Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Pradžia
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

 
 

bck
sausis 2019
fow
P
A
T
K
P
Š
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė26805176
Šiandien2606
Dabar naršo19
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

ERASMUS+ KA1 2015-2016

Spausdinti

 

 

 

PROJEKTO POVEIKIO TYRIMAS

 

Tiek vizituose dalyvavę, tiek nedalyvavę mokyklų darbuotojai vizito sąlygotus pokyčius beveik iš karto pastebi mokyklos kultūros ir pasikeitusių mokytojų kompetencijų srityse: mokyklose yra daugiau diskutuojama apie tarptautiškumo idėjas, pedagogų bendruomenėje daugėja atvirumo, tolerancijos. Lėčiausius pokyčius abiejų grupių respondentai nurodo mokinių mokymosi srityje. Po projekto praėjus 6 mėn. gerėjančius mokinių mokymosi rezultatus, didėjančią mokymosi motyvacija, įžvelgia apie 10 proc. respondentų.

Tyrimas atskleidė aukštus mokinių lūkesčius dėl pedagogo tarptautiškumo kompetencijų. Apie 54 proc. mokinių pažymi, kad jiems svarbūs mokytojo gebėjimai, susiję su tarptautinio mokymosi organizavimu, užsienio patirties perėmimu, užsienio kalbos mokėjimu. Šie mokinių atsakymai atsiskleidžia atviros ES mokymosi erdvės, kurią sąlygoja bendra darbo rinka, poreikį.  Mokiniai pripažįsta mokytojų mobilumo vizitų sąlygotus pokyčius. Po pusmečio pasibaigus projektui, apie 70 proc. mokinių jau pastebi ugdymo proceso pokyčius, teigdami, kad kvalifikacijos tobulinimo vizituose užsienyje dalyvavusių mokytojų pamokos, organizuojama projektinė veikla tampa įdomesnė, nes dažniau naudojamos išmaniosios technologijos, siūloma daugiau projektinės ir veiklos už mokyklos ribų. Tačiau dar tik maža mokinių dalis (5,4 proc.) nurodo, kad tai teigiamai įtakojo jų mokymąsi ir pasiekimus. 

Tyrimas atskleidė mokyklos palaikančios aplinkos reikšmingą įtaką projekto rezultatams. Vadovo ir kolegų pritarimas, palaikymas ir įsitraukimas yra labiausiai projekto rezultatų tvarumui įtaką darantys veiksniai. Tiek projekte dalyvavę, tiek nedalyvavę mokytojai pastebi teigiamą visų konsorciume dalyvavusių mokyklų direktorių dėmesį projektui, jų rūpestį projekto idėjų sklaida mokykloje, domėjimąsi įgyvendinimu.

Informacijos apie vizitą sklaida mokyklos viduje projekto rezultatams įtakos turėjo mažiausiai. Patys mokytojai teigė, kad pakeitus tradicines projekto rezultatų ir naudos viešinimo formas (konferencijos, pranešimai, paskaitos kolegoms) pakeitus paveikesnėmis priemonėmis: profesinėmis dirbtuvėmis, stažuotėse dalyvavusių mokytojų profesinės veiklos stebėjimu, didesnės apimties ir trukmės kvalifikacijos tobulinimo renginiais  - būtų pasiekta didesnio projekto rezultatų tvarumo.

 

2016 lapkričio - 2017 m. sausio mėn. Rokiškio r. savivaldybės Švietimo skyrius atlieka tyrimą projekto tvarumui nustatyti: renkama informacija mokyklose apie pokyčius, kuriuos inicijavo stažuotėse dalyvavę mokytojai, atliekamos mokytojų ir mokinių anketinės apklausos, stebimi ugdymo proceso pokyčiai konsorciumo mokyklose. Tyrimo rezultatai bus pristatyti 2017 m. vasario mėn.  

Anketa mokytojams -http://apklausa.lt/f/anketa-mokytojams-apie-pokycius-mokykloje-sugrizus-is-mokymu-uzsienyje-wahyru4.fullpage                                                   

Anketa mokiniamshttp://apklausa.lt/f/anketa-mokinimas-apie-pokycius-mokykloje-mokytojams-sugrizus-is-mokymu-uzsi-cw8drmt.fullpage

 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos

 

,,PAGRINDINIO UGDYMO PAKOPOJE DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS IR LYDERYSTĖS PLĖTRA ROKIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE“

Pagal ERASMUS+KA1 (Asmenų mobIlumas mokymosi tikslais)  programą

 

Projekto pražia 2015-06-01

Projekto pabaiga 2016-06-01

Teikėjas - Rokiškio rajono savivaldybė

Paraiškos rengėjas – Rokiškio r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

 

TRUMPAS PROJEKTO PRISTATYMAS 

 

NEPRIKLAUSOMŲ TYRĖJŲ ATLIKTAS TARPTAUTINIS TYRIMAS APIE  ERASMUS+ PROGRAMOS KA1 VEIKSMO

(ASMENŲ MOBILUMO MOKYMOSI TIKSLAIS) POVEIKĮ IR REZULTATŲ TVARUMĄ LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE (pilna tyrimo ataskaita)

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame iki 2020 metų plane vienas iš prioritetinių sumanios visuomenės ir socialinės gerovės kūrimo tikslų - užtikrinti švietimo paslaugų kokybę. Šiam tikslui pasiekti numatytos konkrečios priemonės: plėsti rajono švietimo bendruomenės narių kompetencijų tobulinimą, didinti tarptautinį švietimo subjektų judumą bei skatinti kūrybiškumo ir lyderystės projektų įgyvendinimą mokykose. Rajono bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pagrindinio ugdymo programas, strateginiuose planuose numatyta didinti naujoviškų praktikų vystymą, sudaryti sąlygas mokytojams bendradarbiauti ir kelti kvalifikaciją, tobulinant profesines, bendrakultūrines kompetencijas ir ugdytis lyderystę.

 

Remiantis 2010-2014 metų mokyklų įsivertinimo, mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis - rajone įvardintos pagrindinės švietimo problemos: nuolat prastėjantis 5-8 ir 9-10 (IIg) klasėse besimokančių mokinių motyvacijos lygis, mokinių pasiekimų žemėjimas pereinant mokytis pagal pagrindinio ugdymo pakopą, mokytojų profesinių ir bendrakultūrinių kompetencijų trūkumas dirbant su 10-16 metų paaugliais. Šias įžvalgas patvirtina ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintojų ataskaitos, kuriose mokykloms rekomenduota tobulinti mokymosi veiklos diferencijavimą, kreipiant dėmesį į atskirų mokinių pažangą, keisti mokymo nuostatas ir būdus labiau orientuojantis į aktyvaus mokymo(si) organizavimą, stiprinti pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų bendradarbiavimą tariantis dėl mokinių pažangos matavimo, pasiekimų vertinimo ir ugdymo proceso planavimo.

 

Vadovaujantis UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ metu (2011m.) atlikto tyrimo duomenimis, stažuotės bei mokymasis užsienio šalyse vertinamos kaip viena iš veiksmingiausių mokytojų kvalifikacijos kėlimo formų, derinanti savyje praktinių ir teorinių žinių sintezę, plečianti mokytojų kultūrinį akiratį ir skatinanti užsienio kalbų mokymąsi. Ne trumpiau nei savaitės trukmės mokymai užsienyje bei patirties perdavimas kolegoms grįžus iš jų, yra laikomi veiksminga pedagogų lyderystės skatinimo priemone. O Europos Komisijos tarnybų dokumente „Pedagogų rėmimas siekiant geresnių mokymosi rezultatų“ (SWD(2012) 347) pažymima, kad mokytojų lyderystė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmingesnį mokinių mokymąsi. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis, net 27 proc. mokinių pasiekimų priklauso nuo mokyklos lyderystės.

 

Per paskutinius trejus (2011-2014 m.) metus Rokiškio rajono  pedagogai kvalifikaciją tobulino vidutiniškai penkis kartus per metus; kvalifikacijos tobulinti į užsienį per tą patį laikotarpį bent kartą per metus išvyko maždaug kas septintas pagrindinio ugdymo pakopos (5-10 kl.) pedagogas, t.y. apie 15 proc. nuo visų šioje pakopoje dirbančių mokytojų, ir tai yra mažiau nei šalies vidurkis, kuris siekia 20 proc..

PROJEKTO TIKSLAI

PAGRINDIMAS

KONSORCIUMAS

BIUDŽETAS

 

MOKYMŲ (STAŽUOČIŲ_DALYVIŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ:

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

Mokykla/ dirbančių pedagogų skaičius

Mokymų (stažuočių) temų aprašymas

Efektyvus mokytojų bendradabiavimas, pagrindinės mokyklos metodinė veikla (22,5 val.mokymai). Holistinio ugdymo organizavimas Graikijos mokyklose (7.5 val. darbo stebėjimas)  

Planuojamas veiklos laikas - 2016 m. pavasaris

Šiuolaikines ugdymo technologijos ir inovtyvūs mokymo(si) metodai (22,5 val.mokymai). Suomijos mokyklų patirtis (7,5 val.darbo stebėjimas)

  

Planuojamas veiklos laikas - 2015 m. ruduo

Ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas (22,5 val.mokymai). Anglijos mokyklų patirtis (7,5 val.darbo stebėjimas)

  

Planuojamas veiklos laikas - 2016 m. žiema

Dalyvavę mokytojai

1.

Rokiškio r. Juodupės gimnazija/ 44

Rima Šimėninė, istorijos mokytoja

-

Loreta Michailovienė, užsienio k. (anglų) mokytoja

2.

Rokiškio r. Obelių gimnazija/42

-

Laima Mikuckienė, užsienio k. (rusų ) mokytoja

Reda Ruželienė, užsienio k. (anglų) mokytoja

3.

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija/40

Audronė Stočkuvienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Daiva Malcienė, užsienio k. (anglų) mokytoja

-

4.

Rokiškio r. Pandėlio gimnazija/44

Violeta Karaliūnienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Nijolė Leišienė, matematikosmokytoja

-

5.

Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla/28

Audronė Gabienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

-

Asta Tarailienė, informacinių technologijų mokytoja

6.

Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla/ 20

-

Zita Lasinskienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Birutė Stašienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

7.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija/73

Limina Kraskauskienė, istorijos mokytoja

Vilma Krasauskaitė, informacinių technologijų mokytoja

Žaneta Motuzienė, užsienio k.(anglų) mokytoja

8.

Rokiškio Senamiesčio progimnazija/72

Raimonda Povilavičiūtė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Margarita Gudeikienė, užsienio k. (anglų) mokytoja

Inga Vagonė, dailės mokytoja

Iš viso

6

6

6

 

DALYVIŲ ATRANKOS TVARKA

 

______________________________________________________________________________________________

 Stažuotė Graikijoje

 Kovo 21-25 dienomis vykdant ERASMUS+ KA1 pagrindinio veiksmo Švietimo skyriaus inicijuotą projektą ,,Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio r. mokyklose" 6 rajono mokytojų komanda dalyvavo mokymosi stažuotėje Graikijoje, Atėnuose, kur tobulino ugdymo proceso integravimo, mokytojų bendradarbiavimo kompetencijas. Mokytojos lankėsi trijose skirtingose mokyklose (pradinėje, gimnazijoje ir licėjuje), taip pat regioniniame mokytojų mokymo centre. Klausėsi paskaitų apie Graikijos švietimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą, projektų rengimą. Mokyklose stebėjo pamokas, bendravo su mokiniais, mokytojais, mokyklų vadovais. Įdomu tai, kad gimnazijoje dirbama jungiant klases (pvz., 5-6) dėl to, kad jaunesni vaikai mokytųsi iš vyresniųjų, taip ugdomi bendradarbiavimo, bendravimo įgūdžiai. Į dalykų mokymą integruojama anglų kalba, IT, vykdomas nuotolinis mokymas, vyksta daug popamokinės veiklos. Patiko  vienos mokyklos direktoriaus mintis, kad vaikų nereikia specialiai motyvuoti, jie patys turi suprasti mokymosi svarbą, o labiausiai vaikus motyvuoja įdomios pamokos, modernus mokymas. Licėjuje didelis dėmesys skiriamas graikų istorijai, literatūrai. Iš senosios graikų mokyklos yra išlikęs retorikos mokymas, Atėnuose vyksta retorikos konkursai. Daug dėmesio skiriama teatrui, vaikai stato spektaklius kartu su mokytojais. Mokyklų teritorijos yra uždaros, turi savus vidinius kiemus, yra daug erdvių poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui.  Stažuotės metu mokytojos taip pat turėjo galimybę pasigrožėti Akropolio vaizdais, susipažinti su šalies istorija, kultūra,stebėti karinį paradą, skirtą Graikijos Nepriklausomybės dienai.

2016 m. balandžio 11-25 d. mokytojų komanda, dalyvavusi stažuotėje vykdo įgytos patirties sklaidą Rokiškio r. mokyklose.

     

_____________________________________________________________________________________________

 

Stažuotė Anglijoje 

 STAŽUOTĖ  ANGLIJOJE, vasario 8-12 d.

Vasario 8-12 d. vykdant ERASMUS+ KA1 pagrindinio veiksmo Švietimo skyriaus inicijuotą projektą"Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio r. mokyklose", 6 mokytojų komanda dalyvavo mokymosi stažuotėje su praktinio darbo stebėjimu Anglijoje, Londono mieste. Vizito metu porą dienų mokytojos praleido EAL akademijoje teoriniuose mokymuose, kuriuos vedė lektorius Graham‘as Smith‘as. Jis supažindino su Anglijos švietimo sistema, ugdymo planais ir pasidalijo asmenine patirtimi inspektuojant Anglijos mokyklas. Kitas dienas - lankėsi  dviejose Londono mokyklose „Arts&Media“ ir „Swanlea“. Mokytojoms didžiausią įspūdį Anglijos mokyklose paliko griežti saugumo reikalavimai, kai mokiniai mokykloje yra suregistruojami nuo paties ryto ir neišleidžiami iki pamokų pabaigos, o ilgąją pertrauką leidžia pietaudami ar vidiniame kiemelyje, nes trumpųjų pertraukų mokyklos visai neturi, dėl to puikiausiai išsprendžia rūkymo ar narkotikų platinimo problemas, aktualias mūsų nūdienai.
Moksleivių skaičius Anglijos mokyklų klasėje mažėja su amžiumi, o pamokų trukmė - nuo 50 iki 60 min, priklausomai nuo mokyklos (kai kurios pamokos yra jungiamos po dvi į 100 minučių). Pamokų tvarkaraštis sudaromas tik dviem savaitėms ir kaskart yra koncentruojamasi į skirtingų dalykų intensyvinimą. Specialių poreikių mokiniai yra vertinami vienodai, o mokinukai, turintys ypatingų specialių poreikių, dirba atskirose grupėse pagal specialias programas ir didesnis dėmesys yra kreipiamas bendrųjų įgūdžių lavinimui. Didelio mokytojų dėmesio susilaukė puiki drausminimo priemonė‚ bausmių kambarys, kur mokiniai atskirai mokosi ir dirba esant prižiūrėtojui; mokinių tėmas skiriamos piniginės baudos už vaikų netinkamą elgesį mokykloje ar vėlavimą į pamokas. 

Stažuotėje dalyvavusi atrinktų mokytojų komanda įgytą patirtį pristato  Rokiškio rajono mokyklose 2016 m. kovo- balandžio mėn.

Anglijos mokyklų aplinka

Stažuotės užrašai. Anglijos švietimo sistema

   

_____________________________________________________________________________________

 

Stažuotė Suomijoje

 Spalio 19-23 d. vykdant ERASMUS+ KA1 pagrindinio veiksmo Švietimo skyriaus inicijuotą projektą"Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio r. mokyklose", 6 mokytojų komanda: Vilma Krasauskaitė, Margarita Gudeikienė, Daiva Malcienė, Zita Lasinskienė, Laima Mikuckienė, Nijolė Leišienė iš Rokiškio r. Obelių, Pandėlio, Kamajų Antano Strazdo gimnazijų, Panemunėlio pagrindinės mokyklos, Rokiškio Senamiesčio ir Juozo Tūbelio progimnazijų dalyvavo stažuotėje Suomijoje - " Interaktyvių mokymosi metodų taikymas, mokinių pažangos stebėjimas, vertinimo duomenų panaudojimas, 10-15 metų mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas Suomijos mokyklose".  Stažuotėje dalyvavusi atrinktų mokytojų komanda įgytą patirtį pristato  Rokiškio rajono mokyklose 2015 m.lapkričio - 2016 m. vasario mėn.

Švietimas Suomijoje  

 

_______________________________________________________________________________


Informaciją atnaujino: Rita Gagiškienė,
Informacija atnaujinta: 2017-02-09 15:54
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema