudeninės gandrinės“, o Jūžintuose metų pagrindinę šventę surengėme ne per Baltramiejaus atlaidus, bet per žolinę. Šventė „Kaip gyveno mus senoliai“ vyko poilsiavietėje prie Jūžinto ežero. Į šventę pakvietėme 10 bendruomenių iš Rokiškio ir Utenos rajonų.

 Bibliotekose bibliotekininkės taip pat rengė įvairius renginius.  Jos surengė daug įvairių parodų. Ragelių bibliotekos vedėja Reda Lapienienė rengė ne tik parodas, bet ir susitikimus, įvairius skaitymus. Čia susikūrus bendruomenei buvo surengta įkurtuvių šventė. Dalis renginių vyko Ragelių poilsio zonoje prie tvenkinio. Laibgalių bibliotekoje kaimo gyventojai mokėsi piešimo meno. Rajono  J. Keliuočio viešosios bibliotekos iniciatyva Anapolio kaime buvo pastatytas stendas, informuojantis apie čia gimusį ir augusį poetą A. Vienažindį.

          Seniūnijos darbo metų pabaigą vainikavo Laimutės Sipovičienės surengta interjerinių lėlių, paveikslų ir papuošalų paroda, senųjų metų palydų vakaras, kuriame padėkos raštais buvo apdovanoti neatlygintinai dirbantys seniūnijos

 bendruomenių žmonės.

8.Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

          Seniūnija viešiesiems darbams atlikti iš rajono savivaldybės gavo 850 Eurų, o pernai-890 Eurų. Remonto darbams atlikti buvo skirta 1680 Eurų suma. Šie pinigai buvo panaudoti įrankiams, medžiagoms ir remonto darbams atlikti. Remonto darbus atliko viešuosius darbus dirbę asmenys. Dar 400 eurų buvo skirta projektams, finansuotiems iš ES lėšų, prižiūrėti. Šie pinigai buvo panaudoti degalams trimeriui pirkti.

           Čivyliuose buvo suremontuotas (uždengtas) pastato, kuriame įsikūrusi biblioteka, stogas. Dėl kiauro stogo vanduo tekėjo į bibliotekos laiptinę, sugadino lubas, sienas. Per viešuosius darbus taip pat buvo atliktas  Čivylių bibliotekos ir seniūnijos pastato laiptinės remontas, suremontuotas seniūnijos vestibiulis. Viešuosius darbus dirbę asmenys prie Jūžintų ambulatorijos įrengė naują lauko  tualetą, suremontavo Ragelių bibliotekos lauko tualetą. Prie ambulatorijos pastato dar kartą buvo padidinta automobilių stovėjimo aikštelė,  padarytas išvažiavimas didelių apimčių automobiliams, prie parduotuvės „Jūžintai“ įrengta nauja moderni skelbimų lenta.

Asmenys dirbantys visuomenei naudingus darbus padėjo socialinio darbo organizatorei prižiūrėti senukus, tvarkė Jūžintų ir kitų kaimų aplinką, padėjo ruošti malkas bibliotekų katilinėms, Rageliuose sutvarkė nugriuvusį pastatą.

Asmenys dirbantys viešuosius darbus pjovė žolę Jūžintų miestelyje, Laibgalių, Ragelių, Čivylių kaimuose, kapinėse, poilsiavietėse prie Kurliečių tvenkinio, Jūžinto, Gipinio ežerų, Čivylių tvenkinio. Laibgaliuose buvo perdažyti poilsio zonos suoliukai, dvi pavėsinės, lauko estrada, vaikų žaidimų aikštelė. Pastaroji taip pat buvo suremontuota: susukti varžtai, pakeistos virvės sūpuoklėms.

            Valant seniūnijos kelių pakeles buvo paruoštos malkos seniūnijos pastatui šildyti. Viso paruošta apie 200 kubinių metrų malkų. Išvalytos  pakelės kelių: Dauliūnai-Kalūčiškės, Jūžintai–Skeiriai, Bajoriškės–Štaronys. Čivylių ir Ragelių bibliotekų pastatams šildyti naudojamos malkos, kurios paruoštos nupjovus pavojingus medžius Ragelių ir Čivylių gatvėse.

9.Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių kitų viešųjų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

          Rokiškio rajono savivaldybė 2016 metais skyrė lėšų  255 km  kelių greideravimui. Seniūnija nugreideravo  tik 205 km kelių, nes labai anksti pasnigus ir pašalus nebebuvo galima jų greideruoti. Nepanaudotas lėšas grąžinome savivaldybei.  

           Asfalto duobių ir išdaužų lopymui pavasarį buvo skirta 231 kv. metras asfalto. Duobės ir išlaužos sutvarkytos Jūžintų miestelio  Jaunystės, Žvejų ir Naujojoje gatvėse. Rudenį seniūnija papildomai gavo dar 230 kv. metrų asfaltbetonio. Juo buvo užpiltos kelio Laibgalia -Sėlynė duobės. Tačiau gauto asfalto visoms duobėms užpilti  neužteko. Pritrūko apie 100 kv. metrų.

          Žvyruoti keliams seniūnija gavo 1161 kubinį metrą žvyro. Nužvyruoti keliai: Karveliškis–Koveliai (120 kub. m.), Tervydžiai–Šipai (198 kub.  m.),  Norkūnai-Lašai (26 kub. m.),  Dauliūnai-Kalučiškės (60 kub. m.), Raugai- Samaniai (60 kub. m.), Norkūnai-Lašai  (26 kub. m.), Čivyliai-Štaronys- Zalūbiškis“ (475 kub. m.), Štaronys-Dvirėžiai (150 kub. m.), Malūno gatvė Ragelių kaime (28 kub. m.), Beržų gatė Jūžintų miestelyje (42 kub. m.).

Sutvarkytos 3 pralaidos keliuose  Čelkiai-Rudeliai , Rokiškėlės-Zabaravos dvaras, Kalučiškės-Duokiškis.

         Seniūnija savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programai 2017-2018 metams pateikė kelią Laibgaliai-Sėlynė. Šis kelias dėl įtraukimo į remonto darbų sąrašą buvo pateiktas ir 2015 metais, tačiau jis nebuvo įtrauktas, nes nebuvo atlikta jo inventorizacija. 2016 metais tai buvo padaryta. Įtraukti į programą paprašyta Laibgalių kaimo Gėlių, Taikos gatves, Jūžintų miestelio Ateities, Naująją, Klevų ir Beržų gatves. Į 2015-2016 metų programos sąrašą buvo įtraukta Jūžintų miestelio Studentų gatvė, kuri buvo rekonstruota 2015 metais bei Laibgalių kaimo Lauko ir Šilo gatvės. 2016 metais padarytas jų rekonstravimo projektas, o darbai bus atlikti šiemet.

           Lietuvos automobilių kelių direkcija 2016 metais padarė kelio per Pilkėnus rekonstravimo  projektą ir pradėjo darbus. Asfalto danga sujungs Jūžintus su Kaniūkais, nes seniūnija gavo informaciją, kad jau rengiamas  12 km kelio atkarpos asfaltavimo projektas.

            Dėl nebarstomų ir prastai valomų rajoninių kelių, kuriuos prižiūri AB „Panevėžio regiono keliai“, seniūnija parašė prašymą Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kad žiemą keliai Čelkiai-Užpaliai , Jūžintai-Dusetos, Jūžintai-Kamajai, Gačionys-Lašai, Jūžintai-Aušrėnai būtų prižiūrimi, barstomi.

          Žiemos kelių priežiūrai seniūnijai buvo skirta 1900 Eurų. Seniūnija apsirūpino degalais ir traktoriui nupirko naujas padangas.

           Pavojingų medžių šalinimui seniūnija gavo 1600 Eurų. Kadangi kapinėse pavojingi medžiai beveik pašalinti, buvo nupjauti pavojų keliantys medžiai Ragelių kaime, Ragelių gatvėje.  Seni pakelės medžiai augo greta elektros apšvietimo laidų, todėl seniūnijos darbuotojai jų nupjauti neįstengė. Gatvėje pašalinta 11 medžių. Čivylių kaime, Čivylių gatvėje pašalinta 7 medžiai. Čivylių gatvė numatyta rekonstruoti, todėl medžius buvo būtina nupjauti. Darbus atliko AB „Rokiškio komunalininkas“.  Nupjauti medžiai  panaudoti malkoms Čivylių ir Ragelių bibliotekų šildymui.

          Naujiems medeliams įsigyti seniūnija gavo 500 Eurų. Dekoratyviniai medeliai pasodinti prie seniūnijos pastato, ambulatorijos, Ežero poilsiavietėje, Rageliuose prie tvenkinio ir Laibgaliuose.

          Seniūnijoje yra 3 veikiančios  ir 30 neveikiančių kapinių. 2016 metais didžiausias dėmesys buvo skirtas Ragelių kapinėms.

          Metų pabaigoje seniūnija gavo 14 papildomų šviestuvų. Du šviestuvus su LED lempomis teks pasikabinti patiems, o 12 šviestuvų pakabinti Jūžintų miestelio  J. O. Širvydo, Ežero, Liepų, Klevų ir Kamajų gatvėse.

10.Parengtos seniūnijos veiklos programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje

Administruojami seniūnijai skirti asignavimai.

1 progr. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta – 64529,00  (2015 m – 52873) Eurai;

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui – 24308,00   (pernai -19063) Eurai;

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų bei jaunimo gyvenimo aktyvinimas –24225,00 (pernai – 21100) Eurų;

 4 progr. Socialinės  paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas -20840,0  (pernai – 22606) Eurai;

 5 progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas -14764,00  ( pernai -1827) Eurai.

11.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

          Jūžintų seniūnijoje gyvenamąją vietą 2016 metais deklaravo 1630 gyventojų. Gyventojų skaičius per metus sumažėjo 82 asmenimis.  Senieji gyventojai miršta, o jaunuoliai, baigę mokyklą ar kitus mokslus, pasilieka gyventi didmiesčiuose, nes seniūnijoje nėra darbo vietų.

          Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 63 deklaracijos, priimti 9 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduota 60 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 30 pažymų išduota gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams). Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 2016 metais  nebuvo įtraukta nei vieno asmens.

           2016 metais gyventojams išduotos 142 pažymos, išsiųsti 134 susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruoti gautų 317 raštų (pernai – 240 ).

          Seniūnijoje įregistruotos 35 mirtys ( pernai 30), savivaldybei pateiktas 2011- 2016 metais gimusių vaikų sąrašas.

 

12. Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

           Padedant Mičiūnų kaimo ūkininkui Viliui Paršiukui buvo sutvarkytas Ragelių  kapinių patvorys, nes artimieji tvarkantys mirusiųjų kapus, už tvoros per kelis metus sumetė kalną pūvančių ir nepūvančių atliekų.  Viešųjų darbų darbininkų pagalba buvo padaryti nauji Ragelių kapinių varteliai, o Čivylių kapinių vartus sutvarkė vietiniai gyventojai. Ragelių kapinių praplėtimas jau yra įteisintas. Jos bus plečiamos automobilių stovėjimo aikštelės sąskaita.  Automobilius po kapinių praplėtimo teks statyti kelio ruože. Numatyta palikti tik vietą atliekų konteineriams pastatyti.  Seniūnija paprašė paskaičiuoti kiek lėšų reikės kapinėms praplėsti. Savivaldybės specialistų sudaryta sąmata siekia 11 tūkst. Eurų.

Jūžintų kapinių praplėtimas dar nėra įteisintas, tačiau paprašyta padaryti jų sutvarkymo sąmatą.  Viešųjų ir visuomenei naudingų darbų darbininkų pagalba kas mėnesį, o kartais per mėnesį du kartus buvo perrūšiuojami konteineriai, nes žmones pripratinti prie atliekų rūšiavimo nėra lengva. Sutvarkytas  dievdirbio Karolio Dagio kapas. Jam sutvarkyti lėšų skyrė Savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius. Viešuosius darbus dirbančios moterys tvarkė neprižiūrimus kapus.

2016 metais  mirė 35 žmonės. Laidoti išduoti 27 leidimai, nes dėl vietos stokos kapinėse kai kurie artimieji mirusiuosius nusprendė laidoti Rokiškio kapinėse.

13.Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

          2016 metais seniūnijoje buvo suteikti 8 nauji adresai, o du adresus teko koreguoti.

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai, patvirtinti oficialiems prilyginami testamentai

          Seniūnijoje per metus atlikta 80 notarinių veiksmų (pernai  121). Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo bei jo patvirtinimo.

15.Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

          Administracinės teisės pažeidimų protokolų 2016 metais surašyta nebuvo. Vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 2009- 03-27 sprendimu Nr. TS – 4.55, kuriuo patvirtintos gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, seniūnija dėl palaidų, prastai pririštų ir nutrūkusių šunų žodžiu įspėjo 3 gyventojus. Dėl prastai tvarkomos namų aplinkos perspėtas vienas gyventojas. Seniūnija AB „Rokiškio komunalininkas“ pateikė sąrašą asmenų, kurie buvo sudarę sutartis su komunalininku, bet pastaruoju metu negyvena, yra išvykę arba mirę.

16.Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo

         Seniūnija per 2016 metus sulaukė 42 rašytinių ir 31 žodinio prašymo. Daugiausiai prašymų gauta dėl leidimų medžiams nupjauti. Daugiausia žodinių prašymų gauta dėl kelių remonto darbų, gatvių apšvietimo, dėl miško vežėjų gadinamų kelių, konfliktų su kaimynais. Seniūnija gauna prašymų dėl įvairių paslaugų suteikimo, tačiau rajono taryba nėra tam patvirtinusi įkainių, todėl padėti žmonėms negalime.

          Ragelių bendruomenė pateikė prašymą, kad UAB „Rokiškio vandenys“ perimtų jų vandens tiekimą. Buvo žadėta tai padaryti 2016 metų II pusmetyje, tačiau bendruomenei priklauso tik vandens bokštas, o vandentiekio tinklai yra niekieno. Jų bendrovė rageliečiams neperdavė.           Jūžintų bendruomenė pernai kreipėsi dėl vandens nugeležinimo įrenginių įrengimo. Šie darbai buvo atlikti.

17.Prekybos viešose vietose priežiūra

           Nors Jūžintuose prekybinio paviljono nėra, prekiautojai atvyksta į aikštę prie parduotuvės „Jūžintai“. Iš prekybininkų pernai surinkta 126 Eurai.

18.Šaukti gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais

          Per 2016 metus buvo surengti Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Laibgalių ataskaitiniai susirinkimai. Du kartus Ragelių gyventojai rinkosi dėl vandens bokšto ir vandentiekio perdavimo. Vieną kartą Rageliuose vyko susirinkimas dėl bendruomenės įkūrimo. Prieš rinkimus į Seimą Laibgaliuose ir Jūžintuose vyko susitikimai su kandidatu į seimo narius Raimundu Martinėliu. Jūžintų seniūnijoje buvo surengti 2 susitikimai su kandidatu į Seimo narius Vytautu Sauliu. Kandidatai į Seimo narius dalyvavo Jūžintų, Ragelių, Laibgalių šventėse, susitiko ir bendravo su gyventojais. Jūžintų miestelio gyventojai susitiko  su darbo biržos atstovais ir Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos dėstytojais.

19. Organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje

          2016  metais seniūnijoje priimta  331 pareiškėjo prašymas deklaruoti žemės ūkio naudmenis ir pasėlius. Atliekant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą nubraižyti 2769   laukai, kurie apima beveik 5780   ha. Seniūnijoje yra įregistruoti 3  ekologiniai ūkiai, iš kurių vienas apima apie 500  ha.  Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujinta  330  valdų duomenų.  2016  metais ūkininkai buvo konsultuojami dėl dalyvavimo priemonėje  „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Trims pareiškėjams padėta užpildyti paraiškas.  Keturiems ūkininkams padėta užpildyti „Pieno gamybos ir realizavimo deklaracijas“.  Septyniolikai ūkininkų padėta užpildyti „De minimis“ paramos paraiškų formas. 2016 metų eigoje  išduotos 7 pažymos apie žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus bei 7  ūkininkams padėta užpildyti 2012 – 2013 metų numodeliuotų lėšų grąžinimo dokumentus. Visus metus buvo priimami, registruojami bei siunčiami į NMA pareiškėjų prašymai ir dokumentai, susiję su paraiškų administravimu  už žemės ūkio naudmenis ir pasėlius.

          2016 metais rajoniniame konkurse „Pažangiausi metų ūkiai“ Rokiškio rajono savivaldybės mero diplomu apdovanoti ūkininkai Eglūnas Obelinskas  ir Ramunė Raugaitė užėmę I – ąją vietą ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų kategorijoje.  Mero padėkos raštais buvo apdovanoti ūkininkai Galina ir Petras Žiukeliai, pelnę nominaciją „Atkakliausias ūkininkas“ už nepasidavimą pieno antipolitikai bei  ūkininkas Rokas Raupys, pelnęs apdovanojimą nominacijoje „Neišeik iš Sodžiaus“ už pasirinkimą kurtis kaime.  

20. Rengia ir teikia savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą

          Seniūnijoje parengti 69 administracijos direktoriaus įsakymų projektai. Pateikti prašymai dėl sugedusio automobilio pakeitimo kitu, autobusiuko remonto, kapinių įteisinimo, jų praplėtimo ir sąmatų sudarymo, Ragelių kaimo vandentiekio perėmimo, naujų  šviestuvų įrengimo, kelių ir gatvių remonto įtraukimo.

21. Atlieka kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje

          Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines, rūpinasi, kad jos turėtų kūrikus.

          Kas mėnesį perrūšiuojami rūšiavimo konteineriai, renkamos atliekos pakelėse, naikinami savavališki sąvartynai. Seniūnija prižiūri miestelio autobusų stoteles, viešąsias erdves, lauko tualetus. Atnaujina informacinius stendus.

          Seniūnija dviem maršrutais veža vaikus į Jūžintų J. O. Širvydo pagrindinę mokyklą.

          Seniūnijos specialistai dalyvauja reiduose su policijos ir priešgaisrinės tarnybos pareigūnais.

 

 

 

Seniūnė                                                                                              Audronė Baltuškaitė

 

 


 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ ATASKAITA


Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais

 

1. Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms

 

Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 196 neįgalių asmenų, kuriems iš jų nustatyta : netektas darbingumas - 114, priežiūra (pagalba) - 36, nuolatinė slauga – 46. Vaikų su negalia yra 2. Vienišų – 30 asmenų. 5 suaugę seniūnijos gyventojai turi globėjus, 4 šeimose auga globojami vaikai. Vykdoma šių asmenų globos (rūpybos) priežiūra. Surašyti 75 buities tyrimo aktai. Atliktas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas 6 asmenims, senyvo amžiaus žmonių soc. globos poreikio vertinimas 3 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas atliktas 3 asmenims. Dienos soc. globa kliento namuose teikiama 1 asmeniui. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateikti - 2, patenkinti – 2 prašymai. 6 vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus visuomenei naudingų darbų darbininkus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai informuoja apie 11, konsultuoja apie 10 klientų. Per einamus metus atlikta apie 60 tarpininkavimo ir/ar atstovavimo paslaugų. 10 asmenų suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa taikyta 1 asmeniui. Soc. pašalpą gauna 69 šeimos (asmenys), išmokas vaikui 41 šeima. Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 37 asmenys, patenkinti 35 prašymai. (tai 10 prašymų daugiau nei pernai). Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 42 šeimoms. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto lėšų teikta 307 asmenims. (Pernai – 327 asmenims) Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 70 šeimoms. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas per mėnesį vidutiniškai gauna 8 šeimos. (Pernai – 56 šeimos). Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 26 šeimos. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 10 asmenų. Aštuoni seniūnijos neįgalieji dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Vykdyta akcija „Kūrenkime saugiai“. Su priešgaisrinės apsaugos specialistu lankytos soc. remtinos bei soc. rizikos šeimos, vieniši senukai. Dalyvauta Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto varžybose.

 

2. Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus

 

 2015 metų gruodžio 1 dieną Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašytos 10 socialinės rizikos šeimų (2014 metais - 8, 2013 metais taip pat 8 šeimos). Jose auga 22 nepilnamečiai vaikai. Per 2015 metų sausio – gruodžio mėnesius į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, nepakankamos vaikų priežiūros ir (ar) piktnaudžiavimo alkoholiu įtrauktos 3 naujos šeimos, iš socialinės rizikos šeimų sąrašų išbraukta 1 šeima. Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 4 stebimos šeimos, jose auga 12 nepilnamečių vaikų. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Taip pat seniūnijoje gruodžio 1 d. gyveno 4 šeimos, kuriose auga 8 globojami (rūpinami) vaikai, iš kurių 1 vaikas yra globojamas tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2015 metais socialinės rizikos šeimose ir stebimose šeimose lankėsi apie 180 kartų, surašyti 167 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kt. paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmenims ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas nupirktos būtiniausios asmens higienos priemonės, maisto produktų. Vienai šeimai nupirkta statybinių medžiagų, kurios panaudotos naujai krosniai sumūryti. Mažas pajamas gaunančios, skurdžiai gyvenančios socialinės rizikos šeimos 2 kartus per metus (pavasarį ir rudenį) buvo paremtos labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ akcijoje surinktais, gyventojų paaukotais maisto produktais. Savanoriškais pagrindais akcijoje dalyvavo ir maisto produktus prekybos centruose rinko abi Jūžintų seniūnijos socialinės darbuotojos. Metų eigoje socialinės rizikos šeimos keletą kartų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais, gegužės mėnesį - Vokietijos Estenfeldo krašto Maltos ordino, o spalį – Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos CARITAS labdara. 

2015 metais Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimos dalyvavo įvairiuose renginiuose, mokymuose. Gegužės 7 d. Jūžintų seniūnijoje vyko prevencinis renginys, skirtas kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje. Renginyje teisės aktus pristatė, statistika ir praktine patirtimi dalinosi bendruomenės pareigūnė Enrika Pavilonienė bei Rokiškio rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio tyrėja Sandra Leikaitė. Lapkričio 22 d. pageidaujantys dalyvauti prevenciniame renginyje “Ištarkime – smurtui ne“ seniūnijos gyventojai (tarp jų ir socialinės rizikos šeimų atstovai) nuvežti seniūnijos transportu į Rokiškio rajono savivaldybę, kurioje vyko renginys. 2015 metais balandžio ir gegužės mėnesiais socialinės rizikos šeimų mamos dalyvavo pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose, pagal visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vykdytą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai plėtra“. Kitas projektas, pagrįstas savanoriškumo principu, kuriame antrus metus iš eilės dalyvavo Jūžintų seniūnija - „Vaikų svajonės“. Projekto „Vaikų svajonės“ metu buvo renkamos 2-14 metų vaikų, kurie auga socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, svajonės. Surinktos svajonės publikuotos projekto tinklalapyje ir tarpininkaujant socialiniams darbuotojams, sudarytos sąlygos geros valios žmonėms jas įgyvendinti. Jūžintų seniūnijoje šiais metais projekte dalyvavo 12 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. 8 Jūžintų seniūnijos vaikams svajonės įteiktos Rokiškio miesto, Rokiškio kaimiškosios ir Jūžintų seniūnijos socialinių darbuotojų suorganizuoto šventinio renginio, kuris vyko gruodžio 21 d. Rokiškio rajono savivaldybės salėje, metu, kitiems vaikams dovanas geros valios žmonės panoro įteikti asmeniškai, jų namuose.

 

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui, žemės ūkio specialistės veikla

 

Seniūnija gavo 5 gyventojų skundus dėl žvėrių padarytos žalos. Pernai seniūnija skundų negavo.

Gyventojų skundai pateikti dėl vilkų sudraskytų avių. Arvydas Sirius   iš Zalūbiškio kaimo dėl vilkų prarado 5 avis, Vismantas Stankevičius iš Tomakaimio – 3 avis, Olegas Stankevičius iš Anapolio kaimo – 15 avių, Algimantas Seibutis iš Minkūnų kaimo – 3 avis, Gediminas Dilys iš Minkūnų kaimo – 2 avis. Avių augintojų skundai pateikti Žemės ūkio skyriui dėl nuostolių atlyginimo.

Jūžintų žemės ūkio specialistė priėmė 323 pareiškėjo prašymus deklaruoti žemės naudmenis ir pasėlius. Seniūnijoje yra tik 10 stiprių ūkininkų,kurie valdo didžiausius žemės plotus. Jaunieji ūkininkų aktyvumas po truputį auga ir seniūnijoje aktyviai ūkininkauja 5 jauni ir aktyvūs pareiškėjai Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės ūkininkai negalėjo auginti kiaulių..

Rajono žemdirbių šventėje už gerą ūkininkavimą padėkos raštais buvo apdovanotas jaunasis ūkininkas Žilvinas Vladarskis., ūkininkų iš Rokiškėlių Antano ir Laimutės Šliakų augalininkystės ūkis. Vytautas Šliakas buvo paskelbtas rudeninio arimo konkurso I-osios vietos laimėtoju ariant tradiciniais plūgais. 

 

4. Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

Seniūnija per rajono Vietos veiklos grupės skirtą paramą baigė vykdyti projektą “Rekreacinės zonos įrengimas prie II Kurkliečių tvenkinio. Jo vertė 23 tūkst. eurų. Meldučių kaime prie Kurkliečių II tvenkinio įrengta žvyruota 8 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, išsemiaiams lauko tualetas, pavėsinė – prekybos paviljonas. Nutiestas nusileidimo takas iki tvenkinio, išvalytas paplūdimys, pastatyta persirengimo kabina, suoliukai, nutiestas tiltelis į tvenkinį, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pastatyta pavėsinė, įrengtas ugniakuras. Seniūnija šioje teritorijoje pasodino pušaites, 3 kartus pjovė žolę. Rageliuose toliau buvo tvarkoma poilsio zona prie išvalyto tvenkinio. Padedant vietos gyventojams buvo pastatytas stalas su suolais, įrengta vieta aisti vaikams, pasodinti gėlynai. Specialistė kultūrai Jūžintams Vaida Žalalaytė kartu su sporto pramogų klubu „Elniaragis“ pateikė projektą ir gavo paramą sporto žaidynėms surengti. Jos vyko tradicinės kraštiečių šventės „Dienos:“Mūsų Jūžintai“ metu. Žemės ūkio specialistė Gintarė Vinciūnienė per bendruomenę parašė projektą paramai gauti. Jos iniciatyva buvo surengta jaunų šeimų ir vaikų sporto šventė. Laibgalių kultūros namų specialistės Vandos Cicikos iniciatyva per bendruomenę buvo parašytas projektas sportinei veiklai tobulinti. Įsigyti kilimėliai aerobikos ir jogos treniruotėms. Prie Jūžinto ežero poilsiavietėje buvo pradėta rengti antra paplūdimio tinklinio aikštelė, įrengtas elektros apskaitos skaitiklis, pradėta rengti virvės traukimo vieta.

 

5. Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

 

2014 metams seniūnija įdarbino 33 bedarbius (Pernai – 36, užpernai -43). Dalis bedarbių dirbo tik po mėnesį, kai pernai galėjo dirbti po 2 mėnesius dirbti po du mėnesius. Seniūnijoje turime 125 registruotus bedarbius. Gaunant labai mažai lėšų, visų įdarbinti per metus negalime. Su asmenimis, kurie privalo už pašalpas dirbti visuomenei naudingus darbus, buvo sudaryta 209 sutartys.( Pernai – 190) Kai kurie jų dirbo po tris arba du kartus. Dauguma jų padėjo vienišiems asmenims, dirbo aplinkos tvarkymo darbus. Nemokamus viešuosius darbus už gautas baudas seniūnijoje dirbo 6 asmenys. (pernai – 8) Jie tvarkė pakeles, aplinką, padėjo seniems ir vienišiems asmenims. 

 

6. Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

 

Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu. Internetas yra Ragelių ir Čivylių bibliotekose. Padedant UAB „Zirzilė“ interneto paslaugos buvo pradėtos teikti Laibgalių gyventojams. Dabar internetu gali naudotis ir kultūros specialistė laibgaliuose. Seniūnija visą aktualią medžiagą talpina internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt, Jūžintų seniūnijos puslapyje. Jame yra skirta vieta kaimo bendruomenėms. Laibgalių bendruomenė turi savo internetinį puslapį

 

 7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

 

Seniūnijoje kasmet rengiamos tradicinės kraštiečių šventės: Laibgaliuose - „Gandrinės“, o Jūžintuose – „Dienos: Mūsų Jūžintai“. Per tradicinę „Gandrinių“ šventę, kuri paskutijuoju metu apjungiama su vykdomais projektais, pasirodo visų gatvių gyventojai. Jie pristato savo kiemelius, patiekalus, parengia koncertinę programą. Šventėje apdovanojami nominantai, gražiausių sodybų šeimininkai, dovanas gauna naujagimių tėvai. Šventė finansuojama iš projektinių ir VBT skirtų lėšų.

Tradicinė Jūžintų šventė “Dienos :”Mūsų Jūžintai” buvo surengta seniūnijos iniciatyva. A.Rimiškis ir Jūžintų kaimo bendruomenė prie jos neprisidėjo. Surengti šventę padėjo sporto pramogų klubas „Elniaragis“, vadovaujamas mokytojo Vytauto Gaigalo. Jis organizavo tinklinio ir virvės traukimo varžybas. Šventėje koncertavo rajono ir Anykčšių kultūros centro kolektyvai, dalyvavo Dusetų jojikės.

Laibgalių ir Jūžintų kultūros centruose buvo surengti visų valstybinių švenčių minėjimai. Jūžintuose valstybinių švenčių minėjimai buvo rengiami kartu su J.O.Širvydo vidurine mokykla. Seniūnija neturi salės, todėl naudojasi mokyklos paslaugomis. Laibgaliuose, Rageliuose ir Jūžintuose buvo švenčiamos užgavenės, joninės, surengtos vakaronės. Jūžintų bibliotekoje buvo surengta Birutės Kairienės ir Rimvydo Pupelio tapybos darbų paroda. Laibgalių bibliotekoje vyko tradicinis rudens poezijos vakaras. Jūžintų vokalinis moterų trio koncertavo seniūnijos kaimų gyventojams, dalyvavo neįgaliųjų šventėje.

Jūžintuose bendruomenės iniciatyva kasmet renkamas metų žmogus, skiriamos nominacijos už atskirus darbus. Ši tradicija vyksta per cepelinų balių. Šiemet metų žmogaus titulas buvo suteiktas seniūnijos žemės ūkio specialistei Gintarei Vinciūnienei. Jos iniciatyva antrus metus prie ežero buvo organizuota vaikams šventė. Bendruomenės pirmininkės Jūratės Puslienės iniciatyva prie ežero buvoįrengti nauji suolai su stalais, tvarkomi gėlynai. Rudenį gyventojai buvo pakviesti į edukacines programas – Gongų muzikos ior piešimo.

Jūžintų seniūnijos artojas Rimantas Pauliukevičius dalyvavo Kavoliškyje surengtoje „Pirmosios vagos” šventėje. Seniūnijos aktyviausi gyventojai vyko į tradicinę „Amatų ir derliaus šventę“ Dusetose, kur pristatė savo amatininkų ir ūkininkų produkciją, dalyvavo Kamajų tradicinėje šventėje “Kuc, kuc Kamajuos”, Rokiškio gimtadienio šventėje.

Ragelių gyventojams (vaikams ir suaugusiems) įvairias šventes rengė bibliotekos vedėja Reda Lapienienė. Čivylių kaime renginius pradėjo rengti nauja bibliotekininkė Gintarė Jegoravienė.

Gausėja į Jūžintus tavykstančių turistų būrys, kurie domisi Jūžintais ir jų apylinkėmis. Bendruomenės pirmininkė J.Puslienė rengia edukacines programas apie duonos kepimą. Turistai taip pat domisi šv.Mykolo Arkangelo bažnyčia, vienuolyno cėlėmis, Dusetų girios pažintiniu taku, Gačionių dvaru.

Seniūnijos darbuotojai kartu su gyventojais surengė apsilankė Agluonoje, Daugpilyje, bei kituose Latvijos miesteliuose, apžiūrėjo žymias vietas..

Jūžintų sportininkai dalyvavo seniūnijų spartakiadoje .Deja, didelių pasiekimų nebuvo pasiekta.

 

8. Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

 

 

Savivaldybė šiemet viešiesiems darbams atlikti teskyrėk 890 eurų. Didesnioji pusė šių gautų lėšų buvo panaudota pakelėms valyti.darbo įrankiams įsigyti. Seniūnija taip pasigamino malkų, nes joms įsigyti pinigai neskiriami. Viešuosius darbus, dirbantys asmenys tvarkė aplinką, sodino gėles, želdinius, juos prižiūrėjo, rinko ir rūšiavo atliekas, trimeriu ir dalgiais pjovė žolę, atliko smulkius remonto darbus. Viešųjų darbų bei asmenų, dirbusių visuomenei naudingus darbus, pagalba buvo valomos gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, rišo šluotas, mezgė senukams vilnonines kojines, padėjo socialiai remtiniems asmenims, vienišiems senukams kapojo malkas, jas nešė į malkines, tvarkė jų namų aplinką bei atliko kitus darbus.

 

9. Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

 

Iš Kelių fondo seniūnijos keliams greideruoti buvo skirta 9910 eurų. JŲ užteko 243 km kelių nugreideruoti. Keliai , kuriais vežami moksleiviai į mokyklą, buvo greideruoti po 3 kartus. Likusius galėjome greideruoti po 1-2 kartus. Keliams žvyruoti seniūnija gavo 967 kubinius metrus žvyro. (Pernai –643 kubinių metrų.)

Nužvyruota kelio „Karveliškis – Koveliai“ dalis, kelias „Rokiškėlės – Rudeliai“ I, dalis kelių: „Rokiškėlės – Didėja“, ‚Neliūbiškis – Tervydžiai“, Dauliūnai- Kaluciškės“, „Aušrėnai – Žiukeliškės“‚ Dauliūnai – Pilkėnai“. Taip pat žvyruotos Jūžintų miestelio Beržų ir Klevų gatvės, Minkūnų kaimo Durpyno akligatvis, Dusetų gatvė. Kelius greideravo ir žvyravo AB” Panevėžio regiono keliai” Rokiškio kelių tarnybos darbuotojai.

Asfalto duobėms užlopyti seniūnija gavo 216 kvadratinių metrų asfalto. Duobės asfalte buvo lopytos tik Ragelų gatvėje Ragelių kaime. Asmenys dirbantys viešuosius darbus kastuvais nuskuto gatvės pakelių velėną. Tai patarė ir dalis gyventojų prie savo namų, kad nutekėtų vanduo ir negadintų asfalto dangos..

Žiemos kelių priežiūrai seniūnija gavo 1836 Eurus. Už šias lėšas buvo pirktas ne tik kuras, bet remontuotas traktorius, jo skydas, nupirktos naujos padangos, akumuliatorius.

Vasaros viduryje įlūžo pralaida kelyje „Kaluciškės – Duokiškis“. Kreipėmės į savivaldybės administraciją dėl remonto, tačiau gavome atsakymą, kad turime pasirūpinti patys. Seniūnija tokiems darbams neturi lėšų ir technikos darbams atlikti. Pavasarį bandysime šį darbą atlikti kastuvų ir rankų pagalba.

Labdarai buvo gauta žvyro ir druskos mišinio. Slidžius šaligatvius barstė visuomenei naudingus darbus atliekantys asmenys.

Nauja asfalto danga buvo perklota Studentų gatvė. Dėl jos remonto seniūnija į savivaldybę kreipėsi dar 2008 metais.

Šiemet, kaip ir pernai, pati seniūnija iš surinktų sėklų augino gėlių daigelius. Išaugintais gėlių daigeliais aprūpinti Čivylių, Ragelių, Laibgalių kaimai. Už savivaldybės skirtus 1000 eurų nupirkta įvairių dekoratyvinių krūmų, tujų eglučių, kėni sodinukų. Jais apželdinta Jūžinto ežero poilsiavietė, Rageliu poilsio zona prie tvenkinio, pasodinti sodinukai Laibgaliuose, 80 pušaičių atsodinta prie Kurkliečių tvenkinio, kur įrengta poilsiavietė. Viešuosius darbus dirbantys asmenys tvarkė teritorijas ne tik prie seniūnijai priklausančių pastatų, bet ir prie bešeimininkių, neprižiūrimų.

Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines: Laibgalių mokyklos -darželio-kultūros namų, Laibgalių, Čivylių, Ragelių bibliotekų ir seniūnijos administracinio pastato. Kadangi jau šešeri metai seniūnijai neskiriama lėšų malkoms įsigyti, seniūnija viešųjų darbų pagalba malkas ruošia pati. 2015 metais paruošta paie 350 kvadratinių metrų malkų, kurių vertė per 50 tūkst. Lt..

Dėl mažų asignavimų susiklostė prasta padėtis su gatvių apšvietimu. Apšvietimas įjungiamas tik Laibgalių ir Jūžintų miestelio pagrindinėse gatvėse. Gruodžio ir sausio mėnesiais apšviečiame visas gatves. Dėl lėšų stygiaus negalime apšviesti Ragelių ir Čivylių kaimų gatvių.Čia nėra pakabintų šviestuvų. Čivyliuose tereikia tik 5, o Rageliuose – 14 šviestuvų. Seniūnijoje yra trys vieši tualetai – Jūžintuose ir Laibgaliuose. Laibgaliuose pagal projektą įrengtas naujas modernus tualetas, pritaikytas ir neįgaliesiems. Kiti tualetai yra labai prastos būklės. Per šventes gyventojams leidžiama naudotis seniūnijos ir Laibgalių kultūros namų vidaus tualetais.

Už gautas papildomas lėšas buvo suremontuotas Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus ir Laibgalių kultūros namų pastato koridorius ir laiptinė, pakeisti 4 langai, ir ketverios durys.

 

10. Parengtos seniūnijos veiklos  programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje


Administruojami seniūnijai skirti asignavimai. Seniūnijai 2015 metais:

1 progr.   Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta- 52873 Eurai.

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas -19063 Eurai

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas – 21100    Eurų.

4 progr. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas- 22606 Eurai

5 progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas–1827 Euru. Iš viso seniūnija į biudžetą gavo 133942 eurus.

 

Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus ir Laibgalių kultūros namų patalpų remontui seniūnija gavo 3440,68 eurus. Žiemos kelių priežiūrai buvo skirta 1836 Eurai. Remonto darbams seniūnijos įstaigose atlikti buvo skirta 1680 Eurų. Viešųjų darbų pagalba atlikti darbams ir medžiagoms įsigyti buvo skirta 890 eurų. Seniūnija taip pat gavo 2250 Eurų avariniams medžiams nupjauti, 1000 Eurų naujiems želdiniams įsigyti.

 

11. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

  

Jūžintų seniūnijoje 2015 metais gyvenamąją vietą yra deklaravę 1712 gyventojų (pernai- 1754). Jų skaičius per metus sumažėjo 42 asmenimis (pernai –40.

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 75 (pernai –56) deklaracijos, priimta 10 (pernai - 38) sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduotos 149 (pernai - 159) pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 38 (pernai -67) pažymos išduotos gyvenamosios patalpos savininkui ( bendraturčiams), 3 (pernai -1) asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Iki metų pabaigos gyventojams išduotos 188 pažymos (pernai -265), išsiųsti 145   (pernai -151) susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruota 240 (pernai - 261 ) gauti raštai.     

Iki gruodžio 31 dienos seniūnijoje įregistruota 30 (pernai - 31) mirtys, savivaldybei pateiktas 2010-2015 metų gimimo vaikų sąrašas. Seniūnijoje parengti 64 (pernai – 81) administracijos direktoriaus įsakymai. Rajono savivaldybės tarybai pateikti prašymai dėl Laibgalių –Sėlynės kelio, Laibgalių Lauko, Šilo, Taikos, Gėlių ir Jūžintų Ateities. Klevų ir Naujosios gatvės remonto darbų, Ragelių kapinių praplėtimo.

 

12.   Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

 

   

Seniūnijoje yra 3 veikiančios ir 33 neveikiančios kapinės. Deja, iš neveikiančių kapinių 2 kapinių nepavyko surasti. Iš neveikiančių kapinių prižiūrimos Kulių, Pilkėnų, Mičiūnų, Radyšių, Dauliūnų kaimo kapinaitės. Norint sutvarkyti likusias kapines reikia daug lėšų bei darbo jėgos. Viešaisiais darbais to atlikti nepajėgsime. Kol kas yra atlikti tik Jūžintų kapinių praplėtimo kadastriniai matavimai, bet apie jų praplėtimo darbus seniūnija informacijos neturi.   Laidojimui vietų Ragelių kapinėse neliko. Greitu laiku panaši situacija bus ir Jūžintų kapinėse. Nors gyventojai ir kapų lankytojai skelbimų lentoje informuoti apie atliekų rūšiavimą, ne visi tai daro. Seniūnijoje viešuosius darbus dirbantiems asmenims tenka išversti konteinerius ir perrūšiuoti atliekas. Prie kapinių yra pastatytos talpos pūvančioms atliekoms talpinti. Pūvančias atliekas seniūnija kompostuoja. Speciali komposto dėžė įrengta prie seniūnijos. Šiemet, kaip ir pernai, iš Ragelių ir Jūžintų kapinių patvorių rinkome išmėtytus antkapinius paminklus, juos likvidavome, tvarkėme šabakštynus, rinkome šiukšles. Viešųjų darbų darbininkų pagalba Jūžintų kapinėse buvo prižiūrimi ir tvarkomi mirusių gyventojų kapai, kurių artimieji labai retai atvyksta, pjaunama žolė laisvoje teritorijoje, grėbiami lapai. Pagal nustatytą tvarką išduodami leidimai laidoti mirusiuosius, duomenys apie palaidotus asmenis įtraukiami į specialią knygą. Šiais metais seniūnijos kapinėse palaidota 29 asmenys.  Pernai - 25.

 

13. Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

 

Pagal gyventojų prašymus suteikta 12 adresų. Pernai suteikta 15 naujų adresų

 

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams  notarinius veiksmai, patvirtinti oficialiesiems prilyginami testamentai

 

Atlikti 121 (pernai - 314) notarinių veiksmų. Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo ir jo patvirtinimo

 

15. Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

 

2015 metais seniūnijoje nėra surašyta administracinės teisės protokolų. Gyventojai kreipėsi tik dėl miestiečių atvežtų ir paliktų šunų. Seniūnija jų neturi kur dėti, o AB “Rokiškio komunalininkas“ jų dar nepriima. Kelis šunis teko užmigdyti, nes neatsirado jų savininkai. Trys šunų šeimininkai buvo perspėti dėl nutrūkusių nuo pavadžių augintinių. Paprašyta, kad jie būtų tvirtai pririšti. Dėl ūkininko Jono Būgos  augintinių atsivestų 13 šunyčių buvo kreiptasi į Maisto ir veterinarijos tarnybą. Šuniukai buvo prastai prižiūrimi. Seniūnija padėjo jiems rasti šeimininkus. Dėl Laibgalių gyventojo namų kieme atsiradusio agresyvaus šuns teko kviesti policijos pareigūnus, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus. Šuo buvo sugautas ir laikinai išvežtas į policijos komisariatą.

 

16. Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo


Seniūnija šiemet sulaukė 39 rašytinių ( pernai –22) ir 25 ( pernai – apie 35) žodinių prašymų ir skundų. Daugiausia kreiptasi dėl adresų suteikimo, dėl leidimų medžiams pjauti, kelių remonto, asfalto duobių lopymo, gatvių apšvietimo žiemą, kelių valymo, greideravimo, palaidų šunų, Sasnovskio barščių naikinimo, namų ir butų pardavimo, neprižiūrimų naminių gyvulių, dėl miško vežėjų sugadintų keliukų, konfliktų su kaimynais. Daug gyventojų prašo įvairių paslaugų, kurių seniūnija pagal įstatymus negali teikti. Prašymai yra nuomoti traktorių, priekabą, atvežti malkas, nupjauti žolę, sukapoti malkas.

 Ragelių gyventojai dar vis nesugeba sutvarkyti ir AB ‚Rokiškio vandenys“ perduoti pajininkams priklausančio vandentiekio. Vandens gręžinį norima perduoti bendrovei “Rokiškio vandenys”. Jūžintų ir Laibgalių gyventojai nori nuotekų valymo įrenginių. Bendruomenė AB “Rokiškio vandenys“ pateikė prašymą įrengti valymo įrenginius. Gautas atsakymas, kad tai priklausys nuo ES paramos. Šiemet valymo įrenginiai buvo įrengti Laibgaliuose esantiems seniūnijos pastatams. Jūžintų bendruome taip pat kreipėsi į bendrovę dėl vandens nugeliažinimo įrenginių. Kol kas atsakymo dėl darbų atlikimo negauta.

 

17. Prekybos viešose vietose priežiūra

 

Jūžintuose turgelio paviljono nėra, nors prekybininkai atvyksta. Prastos būklės prekybos paviljonas nugriautas, o naujam pastatyti seniūnija neturi lėšų. Be to, nėra ir darbininkų, kurie mokėtų atlikti statybos darbus. Per metus iš turgelio prekiautojų surenkama iki 116 eurų specialiųjų lėšų. Į Laibgalius prekiautojai atvyksta retkarčiais, tačiau jų nėra kam apmokestinti.

 

18. Gyventojų sueigų, susitikimų su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais susitikimai

 

Per metus seniūnijoje surengti 2 Vietos bendruomenių tarybos pasitarimai, kuriuosee nuspręsta pasidalinti skirtas   lėšas, bendruomenių poreikiams tenkinti. Seniūnijos gyventojai susitiko su   Darbo biržos, Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos atstovais. Laibgaliuose ir Jūžintuose vyko susitikimai su kandidatais į merus ir rajono savivaldybės tarybos narius. Laibgaliuose, Jūžintuose, Rageliuose, Čivyliuose vyko ataskaitiniai susirinkimai. Vasaros metu susirinkimai buvo surengti Minkūnuose, Jūžintuose, Laibgaliuose, Rageliuose., Čivyliuose. Jų metu buvo išrinkti seniūnaičiai, aptarti artimiausi ir būtiniausi darbai. Čivyliuose įvyko susirinkimas dėl numatyto gatvės remonto bei medžių pašalinimo.


19. Padėjimas organizuoti rinkimus ir referendumus

 

Seniūnija padėjo organizuoti rajono mero ir rajono savivaldybės tarybos rinkimus. Buvo įrengtos patalpos, organizuotas rinkėjų pavėžėjimas.

 

Seniūnė Audronė Baltuškaitė

 

 

 


Informaciją atnaujino: Audrone ,
Informacija atnaujinta: 2020-02-20 11:08
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema